PROCEEDING OF SOLDIER MILITARY DISCIPLINE OFFENSE

Authors

  • Iveta Golta Mg. iur., Biznesa augstskolas „Turība” lektora p. i. un studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2876

Abstract

The article, based on the theoretical and practical analysis of military discipline infringement proceedings the military, identified the shortcomings of the legal framework in Latvia, when the rules allows an interested party in the investigation commission and does not exclude a conflict of interest situation that poses a significant soldier breaches disciplinary context. To prevent them, it is necessary to supplement the Military Service Act of 15. the first subparagraph of Article 5 of the Rules of Procedure and the Military Service Regulations, to establish the ban on the soldier from the performance of the activities related to the office of illegally using his official position or conflict of interest, and amendment of the National guard soldiers and military discipline of the Rules of Procedure 83. point and to specify that, if the performer of the investigation is, directly or indirectly, interested in the outcome of the internal investigation, or there are other circumstances which prevent the internal investigation, he is obliged to submit a report to the commander (superior officer).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Saeimas komisija atbalsta jauno Valsts aizsardzības koncepciju.

Pieejams: http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24896-saeimas-komisija-atbalsta-jauno-valsts-aizsardzibas-koncepciju

Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Saeimas 2016. gada 16. jūnija paziņojums. Latvijas Vēstnesis, Nr.117 (5689), 17.06.2016.

Valsts aizsardzības koncepcija. http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/2016/AIMVAK_260516. ashx

Fellmeth A., Horwitz M. Guide to Latin in International Law. Oxford University Press, 2009, p.154. (p. 328.).

Dišlers K. Sabiedriskie un individuālie elementi tiesībās. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. Tieslietu ministrijas izdevums. Rīga: A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1937., 1.–5. lpp.

Latvijas Republikas Satversme. 15.02.1922. likums/LV, 43, 01.07.1993., Ziņotājs, 6, 31.03.1994.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 1999. gada 1. oktobra spriedums lietā 03–05(99), 8. lpp.

Golta I. Karavīra un tā tiesiskā statusa jēdziens un būtība. BA Turība XVII starptautiskās zinātniskās konferences “Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī” rakstu krājums. 71.–80. lpp. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Konference-2016. pdf.

Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012., 133. lpp.

Militārā dienesta likums. 30.05.2002. likums/LV, 91 (2666), 18.06.2002., Ziņotājs, 14, 25.07.2002.

Militārā dienesta iekārtas reglaments. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2012. gada 3. augusta noteikumi Nr. 21-NOT.

Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments. Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumi Nr. 947/LV, 163 (4355), 14.10.2010.

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. 25.04.2002. likums/LV, 69 (2644), 09.05.2002., Ziņo-tājs, 11, 13.06.2002.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012. gada 13. janvāra sprieduma lietā SKA-45/2012, 9.2. punkts.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012. gada 13. janvāra sprieduma lietā SKA-45/2012, 9.3. punkts.

Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005., 53. lpp.

Downloads

Published

31.12.2016

Issue

Section

Sub-Branch of Administrative Law

How to Cite

Golta, I. (2016). PROCEEDING OF SOLDIER MILITARY DISCIPLINE OFFENSE. Administrative and Criminal Justice, 4(77), 40-46. https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2876