INTERPRETATION OF HATE IN CRIMINAL LAW OR QUANTUM CRIMINOLOGY

Authors

  • Jānis Baumanis Dr. iur., Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2878

Abstract

In an article about criminology is disclosed not very widespread method related to the hate essence and harmfulness, when it comes to the hate interpretation in criminal justice. Considering that to describe the feelings, emotions and passions is quite complex, the author is using fiction and theological reference for the existing knowledge, to show a hatred as manifestations of emotions existence and harmfulness.

As a result, the author comes to the conclusions:

1. Hatred is the human expression of feelings, that is directed against a specific object (a person, a group of people, processes, phenomena), characterized by evil, ill-will and that is persistent, with a great intensity and destructivity.

2. Hatred as a crime motive is not included in any Latvian Criminal Law intended to be as a mandatory element for a criminal offense.

3. A controversial question is whether the religious motive is hatred or intolerance motive. In the author's opinion religious motive is human mental functioning internal incentive, passion, disposition, which is based either on a religion preached values or against opinion expressed by the religion.

4. In the author's opinion the fact about instigation of hatred, is basically a crime target materialization, bringing towards a significant level of harmfulness, as it greatly threatens the legally protected interests of public safety and public order, undermining tolerance and integrity.

5. Deep aversion, fear and hatred, could be materialized into defined action, shown as evidence of wrongdoing, which possess a seriousness of a criminal offense.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baumanis J. Vainas intelektuālais un gribas moments jeb "kvantu" kriminoloģija. Jurista Vārds Nr. 39 (942). Galvenā red. D. Gailīte. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016., 20. lpp.

Berijs R. Mesters. Kas ir gaisma? Pieejams: http://e-ico.org/node/296

Baumanis J. Noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas emocijas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā. Liepājas Universitātes XIII starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: „Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija”. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2011., 119. lpp.

Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses. Annual Report for 2006. 9. lpp. ISBN 83-60190-44-5 tiešsaiste Warsaw: OSCE/ODIHR, 2007. [skatīts: 2009-02-20] Pieejams: http://www.osce.org/publications/odihr/2007/09/26296_931_en.pdf

Latviešu valodas vārdnīca. 30000 pamatvārdu un to skaidrojumu. Red.: D.Guļevska, I.Rozenštrauha, D.Šnē. Rīga: Avots, 2006., 668. lpp.

Šekspīrs V. Romeo un Džuljeta. Redakcijas kolēģija: M. Ķempe, E. Smiļģis, J. Sudrabkalns. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963., 2. lpp.

Mateja evaņģēlijs. 12. nodaļa. [skatīts: 2009-02-20] Pieejams: http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/matejaevangelijs/Matejaevangelija12.htm

Балашова Е. Концепты любовь и ненависть в русском и американском языковых сознаниях. [skatīts: 2016-12-27] Pieejams: http://www.dissercat.com/content/kontsepty-lyubov-i-nenavist-v-russkom-i-amerikanskom-yazykovykh-soznaniyakh#ixzz4U1s0uoZI

Kipāne A. Noziedzīga nodarījuma motīvs kriminoloģijas un krimināltiesību kontekstā. Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, 2016., Nr.2 (3). 39., 40. lpp. ISSN 2256-0548 [skatīts: 2016-12-27] Pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/socrates_5_2016.pdf

gada 21. augusta Saeimas sēdes stenogramma. [skatīts: 2016-12-27] Pieejama: http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/C6BEAB3CA1FF0C36C2257D400031E0BD?OpenDocument

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 68. lpp.

OSCE ODIHR, Hate Crime Laws, A Practical Guide, 2009. p. 68, pieejams: http://www.osce.org/odihr/36426?download=true

Mits M. Par iecietības veicināšanu Latvijā: konferences kopsavilkums. Jurista Vārds Nr. 11 (813). Galvenā red. D. Gailīte. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014., 28. lpp.

Likums Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās. Spēkā no 27.10.2006. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 13.11.2008. 3. panta 1. daļa. Latvijas Vēstnesis Nr.171., 26.10.2006.

Svešvārdu vārdnīca. Atb. red. J. Baldunčiks. Rīga: Jumava, 1999., 410. lpp.

Downloads

Published

31.12.2016

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Baumanis, J. (2016). INTERPRETATION OF HATE IN CRIMINAL LAW OR QUANTUM CRIMINOLOGY. Administrative and Criminal Justice, 4(77), 12-17. https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2878