THE STATUS OF A VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Authors

  • Rolands Siliņš Mg. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” students, Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta jurists (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i84.3648

Keywords:

victim, right to be informed, transfer of victim’s rights, due process in criminal proceedings

Abstract

The article examines the status of the victim in criminal proceedings, identifying in this context the problems existing in the Criminal Procedure Law and making proposals for the improvement of the regulation specified in the Criminal Procedure Law. With the recognition of the Criminal Procedure Code as invalid and the entry into force of the Criminal Procedure Law, a fundamental guideline has changed: being victim is the right, not the obligation, that is, the victim himself decides on the use of his rights and the use of the necessary remedies. In order to consistently implement the aforementioned change of the status of a victim, it is worth considering to prescribe in the Criminal Procedure Law that the victim himself determines the successor of the rights or, on the contrary, informs that he does not want his interests to be represented in criminal proceedings in the event of the eventual death of the victim. In case if an informed victim has refrained from providing clear instructions regarding the transfer of the victim’s rights, it is assumed that the victim agrees that, in case of his eventual death, one of the successors determined in the Criminal Procedure Law may become his successor of rights.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Satversme. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Satversmes Sapulcē 15.02.1922. Spēkā no 07.11.1922., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 14.06.2016. "Latvijas Vēstnesis", 43, 01.07.1993., "Ziņotājs", 6, 31.03.1994., "Valdības Vēstnesis", 141, 30.06.1922., "Diena", 81, 29.04.1993. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57980 (aplūkots 27.10.2018.).

Gratkovska I. Cietušā iespējas saņemt kaitējuma kompensāciju. PROVIDUS domnīca, raksts publicēts 30.07.2017. Pieejams: http://providus.lv/article/cietusa-iespejas-sanemt-kaitejuma-kompensaciju (aplūkots 27.10.2018.).

Meikališa A., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess. Raksti. 2005-2010. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 375.lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2013. gada 20. marta lēmums lietā SKK –31/2013 (Krimināllieta Nr. 11840003309). Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/kriminallietu-departaments/ hronologiska-seciba?year=2013 (aplūkots 27.10.2018.).

Kriminālprocesa likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 21.04.2005. Spēkā no 01.10.2005., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.01.2009. Vēsturiskā redakcijā: 01.01.2009. – 30.06.2009., Latvijas Vēstnesis, Nr.74(3232)., 11.05.2005. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107820 (aplūkots 27.10.2018.).

Par to skat.: Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/2B26E9081FA5C037C225726E00291A38?OpenDocument (aplūkots 27.10.2018.).

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (Nr.192/Lp9), nodots izskatīšanai otrajā lasījumā. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/BEEEA329E7610380C2257452001EBAE3?OpenDocument (aplūkots 27.10.2018.).

Grozījumi Kriminālprocesa likumā. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 18.02.2016. Spēkā no 23.03.2016., "Latvijas Vēstnesis", 48 (5620), 09.03.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280784-grozijumi-kriminalprocesa-likuma (aplūkots 27.10.2018.).

Kriminālprocesa likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 21.04.2005. Spēkā no 01.10.2005., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 11.05.2015. Latvijas Vēstnesis, Nr.74(3232)., 11.05.2005. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107820 (aplūkots 27.10.2018.).

Kriminālprocesa likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 21.04.2005. Spēkā no 01.10.2005., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 11.05.2015. Latvijas Vēstnesis, Nr.74(3232)., 11.05.2005. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107820 (aplūkots 27.10.2018.).

Krimināllikuma 260. panta trešajā daļa paredz atbildību par Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu. Krimināllikums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 17.06.1998. Spēkā no 01.04.1999., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.01.2018. "Latvijas Vēstnesis", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., "Ziņotājs", 15, 04.08.1998. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=88966 (aplūkots 27.10.2018.).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015. gada 12. februāra lēmums lietā Nr. SKK –18/2015 (Krimināllieta Nr. 11390017712). Pieejams: www.at.gov.lv/downloadlawfile/3660 (aplūkots 27.10.2018.).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2013. gada 18. decembra lēmums lietā Nr. SKK-514/2013 (Krimināllieta Nr. 11370050809). Pieejams: www.at.gov.lv/downloadlawfile/3786 (aplūkots 27.10.2018.).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015. gada 12. februāra lēmums lietā Nr. SKK –18/2015 (Krimināllieta Nr. 11390017712). Pieejams: www.at.gov.lv/downloadlawfile/3660 (aplūkots 27.10.2018.).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2012. gada 7. decembra lēmums lietā SKK–628/2012 (Krimināllieta Nr. 11120116706). Pieejams: www.at.gov.lv/downloadlawfile/3826 (aplūkots 27.10.2018.).

Grozījumi Kriminālprocesa likumā. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 18.02.2016. Spēkā no 23.03.2016., "Latvijas Vēstnesis", 48 (5620), 09.03.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280784-grozijumi-kriminalprocesa-likuma

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/T. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1540720173580&uri=CELEX:32012L0029 (aplūkots 27.10.2018.).

Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), Nr. 90/TA-856 (2015). Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/A2A8DD03D30A2D10C2257E580025A39E?OpenDocument (aplūkots 27.10.2018.).

Par to skat., piemēram, „Pirmslaulību mācību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā – Laulības tiesiskie, psiholoģiskie, ētiskie un sadzīves aspekti”. Metodiskais materiāls programmas satura modulim „Laulības tiesiskie aspekti”. Pasūtītājs – LR Labklājības ministrija, sadarbībā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministriju. Saturu izstrādāja: Mg. iur. Jānis Maulis. 5. lapa. Pieejams:https://www.tm.gov.lv/files/l1.../pirmslaulību%20programma/2_modulis.pdf, (aplūkots 27.10.2018.).

Atbilstoši Civilprocesa likuma regulējumam, sevišķās tiesāšanas kārtībā tiek izskatītas lietas par juridisku faktu konstatēšanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 288. panta trešo daļu tiesa konstatē arī citus faktus, kuriem ir juridiska nozīme, ja spēkā esošie normatīvie akti neparedz citādu kārtību to konstatēšanai.

Grozījumi Kriminālprocesa likumā. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 18.02.2016. Spēkā no 23.03.2016., "Latvijas Vēstnesis", 48 (5620), 09.03.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280784-grozijumi-kriminalprocesa-likuma (aplūkots 27.10.2018.).

Izanalizējot Civillikumā paredzētās tiesiskās iespējas, autors secina, ka izteikt tiešu un nepārprotamu gribu, ka attiecīgā persona nodrošinās mirušā cietušā intereses kriminālprocesā, ir iespējams ar šādu juridisku instrumentu – testaments (Atbilstoši Civillikuma 418. pantam, katru vienpusēju rīkojumu, ko kāds dod savas nāves gadījumam par [..] atsevišķām [..] tiesībām, sauc par testamentu).

Jermacāne A. Prioritātes kriminālprocesā. PROVIDUS domnīca, raksts publicēts 08.06.2013. Pieejams: http://providus.lv/article/ kriminalprocesa-prioritates (aplūkots 27.10.2018.).

Turpat.

Latvijas Kriminālprocesa kodekss. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Augstākajā padomē 06.01.1961. Spēkā no 01.04.1961. Zaudēja spēku 01.10.2005. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=90971 (aplūkots 27.10.2018.).

Meikališa A., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess. Raksti. 2005-2010. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 355. lpp.

Sk. Satversmes tiesas 2018. gada 14. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-23-01 13.1. punktu. Satversmes tiesas 2017. gada 8. marta sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 27.2. punktu.

Civillikums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 28.01.1937. Spēkā no 01.09.1992., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.01.2017. "Valdības Vēstnesis", 41, 20.02.1937. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418 (aplūkots 27.10.2018.).

Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa. Mācību grāmata. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008., 264. lpp.

Civilprocesa likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 14.10.1998. Spēkā no 01.03.1999., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 30.06.2018. "Latvijas Vēstnesis", 326/330 (1387/1391), 03.11.1998., "Ziņotājs", 23, 03.12.1998. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500 (aplūkots 27.10.2018.).

Civilprocesa likuma komentāri. Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016., 279. lpp.

Administratīvā procesa likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 25.10.2001. Spēkā no 01.02.2004., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.03.2017. "Latvijas Vēstnesis", 164 (2551), 14.11.2001., "Ziņotājs", 23, 13.12.2001. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=55567 (aplūkots 27.10.2018.).

Administratīvā procesa likuma komentāri. Sagatavojis autoru kolektīvs. Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 398. lpp.

Grozījumi Civilprocesa likumā. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 22.06.2017. Spēkā no 01.08.2017., "Latvijas Vēstnesis", 132 (5959), 05.07.2017. OP numurs: 2017/132.5. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/292022-grozijumi-civilprocesa-likuma (aplūkots 27.10.2018.).

Likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr.628/Lp12). Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/8423E50F722490B3C22580DE004BB32F?OpenDocument (aplūkots 27.10.2018.).

Administratīvā procesa likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 25.10.2001. Spēkā no 01.02.2004., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.03.2017. "Latvijas Vēstnesis", 164 (2551), 14.11.2001., "Ziņotājs", 23, 13.12.2001. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=55567 (aplūkots 27.10.2018.).

Grozījumi Administratīvā procesa likumā. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 02.02.2017. Spēkā no 01.03.2017. "Latvijas Vēstnesis", 36 (5863), 16.02.2017. OP numurs: 2017/36.2. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/288732-grozijumi-administrativa-procesa-likuma (aplūkots 27.10.2018.).

Skat., piemēram, Satversmes tiesas kolēģijas 2016. gada 23. marta lēmums par atteikšanos ierosināt lietu 7.1. punkts. Satversmes tiesas 2015. gada 12. marta sprieduma lietā Nr. 2014-23-01 10. un 11. punkts. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014. gada 2. oktobra spriedums lietā „Hansen v. Norway”, pieteikums Nr. 15319/09, 71. punkts.

Kronberga I. Tiesiskuma atjaunošana kriminālprocesā: kāda ir cietušā loma. Latvijas Vēstneša portāls „Par likumu un valsti”, publicēts: 19.08.2013. Pieejams: http://www.lvportals.lv/print.php?id=257270 (aplūkots 27.10.2018.).

Satversmes tiesas 2017. gada 8. marta sprieduma lietā Nr. 2016-07-01 21. punkts. Satversmes tiesas 2018. gada 14. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-23-01 12.3. punkts.

Jermacāne A. Prioritātes kriminālprocesā. PROVIDUS domnīca, raksts publicēts 08.06.2013. Pieejams: http://providus.lv/article/ kriminalprocesa-prioritates (aplūkots 27.10.2018.).

Downloads

Published

06.02.2019

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Siliņš, R. (2019). THE STATUS OF A VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS. Administrative and Criminal Justice, 3(84), 21-41. https://doi.org/10.17770/acj.v3i84.3648