LEGAL NATURE OF THE EXAMINATION DE NOVO OF VALID RULINGS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Authors

  • Inese Baikovska Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante, zvērināta advokāte (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i84.3659

Keywords:

criminal procedure, renewal of criminal proceedings, fair trial, persons involved in criminal proceedings

Abstract

In this article, the author examines recent developments of the existing criminal procedure legislation with regard to the fresh examination of valid judicial decisions. According to the principle of legal certainty (res judicata), no appeal may lie from a decision that has already entered into force in a criminal case. However, if such a decision proves to be unlawful, the right of persons to a fair trial and a fair final judgment should be regarded as a priority with respect to the principle of legal certainty and legal means should be found for fresh examination or review.

The goal of this article is to examine the legal framework and role in criminal proceedings of the following two legal institutions: the re-opening of criminal proceedings due to newly discovered circumstances and the fresh examination of valid decisions due to serious breaches of substantive or procedural law.

The tasks of this article are to investigate the fresh examination of valid decisions as defined in the Criminal Procedure Law, opinions provided by legal researchers and relevant case-law. As a result of the research, conclusions are formulated with regard to the legal significance of the fresh examination of valid decisions, and specific suggestions are provided for the improvement of the existing legal framework.

The research is based on the analysis of legislation, court decisions, conclusions and opinions. For this article, the author has examined interrelations and differences of the procedural framework according to analytic and synthetic methods and benchmarked specific provisions against other laws based on the comparative method. The methods of grammatical, systemic and teleological interpretation have also been applied in analysing specific legislation and determining the spirit and purpose of laws.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998. Latvijas Vēstnesis, 199/200 (1260/1261) 08.07.1998. Pēdējie grozījumi 11.10.2018.

Par tiesu varu. Pieņemts 15.12.1992. Ziņotājs, 1/2, 14.01.1993. Pēdējie grozījumi 06.09.2018.

Latvijas Republikas Satversme. Pieņemts 15.02.1922. Latvijas Vēstnesis, 43, 01.07.1993. Pēdējie grozījumi 04.10.2018.

Kriminālprocesa likums. Pieņemts 21.04.2005. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232). Pēdējie grozījumi 27.09.2018.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2002. gada 5. marta Spriedums lietā Nr.2001-10-01.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2002. gada 5. marta Spriedums lietā Nr.2001-10-01.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2014. gada 9. janvāra Spriedums lietā Nr.2013-08-01.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2016. gada 29. aprīļa Spriedums lietā Nr.2015-19-01.

Kaija S. Prokurora loma kriminālprocesa atjaunošanā jaunatklātu apstākļu dēļ. SOCRATES, Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, Nr. 2 (5), 18. lpp.

Zahars V. Kriminālpolitika: Mūsdienu tendences un procesi. Monogrāfija. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014., 11. lpp.

Камчатов, К.В., Чащина, И.В., Великая Е.В. Возобновление производства по уголовному делу. Москва: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, c. 8.

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 04.11.1950., Latvijas Republikā spēkā no 27.06.1997. Latvijas Vēstnesis, 143/144 (858/859) 13.06.1997.

Liholaja V. Kriminālprocesuālais taisnīgums, nodarījumu kvalifikācija un sods, Jurista Vārds, 20.12.2005., (48) 403.

Jilkine V. Position of the European Court on the Implementation of Decisions by National Courts in Latvia and in Finland which are in Legal Force, SOCRATES, Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016., Nr. 3 (6), 72. lpp.

Gruziņš P. Spēkā esošu nolēmumu jaunas izskatīšanas kriminālprocesuālā regulējuma attīstība, Līdzziņojums konferencē 2005. gada 7. oktobrī. Pieejams: at.gov.lv/files/uploads/files/docs/conferences/P[1].Gruzins_sais.doc

Kriminālprocesa likums. Pieņemts 21.04.2005. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232). Pēdējie grozījumi 27.09.2018.

Kriminālprocesa likums. Pieņemts 21.04.2005. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232). Pēdējie grozījumi 27.09.2018.

Latvijas Republikas Satversme. Pieņemts 15.02.1922. Latvijas Vēstnesis 43, 01.07.1993. Pēdējie grozījumi 04.10.2018.

Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma pilnveides vispārīgs raksturojums, Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums: Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011., 404. lpp.

Gruziņš P. Spēkā esošu nolēmumu jaunas izskatīšanas kriminālprocesuālā regulējuma attīstība pēc 1990. gada 4. maija, Kriminālprocesa likumam – 10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Latvijas Vēstnesis, 2015., 409-418 (414).

Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Statistikas pārskati 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. gads. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/tiesvediba/statistika [Aplūkots:16.11.2018.].

Publiskais pārskats par augstākās tiesas darbu 2017. gadā. Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens, Nr.16, 2018. aprīlis 27. lpp. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/par-augstako-tiesu/informativie-materiali/augstakas-tiesas-biletens [Aplūkots: 20.11.2018.].

Назаров А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003, c. 28.

Downloads

Published

06.02.2019

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Baikovska, I. (2019). LEGAL NATURE OF THE EXAMINATION DE NOVO OF VALID RULINGS IN CRIMINAL PROCEEDINGS. Administrative and Criminal Justice, 3(84), 4-20. https://doi.org/10.17770/acj.v3i84.3659