RESPONSIBILITY IN CONSTRUCTION LAW OF LATVIA

Authors

  • Inara Ziemele Mg. iur., Mg. sc. ing., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i84.3660

Keywords:

responsibility in construction, criminal liability, administrative responsibility, professional (civil) liability, legislative amendments

Abstract

The new Construction Law and others Construction Regulations come into force more than four years ago, but there is still actual process of definition of responsibility in construction.

The aim of paper is to summarize and analyse information about how responsibility in construction has changed and are going to change to define it distinctly.

There are used methods of historical, teleological, systematic text condensation, analysis and comparative analysis for research, analyse and summarize information about how responsibility in construction has changed and are going to change to define it in normative acts.

The main conclusion shows that now there is not clearness about responsibility of every person in construction, but there are made legislative amendments of Construction Law and General Construction Regulations to define responsibility more distinctly. From 01.01.2020. there will be in force new Law of administrative responsibility what will allow to inflict penalty for longer time.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Būvniecības likums. Pieņemts 09.07.2013., spēkā no 01.10.2014. Pēdējie grozījumi 22.06.2017. Iegūts 21.11.2018. no https://likumi.lv/doc.php?id=258572

Būvniecības likuma anotācijas 1. sadaļas 2. punkts. Iegūta 21.11.2018. no http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/ E63607A94234F224C2257950003B5BB2?OpenDocument

Būvniecības likuma anotācijas 1. sadaļas 4. punkts. Iegūta 21.11.2018. no http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/ E63607A94234F224C2257950003B5BB2?OpenDocument

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.6. apakšpunkts, spēkā no 01.10.2014. Pēdējie grozījumi 25.09.2018. Iegūti 21.11.2018. no https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Ozola-Balode Z. Zolitūdes traģēdija: Tiesvedība turpinās vēl vairākās civillietās. 2018. Iegūts 21.11.2018. no https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/zolitudes-tragedija-tiesvediba-turpinas-vel-vairakas-civillietas.a300409/

Noteikumu projekts „Vispārīgie būvnoteikumi” VSS-353. Izsludināts VSS 30.03.2017. Iegūts 21.11.2018. no http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422235

Noteikumu projekta „Vispārīgie būvnoteikumi” VSS-353 anotācijas 1. sadaļas 2. punkts. Izsludināts VSS 30.03.2017. Iegūta 21.11.2018. no http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422235

Ziemele I. Atbildība, kvalitāte un konkurētspēja ēku būvniecībā. Biznesa augstskolas Turība XVII Starptautiskā zinātniskā konference „Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī”. 2016. Iegūts 21.11.2018. no http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Stucka A. Administratīvās tiesības. – Rīga: Juridiskā koledža, 2009.

Šulmane D. Tiesību normu efektivitātes problemātika un aktualitāte XX un XXI gadsimta tiesību socioloģijā. Promocijas darbs. Latvijas Universitāte, 2012. Iegūts 21.11.2018. no https://dspace.lu.lv/dspace/ bitstream/handle/7/5169/29014-Dace_Sulmane_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojuma 7.3. punkts. Pieņemts 27.10.2015. Latvijas Vēstnesis, 220 (5538), 10.11.2015.

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojuma 7.9.punkts. Pieņemts 27.10.2015. Latvijas Vēstnesis, 220 (5538), 10.11.2015.

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998., spēkā no 01.04.1999. Pēdējie grozījumi 11.10.2018. Iegūts 21.11.2018. no https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Likumprojekta „Grozījumi Krimināllikumā” (pieņemti 12.02.2004., spēkā no 01.01.2005.) anotācijas 1. sadaļas 2. punkts. Iegūta 21.11.2018. no http://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP0318_0.htm

Likumprojekta „Grozījumi Krimināllikumā” (pieņemti 13.12.2012., spēkā no 01.04.2013.) anotācijas 1. sadaļas 2. punkts. Iegūta 21.11.2018. no http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/F8EAF0BB07FCB67AC225793300488419? OpenDocument

LETA. Zolitūdes traģēdijas krimināllietā apsūdzētajiem formāli mainīs apsūdzību. 07.11.2018. Iegūts 21.11.2018. no https://www.tvnet.lv/6447876/zolitudes-tragedijas-kriminallieta-apsudzetajiem-formali-mainis-apsudzibu

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998., spēkā no 01.04.1999. Pēdējie grozījumi 11.10.2018. Iegūts 21.11.2018. no https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Likumprojekta „Grozījumi Krimināllikumā” (pieņemti 25.09.2014., spēkā no 29.10.2014.) anotācija. Iegūta 21.11.2018. no http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/37141EEA85DE6897C2257CA100477170? OpenDocument

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998., spēkā no 01.04.1999. Pēdējie grozījumi 11.10.2018. Iegūts 21.11.2018. no https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Krimināllikuma 5. panta pirmā un trešā daļa. Pieņemts 17.06.1998., spēkā no 01.04.1999. Pēdējie grozījumi 11.10.2018. Iegūts 21.11.2018. no https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Načisčionis J. Administratīvās tiesības. – Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2018. 292. lpp.

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998., spēkā no 01.04.1999. Pēdējie grozījumi 11.10.2018. Iegūts 21.11.2018. no https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Ziemele I. Būvniecības likumā reglamentētā atbildība. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 4/2017 (81).

Saeimas Preses dienests. Saeima pieņem jaunu Administratīvās atbildības likumu (25.10.2018.). Iegūts 21.11.2018. no http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27331-saeima-pienem-jaunu-administrativas-atbildibas-likumu

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018., stājas spēkā 01.01.2020. Iegūts 21.11.2018. no https://likumi.lv/doc.php?id=303007

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojuma 8.5.1. punkts. Pieņemts 27.10.2015. Latvijas Vēstnesis, 220 (5538), 10.11.2015.

Noteikumu projekts „Vispārīgie būvnoteikumi” VSS-353. Izsludināts VSS 30.03.2017. Iegūts 21.11.2018. no http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422235

Noteikumu projekta „Vispārīgie būvnoteikumi” VSS-353 anotācijas 1. sadaļas 2. punkts. Izsludināts VSS 30.03.2017. Iegūta 21.11.2018. no http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422235

Ziemele I. Atbildība, kvalitāte un konkurētspēja ēku būvniecībā. Biznesa augstskolas Turība XVII Starptautiskā zinātniskā konference „Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī”, 2016. Iegūts 21.11.2018. no http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Strupišs A. Tiesiskā regulēšana un tās efektivitāte. No: Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. – Rīga: TNA, 1999., 138. lpp.

Šulmane D. Tiesību normu efektivitātes problemātika un aktualitāte XX un XXI gadsimta tiesību socioloģijā. Promocijas darbs. Latvijas Universitāte, 2012. Iegūts 21.11.2018. no https://dspace.lu.lv/dspace/ bitstream/handle/7/5169/29014-Dace_Sulmane_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Likumprojekta „Grozījumi Būvniecības likumā” 19. pants. (VSS-698). Izsludināts VSS 12.07.2018. Iegūts 21.11.2018. no http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40460327

Likumprojekta „Grozījumi Būvniecības likumā” 19.3. panta otrā daļa (VSS-698). Izsludināts VSS 12.07.2018. Iegūts 21.11.2018. no http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40460327

Autoru kolektīvs prof. A. Endziņa zinātniskā vadībā. Latvijas tiesību sistēma. Būvniecības tiesības. – Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2017. 189., lpp.

Downloads

Published

06.02.2019

How to Cite

Ziemele, I. (2019). RESPONSIBILITY IN CONSTRUCTION LAW OF LATVIA. Administrative and Criminal Justice, 3(84), 72-89. https://doi.org/10.17770/acj.v3i84.3660