A SIGNIFICANT THREAT TO OTHER INTERESTS AS A CRITERION FOR SUBSTANTIAL HARM AT CRIMINAL LAW

Authors

  • Jurijs Lomonovskis Mg. iur. (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v4i85.3673

Keywords:

criminal liability, substantial harm, significant threat to other interests, harmful consequences of an offense, objective side of the criminal act

Abstract

The aim of the article “A significant threat to other interests as a criterion for substantial harm at criminal law” is to examine the problems of understanding the concept of “substantial harm” in criminal law; to analyse whether the “significant threat to other interests” component of substantial harm is properly understood in practice. The lack of understanding of the concept determines the topicality of the article. To reach the goal of the article, such tasks are solved: 1. to consider the historical development of a law framework of “substantial harm”; 2. to get acquainted with the types of substantial harm in criminal law; 3. to compare the court practice with the basic legal doctrine; 4. to make a statement about the content of the concept of “significant threat to other interests” both in the framework of basic and qualifying criminal offenses. The article consists of 5 parts: introduction, understanding concept of other interests protected by law, connection of other interests protected by law with the direct object of the criminal offense, threat of other interests protected by law as qualifying attribute, conclusions. The novelty of the article is related to the lack of research into substantial harm problems in criminal law. The conclusions of the article are about court practice does not correspond to the basic of legal doctrine. In the conclusion of the article, the author expresses the thesis for basic composition of criminal offense: substantially harmed interests are those in the direct object of the criminal offense; as well as those included in additional objects, if specifically designated by the legislator. Regarding the determination of interests in qualifying composition of a criminal offense, the author of the article expresses the following http://dx.doi.org/10.17770/acj.v4i85.3673 thesis: substantial harm as a characteristic of the composition of a qualified criminal offense indicates the threat of an additional object of a criminal offense.
Supporting Agencies
Dainis Mežulis

Downloads

Download data is not yet available.

References

Krimināllikums. 17.06.1998. likums/LV, 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.; Ziņotājs, 04.08.1998.

Krastiņš U. (2015). Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi 2009-2014. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 262. lpp.

Панов Н. (2016. gada 1.dec.). Оценочные понятия: методологические аспекты исследования и применения в уголовном праве. Вiсник Асоцiацii криминального права Украiни. http://nauka.nlu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/12/01_Panov.pdf , с. 9.

Turpat.

Krastiņš U. (2014). Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 95. lpp.

Krastiņš U. (2015). Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi. 2009.-2014. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 262. lpp.

Krastiņš U. (2014). Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: – Tiesu namu aģentūra, 94. lpp.

Liholaja V., Hamkova D. (2012. gada 10. janv.). Būtiska kaitējuma izpratne: likums, teorija, prakse. Iegūts 16.09.2017. no http://www.juristavards.lv/ doc/242455-butiska-kaitejuma-izpratne-likums-teorija-prakse/

Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2007. gada tiesu prakses apkopojums. Tiesu prakse krimināllietās: notiesājoši spriedumi – atceltu attaisnojošu spriedumu vietā, attaisnojoši spriedumi – atceltu notiesājošu vietā. Iegūts 17.09.2017. no http://www.at.gov.lv/files/uploads/files/docs/summaries/2007/ atceltie spriedumi-2008.doc

Krastiņš U. (1997. gada 21. marts). Par LR Krimināllikuma projekta normu uzbūvi. Iegūts 15.02.2019. no http://www.juristavards.lv/doc/42694-juristavards/

Grozījumi Krimināllikumā. 13.12.2012. likums/LV, 202 (4805), 27.12.2012./ Stājas spēkā 01.04.2013.

Grozījumi Krimināllikumā. 13.12.2012. likums/LV, 202 (4805), 27.12.2012./ Stājas spēkā 01.04.2013. Anotācija.

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”. 29.10.2015. likums/LV, 227 (5545), 19.11.2015./Stājas spēkā 03.12.2015.

Krastiņš U. (2009). Par vērtējuma jēdzieniem krimināltiesību normās. Grām.: Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse: viedokļi, problēmas un risinājumi 1998.–2008. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 51.–52. lpp.

Krastiņš U. (2002. gada 29. janv.). Par vērtējuma jēdzieniem krimināltiesību normās. http://www.juristavards.lv/doc/58182-par-vertejuma-jedzieniemkriminaltiesibu-normas/

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017. gada 15. februāra lēmums lietā Nr. SKK-17/2017. http://at.gov.lv/files/files/skk-172017.doc

Tiesu prakse lietās, kurās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme ir būtisks kaitējums. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018. gada apkopojums. Rīga. http://at.gov.lv/ files/uploads/files/6_Judikatura/Tiesu_prakses_ apkopojumi /2018/ Apkopojums_ butisks%20kaitejums_15_03_2018.docx, 20. lpp.

Krastiņš U. (2014). Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 78. lpp.

Turpat, 89. lpp.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2012. gada 13. novembra sēdes stenogramma. http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2012-03-01_Stenogramma_1.pdf

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 04.11.1950. starptautisks dokuments /LV, 143/144 (858/859), 13.06.1997.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2015. gada 14. decembra lēmums lietā Nr.SKK-0486/15. https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/244070.pdf

Krastiņš U. (2012. gada 12. jūn.). Vērtējuma jēdzieni Krimināllikuma normās. http://www.juristavards.lv/doc/248866-vertejuma-jedzieni-kriminallikumanormas/

Liholaja V. (2007). Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija.Prakse. Otrais papildinātais izdevums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 23. lpp.

Krastiņš U. (2000). Noziedzīgs nodarījums: mācību grāmata. – Rīga: TNA, 7. lpp.

Tiesu prakse krimināllietās par kredīta un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2012. gada tiesu prakses apkopojums. http://www.at.gov.lv/files/uploads/files/docs/ petijumi/petiijums_kl_210.pants.doc

Tiesu prakse lietās, kurās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme ir būtisks kaitējums. http://at.gov.lv/files/uploads/files/6_Judikatura/Tiesu_prakses_ apkopojumi/2018/Apkopojums_butisks%20kaitejums_15_03_2018.docx

Tiesu prakse krimināllietās par kredīta un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2012. gada tiesu prakses apkopojums. http://www.at.gov.lv/files/uploads/files/docs/ petijumi/petiijums_kl_210.pants.doc

Grozījumi Krimināllikumā. 08.06.2017. likums/LV, 124 (5951), 22.06.2017./ Stājas spēkā 01.01.2018.

Downloads

Published

21.05.2019

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Lomonovskis, J. (2019). A SIGNIFICANT THREAT TO OTHER INTERESTS AS A CRITERION FOR SUBSTANTIAL HARM AT CRIMINAL LAW. Administrative and Criminal Justice, 4(85), 23-39. https://doi.org/10.17770/acj.v4i85.3673