COUNTERACTION TO ILLEGAL MIGRATION IN THE ACTIVITIES OF THE UKRAINE’S STATE BORDER SERVICE

Authors

  • Andrii Mota Кандидат юридических наук, доцент, докторант Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v2i87.4305

Keywords:

illegal migration, border service, counteraction, border, prevention

Abstract

The article is devoted to the scientific review of counteraction to illegal migration by the State Border Service of Ukraine. The features of the theoretical aspects of illegal migration are analyzed. The statistics of activity of border units concerning counteraction to illegal migration are given. The results of the survey of questioned servicemen and employees of the State Border Service of Ukraine regarding the perception of countering illegal migration at the state border and within the controlled border areas are used. The typology of legal ambushes of the state border security agencies was determined. The components of the activity of the State Border Service of Ukraine to counter illegal migration include: preventing illegal migration, fighting it, and protecting the rights of illegal migrants.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Про основи національної безпеки України: Закон України втратив чинність на підставі Закону від № 2469-VIII від 21 черв. 2018 р. Відом. Верхов. Ради України. 2003. № 39. Ст. 351.

Стратегія національної безпеки України: затв. указом Президента України № 287/2015 від 26 трав. 2015 р. Офіц. вісн. України. 2015. № 43. Ст. 1353.

Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листоп. 2000 р. Офіц. вісн. України. 2006. № 14. Ст. 1058.

Философский словарь / под. ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. – Москва: Политиздат, 1987, с. 465.

Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навч. посіб. В. Т. Білоус, С. Д. Дубенко, М. Я. Задорожна та ін.; за заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002, с. 38.

Литвак О.М. Державний контроль за злочинністю: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого. – Харків, 2002,с. 11.

Урда М.Н. Противодействие незаконной миграции как направление российской уголовной политики. Актуальные проблемы российского права. 2018, № 4 (89), с. 156.

Колпаков В.К. Деліктний феномен в адміністративному праві України: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Нац. академія внутр. справ України. – Київ, 2005, с. 11.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави і права: посіб. Вид.2-е, зі змінами і доповн. К., 1994, с. 128.

Кузьменко О.В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні: автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.07. Нац. академія внутр. справ України. – Київ, 2000, с. 16, 17.

Тиндик Н.П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009, с. 19.

Четверткова М.Ю. Противодействие незаконной миграции – актуальная задача государственной миграционной политики. Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 10 (41). Ч. 1. URL: https:// research-journal.org/law/protivodejstvie-nezakonnoj-migracii-aktualnayazadacha-gosudarstvennoj-migracionnoj-politiki/ (дата обращения: 19.04.2019.). doi: 10.18454/IRJ.2015.41.037.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 661-IV. Відом. Верхов. Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Король М. Поняття та основні напрями розвитку функцій Державної прикордонної служби України. Вісн. Нац. академії Держ. прикордон. служби України. Серія: Юрид. науки. 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/vnadpcurn_2016_1_10 (дата звернення: 19.04.2019).

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 661-IV. Відом. Верхов. Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Ляшук Р.М. Діяльність відділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект): монографія / за заг. ред. В. Л. Грохольського. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2015, с. 229.

Ляшук Р.М. Діяльність відділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект): монографія / за заг. ред. В. Л. Грохольського. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2015, с. 223.

Ярмакі В.Х. Правові засади протидії нелегальній міграції Державною прикордонною службою України. Південноукраїнський правничий часопис. 2013, № 2, с. 25.

Платонов А.В. Протидія нелегальній міграції як чинник забезпечення національної безпеки України: автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.01.01. Нац. ін-т проблем міжн. безпеки при РНБО України. – Київ, 2006, с. 8.

Анкетирование проведено в течение 2017 года среди: офицеров оперативно-розыскных подразделений; офицеров подразделений по работе с иностранцами и административного производства; военнослужащих и работников подразделений временного содержания; слушателей факультета подготовки руководящих кадров и курсантов, обучающихся по офицерской программе в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20 верес. 2011 р. № 3739-VI. Відом. Верхов. Ради України. 2012. № 19–20. Ст. 173.

Олефір В. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку. Право України. 2005. № 1, с. 84.

Кодекс адміністративного судочинства України: в ред. Закону України від 3 жовт. 2017 р. № 2147-VIII. Відом. Верхов. Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Олефір В.І. Оптимізація адміністративно-правового механізму видворення іноземців: проблеми теорії та практики адміністративної юрисдикції. Наук вісн. публ. та приват. права. 2015. Вип. 2, с. 96.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3773-VI. Відом. Верхов. Ради України. 2012. № 19–20. Ст. 179.

Радчук А.А. Функції адміністративного судочинства у справах за зверненнями суб’єктів владних повноважень. Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна: Сер.: Право. 2016. Вип. 22, с. 115.

Державна міграційна служба України. Концепція проекту Міграційного кодексу України: проект. URL: https://dmsu.gov.ua/ assets/files/doc/ KoncMigKodex.zip (дата звернення: 19.04.2019).

Ігонін Р.В. До питання предмета адміністративного права. Вісн. Академії митної служби України. Сер.: Право. 2010. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vamsup_2010_1%284%29__8 (дата звернення: 19.04.2019).

Пирожкова Ю.В. Функції адміністративного права в розрізі аналізу функцій галузей публічного права. Наук. вісн. Міжн. гум. ун-ту. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 18. Том 1, с. 80.

Бандурка О.О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2002, с. 6.

Тиндик Н.П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009, с. 19.

Downloads

Published

30.06.2019

How to Cite

Mota, A. (2019). COUNTERACTION TO ILLEGAL MIGRATION IN THE ACTIVITIES OF THE UKRAINE’S STATE BORDER SERVICE. Administrative and Criminal Justice, 2(87), 108-126. https://doi.org/10.17770/acj.v2i87.4305