ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY AS ONE TYPE OF LEGAL LIABILITY

Authors

  • Aleksandrs Matvejevs Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras asociētais profesors

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4378

Keywords:

police law, legal liability, administrative liability

Abstract

Currently, the issue of administrative responsibility seems to be very relevant and requiring additional scientific research, since the norms of administrative responsibility systematically undergo a number of changes. And this is right, because   the changes in the regulations of administrative responsibility should consist of an analysis of legal relations’ dynamics at the present stage due to the fact that the legislation on administrative responsibility as one of the types of legal responsibility requires a unified approach to develop a clear scientific concept and improve it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Par policiju. 04.06.1991. likums/ Ziņotājs, 31/32, 15.08.1991.

Matvejevs A. (2017). Sabiedrības drošība un prevencija policijas tiesībās. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. Nr.2, 4.-9. lpp. Pieejams: http:// journals.rta.lv/index.php/ACJ/issue/archive

Administratīvās atbildības likums. 25.10.2018. likums /LV, 225, 14.11.2018.

Latviešu valodas vārdnīca. 30000 pamatvārdu un to skaidrojumu. (2006). Rīga: Avots, 1090. lpp.

Latviešu valodas vārdnīca. 30000 pamatvārdu un to skaidrojumu. (2006). Rīga: Avots, 104. lpp.

Juridisko terminu vārdnīca. (1998). Rīga: Nordik, 99. lpp.

Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca (2001). Trešais papildinātais izdevums. Sast. V. Jakubaņecs. Rīga: [b.i.], 18. lpp.

Plotnieks A. (2009). Tiesību teorija & Juridiskā metode. Rīga: Izglītības soļi, 303.-304. lpp.

Bitāns A. (1997). Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga: AGB. Endziņš A. (1989). Juridiskās atbildības jautājumi vispārējā tiesību teorijā//Juridiskā atbildība// Autoru kolektīvs: Mācību līdzeklis. Rīga: LU. Plotnieks A. (2009). Tiesību teorija & Juridiskā metode. – Rīga: Izglītības soļi, 303.-311. lpp.

Danovskis E. (2018). Sodu tiesību principu nozīme administratīvajās tiesībās. Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 130.-143. lpp.

Baikovs A. (2018). Juridiskās atbildības raksturs un īstenošanas formas. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. Nr.4 115.- 137. pp. Pieejams: http:// journals.rta.lv/index.php/ACJ/issue/archive

Juridisko terminu vārdnīca (1998). Rīga: Nordik,251. lpp.

Levits E (2001. 30. janv.). Kas vērsim, kas Jupiteram. Preses loma un atbildība jaunās demokrātijās. Diena, Nr. 25.

Plotnieks A. (2009). Tiesību teorija & Juridiskā metode. Rīga: Izglītības soļi, 25. lpp.

Ētikas vārdnīca. (1987). I. Kona redakcijā. Rīga: Avots, 16.-17. lpp.

Kriminoloģija. (2004). Rīga: Nordik, 165. lpp.

Jakubaņecs V. (2002). Tiesību normas (2. izdevums). Rīga, P&Ko, 29. lpp.

Juridisko terminu vārdnīca (1998). Rīga: Nordik,101. lpp.

Plotnieks A. Tiesību teorija & Juridiskā metode. Rīga: Izglītības soļi, 2009., 25. lpp.

Juridisko terminu vārdnīca (1998). Rīga: Nordik,281. lpp.

Krastiņš I. (1996). Tiesību teorijas pamatjēdzieni. Rīga: TNA, 27. lpp.

Juridisko terminu vārdnīca (1998). Rīga: Nordik, 228. lpp.

Juridisko terminu vārdnīca (1998). Rīga: Nordik, 39. lpp.

Načisčionis J. (2018). Administratīvās tiesības. Biznesa augstskola Turība, 432.- 437. lpp. Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. (2016). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 212.- 219. lpp.

Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. 31.10.2002. likums // Latvijas Vēstnesis, Nr. 168 (2743), 19.11.2002.

Administratīvās atbildības likums. 25.10.2018. likums /LV, 225, 14.11.2018.

Juridisko terminu vārdnīca (1998). Rīga: Nordik, 99.-100. lpp.

Represija (lat. represio – apspiešana) – sods vai cits piespiedu līdzeklis, ko piemēro valsts. Juridisko terminu vārdnīca (1998). Rīga: Nordik, 226. lpp.

Downloads

Published

30.12.2019

Issue

Section

Sub-Branch of Administrative Law

How to Cite

Matvejevs, A. (2019). ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY AS ONE TYPE OF LEGAL LIABILITY. Administrative and Criminal Justice, 3(88), 125-142. https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4378