CHARACTERISTICS OF THE CONSTITUENT ELEMENTS OF A CRIMINAL OFFENCE – PERSECUTION

Authors

  • Aldona Kipāne Dr.iur., Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i89.4420

Keywords:

criminal liability, persecution, activity, criminal offence, constituent elements of a criminal offence

Abstract

From January 1, 2018, amendments to the Criminal Law, which provide criminal liability for the persecution of a person, came into force in Latvia. The constituent elements of persecution are defined as a specific form of violence.

The aim of the paper is to describe the constituent elements of persecution based on the theory and practice of criminal law. During the study, the author provides a framework of the criminal law theory and outlines the elements of the persecution. The object of the study is the criminal relations, which arise from the persecution of another person. The subject of the study is the criminal legal framework to be followed for the determination of criminal liability.

The following legal interpretation methods and approaches have been used in the study: grammatical, systematic, teleological, and historical, as well as analytical method for analysing doctrine and practice of criminal law. Doctrines of criminal law, national legislation, and the sources of legal literature relevant to the aim of the paper have been in the study, too.

The analysis carried out leads to the conclusion that persecution covers a wide range of socio-psychological behaviour that manifests in the sacrifice’s victimization and specific harm caused to him/her. Persecution is an active illegal, threatening activity in the form of repeated or lasting tracking, surveillance of another person, expressing threats or unsolicited communication with such a person, if victim have had reasonable grounds to fear for their safety or the safety of their relatives

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lejiņš, P. Krimināltiesības. Rīga: [b.i], 1940, 61 lpp.

Krimināllikums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 199/200 (1270/1261), 08.07.1998.

Black's Law Dictionary. 6th Edition. Springer, 1994, P. 102.

Krastiņš, U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 12.–13. lpp.

Baumanis, J. Kriminālprocesa uzsākšanas krimināltiesiskie aspekti. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018, 22. lpp.

Beļska, A. Noziedzīga nodarījuma izpratne Latvijas un Amerikas Savienot Valstu krimināltiesībās. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012, 83.–84. lpp.

Pirms vajā – padomā par sekām!

Pieejams: http://www.vp.gov.lv/index.php?id=69&relid=16266&yrId=2018&print=0&fromid=0 (sk. 30.01.2020.).

Kriminālā statistika par 2018. gadu. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Pieejams: https://www.ic.iem.gov.lv/node/109 (sk. 16.12.2019.).

Kriminālā statistika par 2019. gadu. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Pieejams: https://www.ic.iem.gov.lv/node/109 (sk. 30.10.2020.)

Liholaja, V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2019, 7. lpp.

Krastiņš, U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2000, 46. lpp.

Strada-Rozenberga, K. Tiesiskā drošība krimināltiesībās un kriminālprocesā. Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence. Rakstu krājums. Autoru kolektīvs R. Baloža vadībā. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2017, 79. lpp.

Latvian Oxford living Dictionaries. Pieejams: https://lv.oxforddictionaries.com/skaidrojums/vajat (sk. 27.01.2020.).

Latviešu valodas vārdnīca / autoru kolektīvs. Rīga: Avots, 2005, 255. lpp.

Cyberstalking: Help protect yourself against cyberstalking. Pieejams: https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-how-to-protect-yourself-from-cyberstalkers.html (sk. 29.01.2020.).

Mincs, P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Otrs pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Autora izdevums, 1934, 75 lpp.

Krastiņš, U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2000, 66. lpp.

Judins, A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: RaKa, 1999, 117. lpp.

Ārstniecības likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 167/168, 01.07.1997.

Ķinis, U. Kibervajāšanas krimināltiesiskie aspekti. Tēzes. RSU Zinātniskā Konference. Sociālās zinātnes. 2018. gada 22.–23. martā. Rīga: RSU, 2018.

Ķinis, U. Noziedzīga nodarījuma – kibervajāšana objekta un objektīvās puses raksturojums.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 2/2018, 48.–52. lpp.

Krastiņš, U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2000, 49. lpp.

Krastiņš, U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2014, 74 lpp.

Krastiņš, U. Mācība par nozieguma sastāvu. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, 39. lpp.

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” anotācija. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/1995DC23D08AA716C225808E002F9306?OpenDocument#a#b (sk. 15.12.2019.).

Par sistemātisku kaimiņu vajāšanu vīrietim piespriež piespiedu darbu. Pieejams: http://www.prokuratura.gov.lv/lv/jaunumi/2019/pazinojumi-presei/par-sistematisku-kaiminu-vajasanu-virietim-piespriez-piespiedu-darbu-2045 (sk. 12.12.2019.).

Par vajāšanu ieviesīs kriminālatbildību. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/288494-par-vajasanu-ieviesis-kriminalatbildibu-2017 (sk. 14.12.2019.).

Andersone, Dž. Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti: Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018, 87. lpp.; Boon, J.C.W., Sheridan, L. Stalker typologies: A Law Enforcement Perspective // Journal of Threat Assessment, 2002, 1, pp. 75–97.

Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 113. lpp.

Ķinis, U. Noziedzīga nodarījuma – kibervajāšana objekta un objektīvās puses raksturojums. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 2/2018.

Augstākās tiesas Senāta krimināllietu departamenta 2013. gada 20. jūnijā lēmums lietā SKK-288/2013, krimināllieta Nr.11092185908.

Andersone, Dž. Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018, 86 lpp.

Vardarbība pret sievietēm — ES mēroga apsekojums. Pieejams: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_lv.pdf (sk. 10.12.2019.).

Boon, J.C.W. and Sheridan, L. Stalker typologies: A Law Enforcement Perspective // Journal of Threat Assessment, 2002, 1, pp. 75–97.

Vardarbība pret sievietēm – ES mēroga apsekojums. Pieejams: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_lv.pdf (sk. 15.12.2019.).

Juridisko terminu vārdnīca / autoru kolektīvs. Rīga: Nordik, 1998, 247. lpp.

Krastiņš, U., Liholaja, V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 197. –198. lpp.; Stalking is a crime called criminal harassment. Canada: Department of Justice, 2003. Pieejams: https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/stalk-harc/pdf/har_e-har_a.pdf (sk. 10.12.2019.); Krastiņš, U., Liholaja, V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2018, 486. lpp.; Andersone, Dž. Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018, 89. lpp.

Krastiņš, U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2014, 74. lpp.

Mežulis, D. Krimināltiesības shēmās. Vispārīgā daļa. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013, 52. lpp.

Pirms vajā – padomā par sekām. Pieejams: http://www.vp.gov.lv/index.php?id=69&relid=16266&yrId=2018&print=0&fromid=0 (sk. 10.12.2019.).

Stalking is a crime called criminal harassment. Canada: Department of Justice, 2003. Pieejams: https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/stalk-harc/pdf/har_e-har_a.pdf (sk. 12.12.2019.).

Stalking is a crime called criminal harassment. Canada: Department of Justice, 2003. Pieejams: https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/stalk-harc/pdf/har_e-har_a.pdf (sk. 12.12.2019.)

Krastiņš, U., Liholaja, V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2018, 486 lpp.

Andersone, Dž. Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018, 89. lpp.

Geberth, V. J. Stalkers // Law and Order, 1992, 40 (10), pp. 138.

Krastiņš, U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000, 88 lpp.

Judins, A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Raka, 1999, 172 lpp.

Rozenbergs, J. Vainas institūts krimināltiesībās un tā nozīmes noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2012, 27. lpp.

Krastiņš, U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2014, 187 lpp.

Liholaja, V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, 67. –73. lpp.

Responding to stalking. A Guide for Advocates. SPARC. Pieejams: https://www.stalkingawareness.org/wp-content/uploads/2018/11/Advocate-Guide.pdf (sk. 15.12.2019.).

Responding to stalking. A Guide for Advocates. SPARC. Pieejams: https://www.stalkingawareness.org/wp-content/uploads/2018/11/Advocate-Guide.pdf (sk. 15.12.2019.).

Konceptuāls ziņojums “Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”, 2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282156-par-konceptualu-zinojumu-par-latvijas-pievienosanos-eiropas-padomes-konvencijai-par-vardarbibas-pret-sievietem-un-vardarbibas-g (sk. 30.01.2020.).

Downloads

Published

11.12.2021

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Kipāne, A. (2021). CHARACTERISTICS OF THE CONSTITUENT ELEMENTS OF A CRIMINAL OFFENCE – PERSECUTION. Administrative and Criminal Justice, 1(91), 5-15. https://doi.org/10.17770/acj.v1i89.4420