THE PROBLEMATIC ASPECTS OF THE QUALIFICATION OF COMPLEX CONCEPTS

Authors

  • Edvards Pilipsons Mg. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, doktora grāda pretendents

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i93.5409

Keywords:

applicable law definition, collision law, contractual succession, future succession, qualification issues, succession agreement

Abstract

This article examines the problematic aspects of the qualification of legal categories involved in the formation of the rules of contractual succession and, accordingly, determining the essential components of transactions of this legal institution.

Also this article analyzes collision links that determine the models of legal regulation in situations determined by donation and donation in case of death conflict factors. Donation in transactions and contracts, provided by contractual succession is involved as a legal basis, in special cases determining subject and object status of the participants in a particular relationship. Also, donation is involved in the formation of the will of the participants.

Article considered issues related to the qualification of concepts in accordance with the factor determining the right to establish succession contracts and the right of the place of execution of these contracts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Heiskenen, V., 2010. And/Or: The Problem of Qualification in International Arbitration. The Journal of the London Court of International Arbitration. Volume 26. Number 4, 443.

Mieriņa, A., 2014. Kvalifikācijas problēmas starptautiskajās privāttiesībās. Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Latvijas Universitāte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. ISBN 9789984458557. 394.-403.lpp.

Bartin, E., 1899. La théorie des qualifications en droit international prive. Etudes de droit international prive, Paris, pp.1–82.

Kahn, F., 1891. Gesetzeskollisiouen: Ein Beitrag zur Lehlre des IPR. Jherings Jahrbuchen fur Dogmatik, S.1-123.

Bagan-Kurluta, K. Qualification of concepts and its problems in cases with foreign element in Poland and the United Kingdom. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 32 (1): 67-74.

Šillings, K., 1935. Latvijas Civillikumu ievada reformai. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 1:162–167.

Moss, G. C. Recent private international law codifications. National report for Norway.

Pascal, R. A., 1940. Characterization as an Approach to the Conflict of Laws. Louisiana Law Review, 2 (4), pp.715–728. Characterization as an Approach to the Conflict of Laws (lsu.edu)

Lorenzen, E. G., 1920. Theory of Qualifications and the Conflict of Laws. Columbia Law Review, No.3, pp.247–282.

The Theory of Qualifications and the Conflict of Laws on JSTOR

Kalniņš, E. 2000. Tiesību normu piemērošanas loģiskā shēma. Likums un Tiesības, 2. sēj. nr. 5 (9), 148.-152.lpp.

Кох, Х., Магнус, У., фон Моренфелдс, В. П. 2003. Международное частное право и сравнительное правоведение. Перевод с немецкого доктора юридических наук Ю. М. Юмашева. М.: Международные отношения, C.409.

Полетаев, Н. А., 1900. Приложение: Мнимые и притворные сделки, безденежность, Causa obligations и незаконное обогащение по проекту обязательственного права. Март. Вестник Права: Март. Журнал Юридического Общества при Императорском С.-Петербургском Университете. С.-Пб.: Сенат, Тип., № 3. C.34.

Неруш, И. А. 2004. Влияние денежного обязательства на causa договора как критерий деления денежных обязательств. Право и политика. М.: NotaBene, № 8. С. 122—126.

Wolff, M. 1950. Private International Law. 2nd ed. Oxford: Claredon Press, p.160.

Acacia Mut Life Ins Co v Jago. 280 Mich 360; 273 NW 599 (1937). Acacia Mutual Life Insurance v. Jago, 280 Mich. 360 | Casetext Search + Citator

State of Michighan in the Probate Court for the County of Wayne. Case No. 2012-777561-DE. Wayne County Probate Court.

Glover, M. 2014. Rethinking the Testamentary Capacity of Minors. Missouri Law Review, Vol. 79. (1): 111.

Cheatham, E. E. 1936. Internal Law Distinctions in the Conflict of Laws. Cornell Law Review, 21 (4): 570–590.

Internal Law Distinctions in the Conflict of Laws (cornell.edu)

Whitten, R. U. 2002. U.S. Conflict-of-Laws Doctrine and Forum Shopping, International and Domestic (Revisited). Texas International Law Journal, Vol. 37: 579.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: LR likums. 10. pants (2022.25.07.). Latvijas Vēstnesis, 94, 21.06.2002.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 19. februāra spriedums lietā Nr. SKC-590/2014//http://www.at.gov.lv

Pieck, M. 1996. A Study of the Significant Aspects of GermanContract Law. Annual Survey of International & Comparative Law, Vol. 3: Iss. 1, Article 7: 112–113.

Sniedzīte, G. 2005. Tiesību normu iztulkošana praeter legem (I). Likums un Tiesības, 7(10), 326.lpp.

Kruse, K. R. 2012. Fidelity to Law and the Moral Pluralism Premise. Texas Law Review, Vol. 90:661.

Nottebohm Case (second phase), Judgnzent of April 6th, 19 jj: I.C. J. Reports 1955, p. 15. 018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf (icj-cij.org)

Rudevska, B., 2012. Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes attīstības tendences civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 58.lpp.

Mieriņa, A., 2014. Kvalifikācijas problēmas starptautiskajās privāttiesībās. Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Latvijas Universitāte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. ISBN 9789984458557., 400 lpp.

Малько, А. В., Субочев, В.В. 2004. Законные интересы как правовая категория. Спб.: Изд. Р. Асланова «Юридический центр Пресс», с.91.

Grozījumi Latvijas Republikas Civillikumā: LR likums (2014.22.05.). Stājas spēkā: 01.07.2014. Latvijas Vēstnesis, 98 (5158).

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības, 1998. Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Mans Īpašums, 14.lpp.

Bell, J., Boyron, S., Whittaker, S., 1998. Principles of French Law. Oxford: Oxford University Press, Pp. 323–324.

Rīgas Apgabaltiesas 2013. gada 18. decembra spriedums lietā Nr. C 042330130/www.tiesas.lv/anonimizeti nolēmumi

Šveices Federālā Augstākā tiesa. Bundesgericht. urteil vom 6.11.1995, BGE 121 IV 261. Bundesgerichtsentscheiden.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2013. gada 9. maija lēmums lietā Nr. SKK –165/2013. 3.lpp//http://www.at.gov.lv

Lee, R. S., 2012. A Legal Analysis of Romantic Gifts. John M. Olin Center for Law. Fellows Paper Series. Discussion Paper No.43 – Cambridge: Harvard Law School, p. 33.

Beatty, J. F., Samuelson, S. S., Abril, P. S., 2016. Business Law and the Legal Environment. 7th ed. Boston: Boston University, p.1135.

Belohlavek, A. J., 2010. New EU Conflict-of-Laws rules for contractual obligations. Volume 1. Hyntington: p. 259.

Leflar, R. A., 1966. Conflicts Law: More on Choice-Influencing Considerations. California Law Review, 4 (7): 1585.

Latvijas Republikas Civillikums, 1926. pants. LR likums (1937.26.02.) Civillikums: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Valdības Vēstnesis, 46.lpp.

Anthony J. Bellia Jr., Clark, B. R., 2013. General Law in Federal Court. William and Mary Law Review, 54 (3): 660.

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības, 1998. Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Mans Īpašums, 375.lpp.

Dāvinājuma līgums. Kas jāņem vērā, to noslēdzot? Dāvinājuma līgums. Kas jāņem vērā, to noslēdzot? - LV portāls (lvportals.lv)

Andersen, R. W., 1995. Present and Future Interests: a Graphic Explanation. Seattle University Law Review, 19 (101) Present and Future Interests: A Graphic Explanation (seattleu.edu)

Медведев, И., 2005. Международное частное право и нотариальная деятельность. Москва: Волтерс Клувер, C.233.

Hilding Eek, 1965. The Swedish Conflict of Laws. the Hague: Martinus Nijhoff, p.100.

Останина, Е. А., 2015. Принцип диспозитивности в наследственном праве: к постановке проблемы. Наследственное право. № 1. С.18.

Пунько, Т. Н., 2006. Особенности регулирования наследственных отношений в праве Республики Беларусь. Научные труды Академии Управления при Президенте Республики Беларусь. Вып.8., С.382.

Мажорина, М. В., 2012. Выбор применимого права к трансграничным смешанным и непоименованным договорам. Журнал российского права. № 10. С. 77.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām. 12. pants. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 177, 4.7.2008, 6.–16.lpp.

Толстых, В. Л., 2002. Коллизионное регулирование в международном частном праве: проблемы толкования и применения раздела VII части третьей ГК РФ. М.: Спарк, С.53.

Sniedzīte, G., 2005. Tiesību normu iztulkošana praeter legem (III). Likums un Tiesības, 12 (76): 381.

Vācijas Civillikuma 1951. paragrāfs. Vācijas Civillikums. Pieņemts 18.08.1896., spēkā no 1.01.1900. RGBl. S. 195. ar izmaiņām.

Judgment of the Court of 20 September 2001. Courage Ltd v Bernard Crehan and Bernard Crehan v Courage Ltd and Others.

Lutz, R. E., 2007. A Lawyers Handbook for Enforcing Foreign Judgments in the United States and Abroad. New York: Cambridge University Press, p.322.

Sniedzīte, G., 2005. Tiesību normu iztulkošana praeter legem (III). Likums un Tiesības, 12 (76), 382. lpp.

Агашев, Д. В., 2004. Правовая коллизия как системное нарушение законодательства о социальном обеспечении. Вестник Томскго Государственного Университета, 283: 31.

Quintin Johnstone. An Evaluation of the Rules of Statutory Interpretation. Kansas Law Review, 1954; 3:3.

Kelly, D. B., 2013. Restricting Testamentary Freedom: Ex Ante Versus Ex Post Justifications. Fordham Law Review, Vol.82: 1141–1143.

Трапезникова, А. В. 2012. Наследственное правоотношение: концепция и суть. Наследственное право, N 4.

Kalniņš, E. 2000. Tiesību normu piemērošanas loģiskā shēma. Likums un Tiesības, Nr.5 (9), 148.lpp.

Laube, H. D. 1949. Jurisprudence of Interests. Cornell Law Review, 34 (1): 291. Jurisprudence of Interests (cornell.edu)

Neimanis, J., 2000. Lietas faktisko apstākļu apzināšana un juridiska noteikšana. Likums un Tiesības, 6 (10), 182–183.lpp.

Азархин, А. В., 2012. Целеполагание в современном законотворчестве: к вопросу об эффективности правовой политики в России. Юридическая техника.

Duxbury, N., 2005. English Jurisprudence between Austin and Hart. Virginia Law Review, 91 (1):2.

Вебер, М., 1990, Избранные произведения. М.: Прогресс, с.631.

Crowley, T., 2016. Finishing the Job on Section 356(a) (2): Closing Loopholes and Providing Consistent Treatment to Boot in Tax-Free Reorganizations. Brigham Young University Law Review, 2(7): 471.

Малько, А. В., Субочев, В. В., 2004. Законные интересы как правовая категория. С-Петербург: изд. Р. Асланова «Юридический центр Пресс», С.97.

Морозова, Л. А., 2003. Теория государства и права. Повторительный курс в вопросах и ответах. Москва: Норма, С.210.

Snipe, A., Šlitke, N., 2015. Mantojuma masa kā lietas dalībnieks civilprocesā. Jurista Vārds, Nr. 43 (895). 12.lpp.

Опалев, Р. О. 2008. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве. М.: Волтерс Клувер, с.15.

Власенко, Н. А., 2016. Разумность и определенность в правовом регулировании. Москва: ИНФРА-М, С.70.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 8. oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-33/2014. / http://www.at.gov.lv

Latvijas Republikas Civillikuma 1508. pants. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. 26.02.1937 Valdības Vēstnesis, 46, 26.02.1937., Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības (likumi.lv)

Vācijas Civillikuma 2087. paragrāfs. Vācijas Civillikums (1896.18.08.). RGBl. S. 195.

Turpat, Vācijas Civillikuma 2084.paragrāfs.

Mieriņa, A., 2014. Kvalifikācijas problēmas starptautiskajās privāttiesībās. Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Latvijas Universitāte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. ISBN 9789984458557, 401.- 403.lpp.

Байрамкулов, А. К., 2015. Особенности толкования договора в российском гражданском праве. Дисс. канд. юрид. наук. М., C.155. 451b2a47014a6c68de2ac7c42417b5d3.pdf (izak.ru)

Sinaiskis, V., 1933. Civillikumu iztulkošanas problēma. Jurists, 6 (49), 163.lpp. Žurnāls: Civīllikuma iztulkošanas problēma – Jurista Vārds (juristavards.lv)

Laube, H. D., 1949. Jurisprudence of Interests. Cornell Law Review, 34 (1): 292. Jurisprudence of Interests (cornell.edu)

Толстых, В. Л., 2004. Международное частное право: коллизионное регулирование. СПб.: Изд. Р. Асланова «Юридический центр Пресс», с.2.

Sinaiskis, V., 1995. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Juristu biedrība, 187.lpp. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Vasilijs Sinaiskis. iBook.lv

Downloads

Published

08.01.2024

How to Cite

Pilipsons, E. (2024). THE PROBLEMATIC ASPECTS OF THE QUALIFICATION OF COMPLEX CONCEPTS. Administrative and Criminal Justice, 1(93), 57-66. https://doi.org/10.17770/acj.v1i93.5409