Tendencies in Latgale museums’ work for the maintenance and popularization of culture heritage

Authors

  • Rita Burceva Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/amcd2012.1222

Keywords:

communication, culture heritage, informative environment, museum, pedagogical function

Abstract

The objective of the research is to describe the traditional and innovative trends of Latgale region museums’ work in the field of culture heritage’s maintenance and popularization. The analysis of the documents and theoretical sources, the experience of reflection, the narrative approach are the methods that have been used in the research. Both municipality and private museums work in Latgale and most of them are characterised by the following development tendencies in the maintenance of culture heritage: the search of their own uniqueness and peculiarities, a modern interpretation of the existing museum collections, the interaction of modern culture expressions and cross-cultural communication, the pedagogical function of the museums, the development of museums’ informative environment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Rita Burceva, Rezekne Academy of Technologies
    Mag. paed., Rezekne Higher Education Institution, Faculty of Education and Design, Department of Education and Methodics, Lecturer. Author of 20 scientific publications. The participant of international conferences in Latvia, Slovakia, Cyprus, Spain, Georgia, Russia. Area of scientific interests: adult education, life-long education, museum education, education environment.

References

Aldersons, J. (2011). Mākslas un kultūras vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.

Attīstības projektu institūts (2005). Phare 2002. gada „Baltijas jūras sadarbības programma Latvijai” projekta „Baltijas kultūrvide: kultūras tūrisma produktu izveide Latvijā un Lietuvā” aktivitātes „Tirgus izpēte kultūras tūrisma produktiem Latvijā un jaunu Latvijas kultūras tūrisma produktu izstrāde” ietvaros izstrādātais Latvijas kultūras mantojuma tūrisma produktu tirgus izpētes dokuments. Skatīts 18.05.2012. http://www.pilis.lv/a_pnm/files/46_4.pdf.

Būmane, I. (2010). 111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā. Rīga: AS „Lauku Avīze”.

Garjāns, J. (sastād.) (1997). Muzeju izglītojošais darbs. Rīga: Latvijas muzeju asociācija.

Krūze, A. (2008). Latvijas Universitātes raksti. 738. sēj.: Zinātņu vēsture un muzejniecība. Muzejpedagoģijas attīstība LU Pedagoģijas muzeja darbībā. (224. - 230. lpp.) Rīga: LU.

Kultūras karte (2011). Skatīts 30.06.2012. http://www.kulturaskarte.lv/.

Kursīte, J. (2011). Letonika.lv. Tautas tradīcijas. Latgales podniecība. Skatīts 28.06.2012. http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=1005430&r=264&lid=1005430&q=&h=759.

LR KM (2009). Vispārējie darba rādītāji – MUZEJI. Skatīts 30.06.2012. http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/muz/MUZEJI_Darba_raditaji_2008.pdf.

Muzeju likums. (2005). Skatīts 12.06.2012. http://www.likumi.lv/doc.php?id=124955.

Priedītis, A. (2003). Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils: A.K.A.

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam. Nacionāla valsts. Ilgtermiņa politikas vadlīnijas. (2006). Skatīts 16.05.2012. www.km.gov.lv/lv/doc/dokumenti/kulturpolitikas_vadlinijas.doc.

Veinberga S. (2004). Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. R.: Zvaigzne ABC.

Vidnere, M. (2011). Etnopsiholoģija. Etniskais cilvēkā un sabiedrībā. Rīga: Raka.

Столяров, Б.А. (2004). Музейная педагогика. Москва: Высшая школа

Downloads

Published

28.09.2012

How to Cite

Burceva, R. (2012). Tendencies in Latgale museums’ work for the maintenance and popularization of culture heritage. ARTS AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 11-16. https://doi.org/10.17770/amcd2012.1222