INFORMATION SYSTEMS USED IN IMMIGRATION CONTROL STRUCTURAL UNITS, ANALYSIS OF THEIR OPERATIONAL EFFECTIVENESS AND CAPABILITIES IN LATVIA

Authors

  • Sanita Bindemane State Border Guard of Latvia (LV)
  • Iluta Arbidāne Rezekne Academy of Technologies (LV)
  • Iveta Mietule Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/bsm.v2i7.3491

Keywords:

information system, Immigration control, capacity of information systems, mobile information systems

Abstract

Research problem - during the implementation of various immigration control activities, the Immigration control structural units use the range of information systems that need to be improved. The aim of the research is to explore the information systems used in Immigration control structural units, their operational efficiency and capabilities as well as bring forward several suggestions in order to improve the use of information systems. Research tasks: 1) to analyse regulations related to information systems, their classification and legal framework; 2) to analyse the competence of using information systems in Immigration control structural units; 3) to explore the possibilities of using the information systems in Immigration control structural units for the purposes of planning duties; 4) to carry out SWOT analysis and make comparison of mobile information systems. Research methods: analysis of documents, monographic, logical – constructive, questionnaire, SWOT analysis. During the research, the legal and practical aspects in the use of information systems were clarified. Based on the aim and tasks set out for the research, the authors brings forward several possible solutions and suggestions on ways how to improve the information systems used by Immigration control structural units.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DeLONE, W.,H., McLEAN., E.,R., (2016). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. Retrieved March 26, 2018, from https://pdfs.semanticscholar.org/a041/45f1ca06c61f5985ab22a2346b788f343392.pdf

GAVEIKA, A., (2014). Eiropas Savienības ārējās robežas tiesiskā reglamentācija. Promocijas darbs. Retrieved March 20, 2018, from https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/5237/41515-Arturs_Gaveika_2014.pdf?

KANKANHALLI, A., TEO, H. H., TAN, B.C., WEI. K. (2003). An integrative study of information systems security effectiveness. International Journal of Information Management 23 (2003) Elsevier Science Ltd. p.139–154. Retrieved March 20, 2018, from http://130.18.86.27/faculty/warkentin/SecurityPapers/Robert/Others/KankanhalliEtAl2003IJIM23_ISSecEffectiveness.pdf

PUKSTA. K., LAURIŅŠ. P. Vadības informācijas sistēmu pielietojums un aktualitāte mazo un vidējo uzņēmumu segmentā. Retrieved March 20, 2018, from http://aurora.turiba.lv/bti/Editor/Manuscript/Proceeding/LV_Puksta_Laurins.htm

ZWASS, V., (2016.). Information system. Retrieved March 24, 2018, from https://www.britannica.com/topic/information-system

Dienesta organizācijas kārtība Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu struktūrvienībās, kas veic robežkontroli un imigrācijas kontroli (2014., 04.04.). Valsts robežsardzes iekšējie noteikumi Nr.11.

Eiropas Savienība. (2010., mar.) Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija. Retrieved March 20, 2018 http://www.consilium.europa.eu/media/30750/qc3010313lvc.pdf

CHUDINOVSKIKH O., (2011). Immigration trends in the CIS, International Migration of Population: Russia and the Contemporary World, Scientific Series of Lomonosov Moscow State University, Vol.25. Moscow, 2011, p. 45-56.

Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs. (2007., 05.09.). Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas noteikumi Nr.49.

Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija 2013.–2018. gadam (informatīvā daļa). (2013.18.12.). Ministru kabineta rīkojums Nr. 667.

Management information systems (MIS).(b.g.) Retrieved March 20, 2018, from http://www.referenceforbusiness.com/small/Mail-Op/Management-Information-Systems-MIS.html#b

Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). (2016., 27. 04.). Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679, Retrieved March 20, 2018 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Robežsardzes likums (1997., 27.11.). Latvijas Republikas likums. Retrieved March 20, 2018, from http://likumi.lv/doc.php?id=46228

Valsts informācijas sistēmu likums. (2002., 02.05.). LR likums. Retrieved March 20, 2018, from https://likumi.lv/doc.php?id=62324

Valsts informācijas sistēmu reģistrs. VISR reģistrēto informācijas sistēmu skaits. Retrieved March 20, 2018, from https://www.visr.eps.gov.lv/visr/default.aspx?action=2&type=8.

Downloads

Published

2018-07-05