SCHENGEN ACQUIS AND ITS IMPLEMENTATION IN LATVIA

Authors

  • Artūrs Gaveika Docent, Dr.iur. Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/bsm.v3i8.5363

Keywords:

border security, free movement of persons, public safety, Schengen acquis

Abstract

Latvia joined the Schengen area in 2007 and has already passed three Schengen evaluations. The novelty of the article is aimed at analysis of Schengen Acquis implementation in Latvia and offer suggestions on its further implementation development. The aim of the study is to develop and propose suggestions on Schengen Acquis content improvement and its judicial systematisation development. The research tasks are to investigate the current EU and national normative regulations, legal practices, the conclusions of Latvian and foreign law researchers by using analytical, historical and comparative methods. The improvement of the national normative regulation was started long before Latvia's accession to the Schengen area. The further development of the Schengen acquis is important from the point of view of the right to free movement of persons and from the point of view of ensuring public security in the face of today's challenges related to terrorism, international crime, uncontrolled migration and the spread of disease. The main achievement of the research is that the author has defined the main areas of Schengen Acquis development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Belarus on the Simplification of Intercity Travel between the Republic of Latvia and the Republic of Belarus: 23.08.2010. Rīga: LV, 2011. 9.dec., nr.194.

Biometric data protection system law: Law of the Republic of Latvia. LV, May 21, 2009, No 90.

Concept of Integrated Management of the State Border of the Republic of Latvia. Rīga: 16.07.2012. Retrieved August 4, 2020, from http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40257019

Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC. August 4, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0038-20110616&from=LV

EK Preses un Komunikāciju ģenerāldirektorāts. Eiropa kustībā. Brīvība, drošība un taisnīgums visiem. Tieslietas un iekšlietas Eiropas Savienībā. Manuskripts, 2004. Retrieved August 4, 2020, from ec.europa.eu/publications/booklets/move/42/lv.doc

EK. Šengenas pārvaldība – zonas bez kontroles pie iekšējām robežām stiprināšana. Brisele: 2011, 16.sep., COM(2011) 561 galīgā redakcija. EK paziņojums. Retrieved August 4, 2020, from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

EK: Par Šengenas robežu kodeksa piemērošanu (2010). Publicēts: LV, 2010. 15.okt., nr.164.

EK: Par Šengenas zonas stiprināšanu (2011). Publicēts: LV, 2011. 28.sep., nr.153.

ES Padomes 2010.gada 29.jūnija Lēmums par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā. (2010/365/ES). Retrieved August 4, 2020, from http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=lv&ihmlang=lv&lng1=lv,lv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=518813:cs

EST 2006.g. 3.okt. spriedums Lietā C 241/05 parlūgumusniegtprejudiciālunolēmumuatbilstoši EKL 68. un 234. pantam, ko Conseild’État (Francija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2005. gada 9. Maijā un kas Tiesā reģistrēts 2005. gada 2. jūnijā, tiesvedībā Nicolae Bo tpret Préfetdu Val de Marne. Retrieved August 4, 2020, from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0241:LV:HTML

EST 2006.g. 31.jan. spriedums Lietā C-503/03 Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti. Retrieved August 4, 2020, from http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,lv&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=421201:cs

GAVEIKA, A. (2009). Šengenas Konvencija, mūsdienu izaicinājumi. No: DU starpt. zin. konf. rakstu krājuma. Daugavpils: Saule, pp 127.-133.

Ģenerāladvokāta Īva Bota [YVES BOT] 2012.g. 6.marta Secinājumi Lietā C 348/09 P. I. pret Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Vācija). Retrieved August 4, 2020, from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CC0348:LV:HTML

Ģenerāladvokāta P.Mengoci (Paolo Mengozzi) 2013.g. 11.apr. secinājumi Lietā C 84/12 Rahmanian Koushkaki pret Bundesrepublik Deutschland. Retrieved August 4, 2020, from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0084:LV:HTML

Grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Schengen-Staaten im EU Rahmen. Heranführung der Staaten Mittel-und Osteuropas (1999). Seminar. Weimar: Thüringerr Polizeiverwaltungsamt, s.147.

KRUTOVA, Ē. (2011). Starpvalstu sadarbība transnacionālo organizēto noziegumu izmeklēšanā. Rīga: 145.-149.lpp.

Law on operation of the Schengen Information System (2007). Law of the Republic of Latvia, adopted on June 14, 2007, No 102.

LR IeM. Prezidentūra. (2015). Retrieved August 4, 2020, from http://www.iem.gov.lv/lat/eiropas_savieniba/prezidentura/?ins_print=1

LR MK. Stājas spēkā Latvijas - Baltkrievijas vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. 29.11.2011. Retrieved August 4, 2020, from http://www.mk.gov.lv/aktuali/zinas/2011gads/11/291111-am-18/?print

MATVEJEVS, A. (2006). Šengena. Informatīvie materiāli. Rīga: LPA, pp.149.-171; 49.-60.

MATVEJEVS, A. (2009). Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Rīga: Petrovskis un Ko, pp.122.-123.

Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Public reports of the State Border Guard on years 2002- 2011. Retrieved August 4, 2020, http://www.rs.gov.lv/index.php?id=904&top=904 .

Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, un Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu: LR likums. LV, 2011. 19.maijs, nr. 88.

Regulations by the Cabinet of Ministers on the temporary reintroduction of border control at internal borders on May 12, 2010 No 254. (prot. No.22 24.§) LV, May 14, 2010, No 76.

Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu: LR likums. LV, 2011. 19.maijs, nr.88.

Research project, 2017.The EU's external border security, Latvian internal security. Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127. Retrieved August 4, 2020, from http://www.rta.lv/pecdoktoranturas_petniecibas_atbalsts

Schengen Agreement (1984). Retrieved August 4, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(01)&from=EN

Schengen Borders Code (2016). Retrieved August 4, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0399.

Schengen Convention (1990). Retrieved August 4, 2020, from http://www.refworld.org/docid/3ae6b38a20.html

Šengena. Tavi vārti uz brīvu pārvietošanos Eiropā. ES: 2013. Retrieved August 4, 2020, from http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3012122LVC.pdf.

Šengenas informācijas sistēma (2014). Retrieved August 4, 2020, from http://www.vp.gov.lv/?id=620

Šengenas informācijas sistēmas darbības likums, LR likums. LV, 2007, 14.jūnijs, nr.102, 12. un 14. pants.

Temporary Reintroduction of Border Control (2018). Retrieved August 4, 2020, from https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en

TREDER, L (1998). Methoden und Technik der Rechtsanwendung: eine systematische Einführung mit Beispielen. Heidelberg Müller, S.132.

Visa Code (2009). Retrieved August 4, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0810 21

Visa regulations by the Cabinet of Ministers; August 30, 2011 No 676, No 144, 2011, No144.

Downloads

Published

2020-10-20