DOCUMENT CHECK AT BORDER CONTROL AS A BASIC ELEMENT OF INTERNAL SECURITY IN THE REPUBLIC OF LATVIA

Authors

  • Davis Sporans Bc.prof., Senior inspector of the Examination Service of the State Border Guard of Latvia (LV)
  • Jelena Volkova Mg.oec., lecturer Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)
  • Olegs Ignatjevs Bc.phil., Assistant of the Military and Physical Training Department,</p> State Border Guard College of the Republic of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/bsm.v4i9.7048

Keywords:

document check, effectiveness, technical means, second line

Abstract

The aim of the current research is to make extensive study of the document check process, to examine it’s legal and practical matters within the State Border Guard of Latvia and to define necessary actions to develop the process mentioned above. To achieve the aim, following objectives were defined: to study the legal matters of the document check process in State Border Guard, to evaluate State Border Guard’s technical means in the field of document check, to study practical aspects in document check process according to data collected from respondents within State Border Guard, to analyze the problematics of the document check process in State Border Guard and to define the necessary development decisions. Following research methods were used: monographic or descriptive method, document analysis, logic- constructive method, analytic method, sociological survey method. Within the topic of Document check at border control as a basic element of internal security in the Republic of Latvia, the authors thoroughly examined the process of document check, its legal and practical aspects within the example of State Border Guard of Latvia and also defined necessary development actions in the period between years 2017 and November 2021.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem” (2010) Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/214195-noteikumi-par-robezparbaudei-un-robezuzraudzibai-nepieciesamajiem-tehniskajiem-lidzekliem, sk.13.10.2021

„Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes reglaments” (2014). Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes reglaments Nr.1

„Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes reglaments” (2014). Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes reglaments Nr.1

„Valsts robežsardzes nolikums” (2005). Ministru kabineta noteikumi. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/101888-valsts-robezsardzes-nolikums

„Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes reglaments” (2017). Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes reglaments Nr.1

ARNESE – VESSERE, O. (2021). Document check capability at the EU external border. The development of recommendations on a document check capability model. Warsaw: Frontex, p.7

Berlīnē atklāj Ziemassvētku tirdziņu, kur pērn teroraktā gāja bojā 12 cilvēki (2017). Retrieved from: https://www.apollo.lv/6012358/berline-atklaj-ziemassvetku-tirdzinu-kur-pern-terorakta-gaja-boja-12-cilveki

DEM'JANCHENKO, N. V. (2012). Kompetencija personala v sisteme menedzhmenta sovremennoj organizacii. Sfera uslug: innovacii i kachestvo, (5), p.72

Eiropa Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/458 ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0458

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0399, sk. 02.05.2021

Functions of the Border Guard and Border Checkpoints, „Kultura Bezpieczeństwa” (2019), nr 34, p.203

GAVEIKA, A. (2014).Eiropas Savienības ārējās robežas Latvijā tiesiskā reglamentācija. Promocijas darbs. Retrieved from: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/5237/41515-Arturs_Gaveika_2014.pdf

Latvija pievienojas Šengenas zonai (2007). Retrieved from: https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/24752-latvija-pievienojas-sengenas-zonai

Latvijas Republikas valsts robežas likums (2009). Latvijas Republikas likums. Retrieved from: https://likumi.lv/doc.php?id=201364

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija (2012). Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Management board decision 51/2021 of 21 September 2021, Warsaw, Poland

NASTULA, A. (2018). Document forging with special consideration of cybercrime as a challenge for public authoritues. Polonia Journal, Nr.8/2018. p.78

NOWAKOWSKI, K. (2006) Knowledge in an Organization - Chances and Threats. Organization and Management Volume 57 Issue 1(672) p. 46

Organizacija truda. GOST 19605-74 (1974). Retrieved from: https://docs.cntd.ru/document/1200009480

SLAVINSKA, I. (2005). Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: SIA„ Biznesa augstskola turība”. p.125

Technical and Operational Strategy for European integrated border management, Frontex, Warsaw, 2019., p.12

The Technical Standards for Document Inspection Equipment (TS-2021-004), p.101

Updated EU Schengen Catalogue on External borders control, Return and readmission, 2009, p.23

WIŚNIEWSKI, B. (2019) State Border Protection from the Perspective of the Tasks and Functions of the Border Guard and Border Checkpoints, „Kultura Bezpieczeństwa” 2019, nr 34, p. 203

Downloads

Published

2023-02-17