SORPTION ROPERTIES OF LATVIAN CLAYS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION SURVEY

Authors

  • Vitālijs Lakevičs Riga Technical University (LV)
  • Līga Bērziņa-Cimdiņa Riga Technical University (LV)
  • Augusts Ruplis Riga Technical University (LV)
  • Juris Pelšs Latvian Institute of Organic Synthesis (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2009vol1.1100

Keywords:

adsorption, specific surface, porous structure, ion exchange, isotherm, clay

Abstract

The survey has been comprised in historical sequence. It has been attempted to group literature sources in a way that we consider to be the most relevant in the publication. Analysis of literature led to the following conclusions: during the last years most important and most advanced ways in investigations of Latvian clay surface characteristics have been found: Value determination of clay specific surface; Clay’s porous structure investigation; Cation exchange capacity determination; Characteristics of organoclays; Catalytic characteristics of Latvian clays; Practical usage of clays in waste water treatment; Usage of clays in adulterants elimination from vegetable oils; Clays as catalysts in of organic compound reactions; New type of sorbent from rapeseed oil treatment waste. Experimental measurements supplement data base about surface characteristics of Latvian clay samples.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eiduks I., Vaivads A., Pilskalne A. Daţadu Latvijas PSR mālu adsorbcijas spējas // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Nr. 2 (43). 1951. 293.-298.lpp.

Vaivads A., Upīte A. Pētījumi par mālu mineraloģiskā sastāva noteikšanu ar krāsošanas metodi// Latv. PSR ZA Vēstis, 1956. 2 (103), 127 lpp.

Руплис А.А., Раман А.П., Эйдук Ю.Я. Новые исследования в области химии и химической технологии. Рижск. Политехн. ин – т. Рига, 1973. 67 c.

Руплис А.А., Раман А.П. ”Коллоидно-химические свойства латвийских глин I. Изменение поверхности при термообработке некоторых девонских и четвертичных глин Латвии”. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls Nr.3, 286.-294.lpp. 1994.

Ruplis A., Būmans R. Pore Structure and Fractal Dimensions of Ferric Hydroxide, Aluminium Hydroxide and Latvian Clays. IUPAC- Symposium on the Characterization of Porous Solids, COPS III, Marseille, France, May 1993. Book of Abstracts, p.47.

Ruplis A., Višs R. Latvijas mālu sorbtīvās īpašības./ Vispasaules Latviešu zinātņu kongress. Tēzes. Ķīmijas sekcija. Rīga, 1991. 130.lpp.

Ruplis A. Latvijas mālu sorbcijas īpašības./ Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, 199. Nr.2, 43.-47.lpp.

Lakevich V. Sorption Characteristics Change by Thermal and Acidic Treatment for Some Latvian Clay Samples. 1st Nordic-Baltic Meeting on Surface and Colloid Science August 21-25, 1999. Vilnius, Lithuania, Programm and Thesis,Vilnius, 1999. p.12.

Svinka V., Moertel H. Physico-Chemical Properties of Illite suspensions after Cycles of Freezing and Thawing. Clay and Clay Minerals, Vol 47, No 6, 1999. p. 718-725.

Гудриниеце Э., Руплис А., Сержане Р., Стреле М. Адсорбенты из глин латвийских месторождений для отбеливания рапсового масла'' Ж. Прикл. Химии. 1999. т. 72, вып. 5, стр. 759-762.

Ruplis A. Sorption and catalytic properties of Latvian clay powders. Progr. Colloid. Polym. Sci. (2000) 116: 48-56 Springer-Verlag, 2000.

A. Ruplis ''Adsorption method used for clay powder characterization '', 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, p.23-28, August 1998, Praha, Czeh Republic, Summaries 4, p. 180.

Ruplis A., Būmans R. The Influence of Acid Treatment on the Sorption Properties of Latvian Clays, Adsorption Science and Technology, 1993. Vol.10, p. 137.

Ruplis A., Būmans R., Martcin I., Višs R., Tjumina A. Colloid Chemistry of Latvian Clays 2. Influence of Acid Treatment on Sorption Properties of Devonian Clays from Deposit Liepa. Latvian Journal of Chemistry (Latvijas Ķīmijas Ţurnāls), No. 5-6, p. 36-42, 1995.

Būmans R., Ruplis A., Tjumina A., Višs R. Change of the Surface Characteristics by the Modification of the Latvian Clays Powders. Fourth Euro Ceramics. Vol.12 , pp. 139-146, Bricks and Roofing Tiles, Ed. by I. Braga, S. Cavallini, G.F. Di Cesare, Gruppo Editoriale Faenca Editrice, 1995.

Višs R., Drille M., Marcins I. Adsorbcija uz māliem un ar skābi apstrādātiem mālu paraugiem./ RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 4.sējums, 2002. 32.-44.lpp.

Ruplis A., Mezinskis G., Chaghuri M. Adsorption Characteristics of Kupravas Deposit Clays Modified by Phosphoric Acid/ Starptautiskā konference EcoBalt’98 1998.gada 22.-23.maijā. Rīga, 1998. 54.lpp.

Višs R., Drille M., Marcins I. Latvijas mālu sorbtīvās īpašības un to palielināšana, apstrādājot mālus ar skābes šķīdumiem. RTU Rakstu krājums, Rīga, 2000. 102.lpp.

Višs R., Drille M. Mālu minerālu virsmas struktūra pēc to apstrādes ar skābēm./ II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress Rīgā, 2001.g. 15.aug. Tēţu krājums, 327.lpp.

Lakevich V., Ruplis A. Acidic Treatment Influence on Sorption Parameters of Latvian Clay Samples./ Starptautiskā konference EcoBalt ’99. Rīga, 1999.g. 14.-15.maijs, 78.-79.lpp.

Lakevičs V., Ruplis A. Nīcgales mālu paraugu virsmas raksturojums./ 40.studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli. 1999.g. 26.-30.aprīlī. I sēj. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija, Rīga, 1999. 6.lpp.

Lakevich V., Ruplis A. Sorption Characteristics of Latvian clay samples. Ecers Topical Meeting Sedimentary Rocks in the ceramics technology. April 29-30, 1999. Riga, p. 30.

Ruplis A. Sorption and Catalytic Properties of Latvian Clay Powders./ 1st Nordic-Baltic Meeting on Surface and Colloid Science. August 21-25, 1999, Vilnius, Lithuania. Programm and Thesis, Vilnius, 1999. p. 48.

Kļaviņš M., Apsīte E. Sorption of humic substances on clays from Latvia. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls. 1998, Nr.1. 67.-70.lpp.

Ruplis A. Sorption Properties of Crystalline Ferric Hydroxides(Oxides) and Latvian Clays. Dr. habil. chem. Dissertation. Riga, 1998. 68 p.

Švinka R., Švinka V., Pētersone E. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, No.3, 1994. 280 lpp.

Ruplis A., Saveljeva I., Buholca L., Kugure K., Taurina D. Metilēnzilā un paranitroanilīna sorbcija no ūdens šķīdumiem. Latvijas zinātniski praktiskais seminārs “Vides piesārņojuma analīze, metodika un problemas”. Riga, 1995.g. 25.okt. 41 lpp.

Ruplis A., Saveljeva I., Tjumina A. Latvijas mālu jonu apmainas kapacitāte un īpatnējā virsma. Latvijas zinātniski praktiskais seminārs “Vides piesārņojuma analīze, metodika un problēmas”. Rīga, 1995.g. 25.okt. 43 lpp.

Ruplis A., Saveljeva I., Denisenko D. Metilēnzilā adsorbcija uz pulverveida Latvijas māliem./ Starptautiskā konference EcoBalt’98 Rīgā 1997.gada 13.-14.junijā. 19.-21.lpp.

Ruplis A., Saveljeva I., Denisenko D. Methylene Blue Adsorption on Latvian Clay Powders. Fifth Euro Ceramics Society Symposium (ECERS V). Key Engineering Materials Volumes 132-136, Part I (1997) pp.256 -259. Volume Editors: D. Bortzmeyer, M. Boussuge, Th. Chartier, G. Fantozzi, G. Lozes, A. Rousset Trans Tech Publication, Switzerland, 1997.

Svinka R., Svinka V., Petersone E. The Use of Latvian Clays for the Waste Water Purification. European Clay Groups Association, Abstracts, Krakow, Poland, 1999. 135.p.

Lakevičs V., Ruplis A. Jaunas Latvijas mālu izmantošanas iespējas netradicionālos virzienos./ Starptautiskā konference EcoBalt Rīgā 2000.g. 26.-27.maijā. Rīga, 2000., II, 63-64.

Лебедев А., Лакевич В., Лейте Л., Руплис А. Каталитическая активность латвийских глин. Organic Chemistry, Tarptautines konferencijos pranešimu medţiaga, (Starptautiskās konferences tēzes), Kauno technologijos universitetas, Kaunas, 1999. p. 128-132.

Ļebedevs A., Stonkus V., Leite L., Gudriniece E., Ruplis A., Fleišers M., Lukevics E. Latvijas mālu aktivitāte 1,4-butāndiola dehidratācijas reakcijā. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, 1999.

Stonkus V., Leite L., Lebedev A., Lukevics E., Ruplis A. Synthesis of 2,3-Dihydrofuran by Cyclodehydration of 1,4-butanediol in the Presence of Co/Porcelain Systems, CHISA 2000, 14th Intern.Congr. of Chem. and Process Engineering, August 27-31, Praga, Czech Republic. Summaries, 2000. P7.209, 318.

Stonkus V., Leite L., Lebedev A., Lukevics E., Ruplis A., Mikolajczyk M. Structure and catalytic properties of C/porcelain system in the synthesis of dihydrofuran. J. Chem. Technology and Biotechnology JCTB 26/2000.

Višs R., Drille M. Katjonu apmaiņa mālu minerālos atkarībā no sērskābes šķīduma iedarbības ilguma. RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 6.sējums. 2003.g. 16.-20.lpp.

Kampars V., Blūms J. Svina jonu adsorbcija uz adedzināta māla plāksnēm no ūdens šķīdumiem. RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 6.sējums. 2003. g. 40.-44.lpp.

Blūms A., Kampars V. Svina jonu adsorbcija uz adedzināta māla lodītēm no ūdens šķīdumiem. RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 15.sējums. 2007.g. 48.-50.lpp.

Freimanis J., Stonkus V., Hohlova L., Actiņš A. Jonu sorbcija uz Kupravas illīta māla. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls. 2003. Nr. 4. 355.-364.lpp.

Višs R. Sorption of Gas in Latvian Clay. Latvijas zinatniski praktiskais seminārs “Vides piesārņojuma analīze, metodika un problēmas”. Rīga, 1995.g. 25 okt. 42.lpp.

Serţane R., Gudriniece E., Šantare D., Strēle M., Ruplis A., Kalniņš R. Pētījumi par eļļām un taukiem. Tehniskās rapšu eļļas atkrāsošana (balināšana). Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, No.6, 738.-740.lpp., 1993.

Serţane R., Strēle M., Ruplis A., Gudriniece E. Pētījumi par eļļām un taukiem Adsorbentu iegūšana no Usmas un Priekules atradņu māliem. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, No.5-6, 111.-114.lpp., 1995.

Ruplis A., Gudriniece E., Bumans R., Serzane R., Strēle M., Ramans A., Saveljeva I. A New Type Sorbent from Latvian Clay. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, Nr.4, 497.-498.lpp., 1994.

Ruplis A., Būmans R., Saveļjeva I., Tjumina A. Jauna tipa sorbents no eļļas rūpniecības atkritumiem. Latvijas zinātniski praktiskais seminārs “Vides piesārņojuma analīze, metodika un problēmas”, Rīgā, 1994.g. 20.un 21.sept., 61.lpp.

Руплис А., Сержане Р., Стреле М., Гудриниеце Э. 'Отбеливание светлых рапсовых масeл. Organic Chemistry, Tarptautines konferencijos pranešimu medţiaga, (Starptautiskās konferences tēzes). Kauno technologijos universitetas, Kaunas, 1998. p. 84.

Ruplis A., Lakevičs V., Bērziņa - Cimdiņa L. Characterisation of new sorbents produced from by-product of the rapeseed oil treatment. RTU Zinātniskie raksti. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 18.sējums, 2008, 97.-102.lpp.

Lakevičs V., Saveļjeva I., Ramāns A., Ruplis A.. Using Latvian clays in environmental protection. International conference Eco-Balt 2008. Riga, 2008. 36 lpp.

Višs R., Marcins I., Drille M. Silikagēlveidīgu sorbentu un katalizatoru iegūšana no karbonātus nesaturošiem māliem. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, 2002. Nr. 4, 378.-382.lpp.

Freimanis J. Organoclays and some of their applications (a milestone review). Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga, 2000. 96 p.

Freimanis J., Stinkule A. Application of Clays for Purification of Organics Compounds. Latvian Journal of Chemistry, 1999. Nr.4. 3-16.p.

Freimanis J. Vermiculite Organoclays. Latvian Journal of Chemistry, 2001. Nr.3. 284.-300.p.

Freimanis J., Hohlova L., Actiņš A., Švinka R. Organoclays from a Latvian smectite clay. Latvijas Ķīmijas Ţurnāls, 2003. Nr.2. 191.-200.lpp.

Freimanis J., Actiņš A., Stinkule A., Švinka R., Švinka V. Organoclays from Several Latvian Clays. Latvian Journal of Chemistry, 2003. No.1, 69.-77.p.

Ruplis A., Freimanis J., Actiņš A., Lakevičs V. Colloid-Chemical Properties of Latvian Clays III The vapour Sorption of Hexane or Carbon Terachloride on Some Organoclays. Latviias Ķīmijas Ţurnāls, 2004. Nr.2. 263.-269.1pp.

Ruplis A., Freimanis J., Lakevičs V. Vapours Sorption Properties of Latvian Organoclays, in Organic Chemistry, Proceedings of Scientific Conference, Kaunos, 2003. p.51.-54.

Downloads

Published

2015-08-03

How to Cite

[1]
V. Lakevičs, L. Bērziņa-Cimdiņa, A. Ruplis, and J. Pelšs, “SORPTION ROPERTIES OF LATVIAN CLAYS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION SURVEY”, ETR, vol. 1, pp. 222–227, Aug. 2015, doi: 10.17770/etr2009vol1.1100.