TRANSFORMATION OF URBAN LANDSCAPEIN LATGALE REGION ON CHANGE OF 20- 21 CENTURIES

Authors

  • Ivars Matisovs Rēzeknes Augstskola (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2007vol1.1731

Keywords:

landscape, urban landscape, transformation of urban landscape, Latgale region

Abstract

The paper deals with transformation of urban landscape in the 2 cities and 12 towns of Latgale region on change of 20-21 centuries, in the period from 1990 to 2007. Article provides information about factors and social economics processes that have influence on urban landscape structure and quality. The paper have a look at changes of land use structure, demographical processes, urban environmental quality, dynamics of urban transportation system and intensity of construction works in the cities and towns of Latgale region. The results establish disparities between scopes and directions of urban landscape transformation among different ranks of urban settlements.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Matisovs 1. Pilsētvides ainavas kvalitāte un to ietekmējošie faktori Latgalē.// V Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi.” rakstu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2005. 155.-163.lpp.

Briņķis J. Latvijas apdzīvoto vietu arhitektoniski telpiskā kompozīcija teritoriju plānošanā.// LU 64. zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. 21,- 23.lpp.

Briņķis J. Apdzīvoto vietu kompleksu funkcionālā un arhitektoniski telpiskā kompozīcija.// LU 65. zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 23.- 26.lpp.

Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004.

Urtāne M. Ainavas vizuālās kvalitātes modelēšana.// LU 65.zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 109.-110.lpp.

Kūle L. Urbanizācijas īpatnības Pierīgā.// LU 65.zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 64.-65.lpp.

Šķiņķis P., Stankeviča V. Latvijas pilsētu sociāli ģeogrāfiskās atšķirības. Ģeogrāfiski raksti. VII sējums. Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 1999. 94.-115.lpp.

Valdmane I. Latgales reģiona teritorijas plānojums. Latvijas architektūra. #3 (65)/2006.112.-116.lpp.

Krišjāne Z. Pilsētu loma teritorijas attīstībā.// Ziemeļaustrumu Latvijas daba un cilvēki reģionālajā skatījumā. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2005. 8.- 11.lpp.

Reģionu attīstība Latvijā 2004. Rīga: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2004.

Eglīte P. Pilsētainavu dažādība un raksturīgās iezīmes.// LU 64.zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. 33.- 34.lpp.

Latvijas reģioni skaitļos 2001. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2001.

Latvijas statistikas gadagrāmata 2006. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006.

Vides rādītāji Latvijā 2004.-2006. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2004.-2006.

Jankevics J., Krišjāne Z., Bauls A. Iedzīvotāju mobilitātes pētījumu izmantošana lielo pilsētu tieces areālu noteikšanā.// II Latvijas Ģeogrāfijas kongress. Rīga: LĢB, 2000. 8,- 12.lpp.

Крешенинников А. Градостроительное развитие жилой застройки: исследование опыта Западных стран. Москва: Архитектура С, 2005. 112 с.

Latvijas 2000.gada tautas skaitīšanas rezultāti. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2002.

Krivica M. Dzīvokļa kvadrātmetra cena Daugavpilī divkāršojusies. Latgales Laiks, 2006.gada 7.aprīlis.

www.daugavpils.lv/images/TP presentation short.ppt#256, skatīts 2007.22.02.

Downloads

Published

2007-06-23

How to Cite

[1]
I. Matisovs, “TRANSFORMATION OF URBAN LANDSCAPEIN LATGALE REGION ON CHANGE OF 20- 21 CENTURIES”, ETR, vol. 1, pp. 266–276, Jun. 2007, doi: 10.17770/etr2007vol1.1731.