URBAN LANDSCAPE QUALITY AND FACTORS THAT HAVE INFLUENCE ON LANDSCAPE QUALITY IN LATGALE REGION

Authors

  • Ivars Matisovs Rēzeknes Augstskola (Rezekne Academy of Technologies) (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2005vol1.2135

Keywords:

landscape, urban landscape, factors of landscape quality, assessment of landscape quality

Abstract

The paper deals with urban landscape individualities in the cities and towns of Latgale region. Also show facilities and methods of integrated assessment of urban landscape quality. Article provides information about specifics of urban landscape and factors, that have influence on landscape quality. The paper presents the results of Daugavpils and Rēzekne urban landscape quality complex assessment, that have been realised in 2003- 2005. This results don’t establish significant disparities between quality of urban landscape among Daugavpils and Rēzekne. This method of urban landscape assessment makes possible to get believeable and precise information about landscapes quality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ietekmes uz vidi novērtēju ms. Apakšnodaļa „Ainavu vērtējums” (aut. Nikodemus O.)- Rīga: IVN Valsts birojs, 2002.

European Landscape Convention.- Council of Europe, 2000.

Bunkše E.V. Sirēnu balsis: ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija.- Rīga: Norden, 1998.

Голубчиков С., Гутников В. Эколо гия крупного города.- Москва Пасъва, 2001.

VASAB 2010+. Telp iskās attīstības rīcības programma: vīzija un stratēģijas ap Baltijas jūru 2010.- Vismāra, 2001.

Krauklis Ā. Ģeogrāfiskās ainavas daba, uztvere un apsaimn iekošana. // Zeme.Daba.Cilvēks. LU 57.zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 1999.- 81.-82.lpp.

Яргина З. Эстетика города.- Москва: Стройиздат, 1991.

Melluma A. A inava kā attīstības resurss: Kurzemes piemērs. Ģeogrāfiski raksti. X sēju ms.- Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2002.- 5.-15.lpp.

Bells S., Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam.- Rīga: Valsts Meža dienests, LTS International Ltd., 2000.

Николаев В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн.- Москва: Аспект Пресс, 2003.

Экология и эстетика ландшафта.- Вильнюс: Минтис, 1975.

Turlajs J., M illiņš G. Latvijas apdzīvotās vietas.- Rīga: Jāņa sēta, 1998.

Šķiņķis P., Stankeviča V. Latvijas pilsētu sociāli ģeogrāfiskās atšķirības. Ģeogrāfiski raksti. VII sējums.- Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 1999.- 94.-115.lpp.

Melluma A. Materiāli pilsētu klasifikācijai no reģ ionālās attīstības viedokļa. – Rīga: LR VA RAM, 1994.

Latvijas rajonu pilsētas un pagasti. Statistisko datu krāju ms.- Rīga: LR VSK, Latvijas statistikas institūts, 1998.

Rēzeknes pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģija.- Rēzeknes pilsētas dome, 2003.

Downloads

Published

2005-06-18

How to Cite

[1]
I. Matisovs, “URBAN LANDSCAPE QUALITY AND FACTORS THAT HAVE INFLUENCE ON LANDSCAPE QUALITY IN LATGALE REGION”, ETR, vol. 1, pp. 155–163, Jun. 2005, doi: 10.17770/etr2005vol1.2135.