THE EVALUATION OF THE RESTRICTED NATURE RESERVE „LIELUPE FLOOD-PLAIN MEADOWS”

Authors

  • Inga Straupe Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LV)
  • Aleksanders Adamovičs Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LV)
  • Dina Romānova Latvijas universitāte (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2005vol1.2147

Keywords:

vegetation, restricted nature reserve, flood-plain meadows, plant communities, management

Abstract

The restricted nature reserve „Lielupe flood-plain meadows” was formed to maintain the natural meadows on the banks of the river Lielupe in the territory of Jelgava town. The varied complex of plant communities are located in meadows of Pilssala, on the Lielupe’s right and left bank and thus the nesting of rare and protected meadow and waterbirds as well as important rest area for migrating birds is determined there. The restricted nature reserve is proposed as Natura 2000 place, too. There are the medium moist, moist and wet meadows in the reserve that are the habitats of EU Habitats directive. The biological value of the Lielupe flood plain meadows are currently being endangered by overgrowing and eutrophication. To provide meadows management for maintaining botanical and ornithological values, the inventory of natural meadows was done and proposals for management were developed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. 2000. Rīga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 51 lpp.

Braun- Blanquet J. 1964. Pflancensociologie. Grundzuge der Vegetationskunde.- Wien, New York, Springer Verlag, 865 S.

Bušs K., Gavrilova Ģ., Tabaka L., Vimba E. 1984. Augu valsts. Latvijas Padomju enciklopēdija 52. sējums. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija. 80 – 83 lpp.

Dabas liegums “Lielupes palienes pļavas” – Dabas aizsardzības plāna pirmā redakcija. 2002. Rīga, SIA “Estonian, Latvian & Lithanian Environment”. 29 lpp. (nepublicēts)

Galeniece M., Tabaka L., Birkmane K. 1958. Latv ijas PSR veģetācija. Rīga, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 78 lpp.

Jermacāne S. 2004a. Latvijas dabisko zālāju klasifikācija. www.lva.gov.lv/daba/lat/biodiv/lauks_plava_klasif.htm

Jermacāne S. 2004b. Latvijas zālāji (pļavas un ganības). www.lva.gov.lv/daba/lat/biodiv/lauks_zalaji

Kabucis I. (red.) 2001. Latvijas biotopi klasifikators. Rīga, Latvijas Dabas fonds. 96 lpp.

Kabucis I. (red.) 2004. Biotopu rokasgrāmata: Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Rīga, Latvijas Dabas fonds. 160 lpp.

Latvijas PSR ģeogrāfija. 1975. Rīga, Zinātne. 671 lpp.

LRMK Noteikumi nr. 212 par dabas liegumiem. 1999. www.varam.gov.lv/vad/latviski/likumdosana

Mežals G., Skujāns R., Freivalds V. 1970. Augsnes zinātne un Latvijas PSR augsnes. Rīga, Zinātne. 523 lpp.

Pakalne M., Znotiņa V. 1992 . Veģetacijas klasifikācija: Brauna - Blanke metode. Riga, 34 lpp.

Pott R. 1995. Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. Stuttgart, Ulmer 529 s.

Račinska I. 2002. Rokasgrāmata īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem. Rīga, Ulma. 96 lpp.

Račinskis E., Stīpniece A. 2000. Putniem starptautiski nozīmīgas vietas Latvijā. Rīga, LOB. 184 lpp.

Tērauds V. 1968. Dabisko pļavu un ganību uzlabošanas jautāju mi. Rīga, Liesma. 182 lpp.

Tērauds V. 1972. Pļavas un ganības. Rīga, Zvaigzne. 306 lpp.

Vides nacionālā monitoringa programma – Bioloģ iskās daudzveidības monitoringa daļa. 2002. Rīga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības min istrija. 59 lpp.

Wade M., Joyce C. 1998. European wet grasslands: biodiversity, management and restoration. England, John Wiley & Sons Ltd. 339 pg.

Znotiņa V. 2002. Pļavas. www.latvijas.daba.lv/biotopi/plavas

Сабардина Г.С. 1957. Луговая растительность Латвийской ССР.- Рига, Изд. АН ЛССР, 303 стр.

Downloads

Published

2005-06-18

How to Cite

[1]
I. Straupe, A. Adamovičs, and D. Romānova, “THE EVALUATION OF THE RESTRICTED NATURE RESERVE „LIELUPE FLOOD-PLAIN MEADOWS””, ETR, vol. 1, pp. 164–171, Jun. 2005, doi: 10.17770/etr2005vol1.2147.