METHODOLOGICAL BASIS OF CONTROL NETWORK MODERNISATION IN HUGE HYDROTECHNICAL STRUCTURES

Authors

  • Janina Zaczek-Peplinska Warsaw University of Technology (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2005vol1.2157

Keywords:

engineering-industrial geodesy, controls survey of dams, geodetic network, water dam

Abstract

Water dams are typical structures which require cyclic and in some cases, permanent control of their conditions. Most of the Polish damming structures are more than fifty years old and funds assigned for their renovation and effective conservation are being continuously reduced. Therefore, it is vital to improve the control of those structures.
Cyclic geodetic measurements of movements are obligatory elements of control measurement schedule and are important for evaluation of damming structures security. Complex modernisation of geodetic network for movement examination consists of many actions, which goals are:
- Reactivating devastated network structure,
- Modernisation of geodetic process of structures movements determination (concerning steps: measurements and data elaborating),
- Enhancing the accuracy of geodetic measurements,
Increasing a credibility of the movement measurements results.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bałut A.: Zastosowanie GPS w geodezji inżynieryjnej i pomiarach odkształceń. (Utilisation of GPS in emgineering geodesy and measurements of deformations) Półroczn ik Geodezja. t. 4, z. 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998;

Bryś H., Przewłocki S.: Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli; (Geodetic methods of measurements of movements of constructions) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998;

Fiedler K., Szamowski A., Pietrzykowska H., Tarnowski K.: Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych zbiornika górnego i innych obiektów naziemnych elektrown i pompowej Po rąbka-Żar za rok 2003; (Interpretation of results of control measurements of the upper reservoir and other terrestrial objects of the Pumped-Storage Power Station Porábka-ar for 2003) Warszawa 2004, archiwu m Zespołu Elektro wni Wodnych Porąbka-Żar (nie publiko wane);

Lazzarini T. oraz zespół współautorów: Geodezy jne pomiary przemieszczeń i ich otoczenia; (Geodetic measurements of dislocations and their surroundings) PPWK, Warszawa 1977;

Prószyński W., Kwaśniak M.: Niezawodność sieci geodezyjnych (Reliability of geodetic networks); Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002

Wasilewski A., Rzepecka Z.: Zastosowanie GPS w geodezji in żynieryjnej (Utilisation of GPS in engineering geodesy). Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, z.102/2001

Zaczek-Pep linska J.: Analiza mo żliwości wstępnej kontroli geodezyjnych pomiarów p rzemieszczeń na podstawie danych pomiarowych uzyskanych w galerii budowli piętrzącej, (Analysis of possibility of the initial control of geodetic measurements of displacements basing on measuring data obtained in the gallery of a water damming object), XI Międ zynarodowe Sy mpozju m GEOTECHNIKA-GEOTECHNICS 2004, Gliwice-Ustroń 19-22 paźd ziernika 2004;

Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór – Raport 2002 (The Centre for Technical Inspection of Water Damming Objects – Report for 2002); strona internetowa: www.otkz.pol.pl/inf_og/raport_pl.htm

Downloads

Published

2005-06-18

How to Cite

[1]
J. Zaczek-Peplinska, “METHODOLOGICAL BASIS OF CONTROL NETWORK MODERNISATION IN HUGE HYDROTECHNICAL STRUCTURES”, ETR, vol. 1, pp. 302–309, Jun. 2005, doi: 10.17770/etr2005vol1.2157.