(1)
Medvedeva, I.; Martynyuk, O.; Pan’kova, S.; Solovyova, I. ON THE FORMATION OF STUDENT’S E-PORTFOLIO. ETR 2017, 2, 97-100. https://doi.org/10.17770/etr2017vol2.2523.