(1)
Sabev, S.; Kasabov, P.; Chukalov, K.; Bakardzhiev, V. INFLUENCE OF ADDING POLYPROPYLENE(PP) INTO POLYETHYLENE(PE) ON MECHANICAL PROPERTIES OF GEOCELLS. ETR 2024, 3, 214-218. https://doi.org/10.17770/etr2023vol3.7244.