1.
Medvedeva I, Martynyuk O, Pan’kova S, Solovyova I. ON THE FORMATION OF STUDENT’S E-PORTFOLIO. ETR. 2017;2:97-100. doi:10.17770/etr2017vol2.2523