1.
Zhestkova E, Gusev D, Kudakova N, Gubanihina E, Klyueva E, Povshednaya F. WEB-QWEST AS A FORM OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS. ETR. 2019;2:259-263. doi:10.17770/etr2019vol2.4193