ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL REFORM OF LATGALE IN THE CONTEXT OF NAUTRENI PARISH (1917–2016)

Authors

  • Andra Zubko-Melne Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Aleksandrs Ivanovs Zinātniskais vadītājs, Dr.hist., profesors (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3003

Keywords:

Administrative territorial divisions, Village, Parish, Municipality

Abstract

Major part of Public Administration are administrative territorial divisions. The original territorial classification of Latgale developed over a long cultural and historical time period. During the period of Soviet occupation changes in territorial breakdown occurred more frequently, adapting to USSR model. This article gives a general insight in reforms of administrative territorial classification of Latgale, starting from 1917 until 2016. In this article Nautreni parish, part of Rezekne municipality, is used as an example to explore these reforms in more detail. So far in studies territorial reforms in Latvia are reflected only in general without going into local scale of territorial boundary changes. But the local history research is vital to get better understanding of the historical concept and important part of this research are archive materials.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Likums par apriņķu un pašvaldību administratīvajām robežām, pašvaldību tiesību piešķiršanu ciemiem un par ciemu nosaukumiem [tiešsaiste]. LR 03.12.1936. likums [atsauce 19.04.2017.] Pieejas veids: https://periodika.lndb.lv/periodika2–viewer/view/index.ev.html

Noteikumi par Ludzas rajona Miglinieku pagasta apvienošanos ar Ludzas rajona Nautrēnu pagastu [tiešsaiste]. LR MK 02.10.1998. noteikumi Nr. 363. [atsauce 25.04.2017.]. Pieejas veids: https://www.vestnesis.lv/ta/id/49914

Administratīvi teritoriālās reformas likums [tiešsaiste]. LR 21.10.1998. likums ar groz. līdz 22.09.2005., 21.06.2007. [atsauce 25.04.2017.]. Pieejas veids: https://m.likumi.lv/doc.php?id=51528

Noteikumi par Ludzas rajona un Rēzeknes rajona administratīvās robežas grozīšanu [tiešsaiste]. LR MK 13.07.1999. noteikumi Nr. 258. [atsauce 25.04.2017.]. Pieejas veids: https://m.likumi.lv/doc.php?id=19216

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums [tiešsaiste]. LR 30.12.2008. likums [atsauce 25.04.2017.]. Pieejas veids:. https://likumi.lv/doc.php?id=185993

LNA RZVA, 181.fonds (Miglinieku ciema Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja. Kārsavas rajons)

LNA RZVA, 215.fonds (Nautrēnu pagasta Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja. Rēzeknes apriņķis)

LNA RZVA, 251.fonds (Brožgolas ciema Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja. Kārsavas rajons)

LNA RZVA, 253.fonds (Nautrēnu pagasta padome. Ludzas rajons)

LNA RZVA, 384.fonds (Miglinieku pagasta padome. Ludzas rajons)

LNA LVA, 290. fonds (Latvijas PSR Augstākā Padome un Latvijas Republikas Augstākā Padome)

BĒRZE, D. u.c. Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums: vēsturiskās uzziņas un pārvaldes iestāžu arhīvu fondu rādītājs (1940–1941,1944–1990). Zinātniska arhīvu rokasgrāmata Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 1997.

САПУНОВ A. (pед.). Список населенных мест Витебской губернии. Витебск: Губернская типо–литография, 1906.

Latviešu konversācijas vārdnīca, 10.sējums (1933). Rīga: A.Gulbja apgādībā, 20241 šķirklis

MIERIŅA, A. Robežas un administratīvi teritoriālais iedalījums Latvijas teritorijā (19. gs. – 1918. g. novembris). Caune,A.(sast.). Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999., 156.–157.lpp.

FELDMANIS, I. Vācijas okupācijas politika Baltijā (1941–1945): vispārējās tendences un specifiskās iezīmes. Ērglis, Dz. (sast.). Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 19.sējums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. 121.lpp.

Latvijas Satversmes sapulce. Valdības Vēstnesis, 1921.gada 1.aprīlī. Nr.70, 1.lpp.

LR I Saeimas stenogrammas, IV sesija (26 sēdes), 15.01.1924.–14.04.1924., 461.–482.lpp., 549.–553.lpp.

LR I Saeimas stenogrammas, V sesija (30 sēdes), 29.04.1924.–18.06.1924., 1139.–1143.lpp.

Latvijas pagastu saraksts. 1925.gada 3.augustā. Valdības Vēstnesis, Nr. 169

Verzeichnis der Städte, Geimeinden und Bahnstationen im Generalbezirk Lettland. 3. November 1942. Amtsblatt des Generalkommissars in Riga. Nr.28

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Applied History. Archival Science