INCRIMINATION AND THE MODIFICATION OF INCRIMINATION IN HEARING

Authors

  • Arita Upīte Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Ilona Bulgakova Zinātniskā vadītāja, Dr.iur., asociētā profesore (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3019

Keywords:

Indictment, accused, decision, procuratur, modification of incrimination

Abstract

The author of the research provides the explanation of the concept of criminal proceedings, its content, explores and analyzes the possibilities of amending the incrimination in court hearing process and its application in practice by studying and analyzing the legal literature, legal regulation and practice materials. Researching the Criminal Proceedings Law paragraphs 461 and 462 application in practice, the author has identified that public prosecutors, amending the incrimination in court hearing process, often indicate only the paragraph, without pointing the way the incrimination was amended, which does not allow to draw a conclusion if the way of incrimination amending has been understood correctly, as well as the incrimination amendment is used to clarify the incrimination and correct misspelling mistakes that have been made.The author of the research makes suggestions for improvement of mentioned regulations, because the incrimination must provide full understanding of its essence, without searching for additional explanations in criminal case materials.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kriminālprocesa likums [tiešsaiste]. LR 21.04.2005. likums ar grozījumiem līdz 15.03.2016. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=107820

Eiropas Savienības pamattiesību harta. 2012/C 326/02. [tiešsaiste], Starptautisks akts, Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

Meikališa Ā. (2009. 13. janv.) Apsūdzība kriminālprocesā. Tiesiskās reglamentācijas un prakses aktuālās problēmas. Jurista vārds. Nr.2.

Meikališa Ā, Strada-Rozenberga K. (2010) Kriminālprocess. Raksti. 2005–2010. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 832 lpp.

Kriminālprocesa likumam -10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Kolektīva monogrāfija-rakstu krājums A.Meikališas zinātniskā redakcija. Pundurs A. Apsūdzība kriminālprocesā Latvijā, apsūdzības funkcijas un saturs, apsūdzības grozīšana, ar apsūdzību saistīti termiņi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015, 448 lpp.

Rokasgrāmata kriminālprocesā prokuroriem. G.Kūtra zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 262.lpp.

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса, Pieejas veids: http://kalinovsky-k.narod.ru//b/strogovich/Strogovich_1.pdf

Tiesu prakses apkopojums. Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Pētījums par krimināllietām, kurās iztiesāšanas gaitā grozīta apsūdzība. 2008. Pieejas veids: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas/

Latvijas Republikas Aizkraukles rajona tiesas 2016. gada 22. decembra spriedums Krimināllietā Nr. 11370047411 Nepublicēts

Latvijas Republikas Dobeles rajona tiesas 2016. gada 8. novembra spriedums Krimināllietā Nr.11200056715. Nepublicēts

Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums Krimināllietā Nr. 11519001216. Nepublicēts

Latvijas Republikas Tukuma rajona tiesas 2017. gada 7. marta spriedums Krimināllietā Nr.11390027815. Nepublicēts.

Tiesu prakses apkopojums. Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Pētījums par krimināllietām, kurās iztiesāšanas gaitā grozīta apsūdzība. 2008.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2012. gada 4. jūnija lēmums lietā Nr. SKK–8/2012, Pieejas veids: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-kriminallietu departaments/hronologiska-seciba/2012/

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science