NON-PECIUNARY DAMAGE CRITERIA FOR COMPENSATION IN ADMINISTRATIVE CASES

Authors

  • Violetta Beinaroviča-Šeslere Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2018.4267

Keywords:

criteria, government, illegal administrative act, non-material damage, reimbursement

Abstract

A reward of non-pecuniary damage compensation is a remedy for personal injury. If state management during realizing the state power, touches person's rights, a legal state need to be responsible for it. Non pecuniary damage compensation amount is complicated, because it involves filling the content with concepts that are not defined by law. All factors that have an impact on the law must be evaluated and the reimbursement provided is fair and proportionate - one that gives satisfaction to the injured party, and at the same time serves also as effective means of the legal protective and arrives at the preventive aim. The actuality of the work results from the fact that the existence of an effective system of compensation is one of the essential prerequisites for strengthening trust in the state

References

Administratīvā procesa likums (25.10.2001). LR likums ar groz. līdz 01.03.2017. https://likumi.lv/doc.php?id=55567, sk.15.04.2018.

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (04.11.1950). Eiropas Padome. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/649, sk. 16.04.2018.

Civillikums (28.01.1937). LR likums ar groz. līdz 01.01.2017. https://likumi.lv/doc.php?id=225418, sk.24.04.2018.

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922). LR likums ar groz. līdz 14.06.2016. https://likumi.lv/doc.php?id=57980, sk.24.04.2018.

Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību (08.01.1992.). LR likums ar groz. līdz 13.01.2015. https://likumi.lv/doc.php?id=72428, sk.15.04.2018.

Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām (16.12.1966). Apvienoto Nāciju organizācija. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/705, sk. 16.04.2018.

Valsts pārvaldes iekārtas likums (06.06.2002). LR likums ar groz. līdz 01.01.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=63545, sk.10.04.2018.

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums (02.06.2005). LR likums ar groz. līdz 01.03.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=110746, sk. 10.04.2018.

Balodis, R. (zin. red., 2011). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 864 lpp.

Briede, J. (26.04.2005.). Administratīvā akta tiesiskums. Jurista Vārds, 15, 15.-16.lpp.

Briede, J. (red., 2008). Administratīvais process tiesā. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 774 lpp.

Briede, J. (red., 2013). Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 1058 lpp.

Briede, J., Danovskis, E., Kovaļevska, A. (2016). Administratīvās tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 270 lpp.

Danovskis, E. (20.03.2018.). Nemantiskā kaitējuma jēdziens administratīvajās tiesībās. Jurista vārds, 12, 10.-11. lpp.

Danovskis, E. (2012). Publiskās personas publiski tiesiskās atbildības priekšnoteikumi. Inovāciju juridiskais nodrošinājums. Latvijas Universitātes 70.konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 224.-229.lpp.

Danovskis, E. (2014). Nepamatota tiesību aizskāruma jēdziens Satversmes 92.pantā. Tiesību efektīvās piemērošanas problemātika. Latvijas Universitātes 72.zinātniskās konferences raksts krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 328.-335.lpp.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (2011). Morālā kaitējuma atlīdzināšana administratīvajās lietās. Tiesu prakses apkopojums. http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/administrativas-tiesibas, sk. 30.01.2018.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (2016). Tiesu prakse morālā kaitējuma apmēra noteikšanā, ja kaitējums radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā (tiesu prakse 2007.–2016.). http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/civiltiesibas, sk. 15.04.2018.

Nuriev, A. (2013). The problem of compensation to legal entities for non-pecuniary damage caused by acts of public authorities and their officials. Russian Juridical Journal / Rossijskij Juridiceskij Zurnal, vol. 88 (1), pp. 138-144.Retrived May 14, 2018 from http://web.a.ebscohost.com

Peine, F.J. (2002.). Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 581 lpp.

Priekulis, J. (26.08.2014.). Personiskā kaitējuma atlīdzinājums juridiskai personai administratīvajā procesā. Jurista Vārds, 33.

Vildbergs, H.J., Messeršmits, K., Niedre, L. (2004). Pilsonis tiesiska valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: EuroFaculty. 1631pp.

White, R.C.A., Ovey, C., Jacobs, F.G. (2010). The European Convention on Human Rights. Fifth Edition. New York: Oxford University Press, 760 p.

Administratīvās apgabaltiesas 2007. gada 7. novembra spriedums lietā Nr. AA43-2407-07/18. https://www. tiesas.lv, sk. 25.04.2018.

European Court of Human Rights judgment of 6 April 2000 case No. 35382/97 Comingersoll S.A. v. Portugal. Retrieved 04.04.2018 from www.hudoc.echr.coe.int

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 30.novembra spriedums lietā Nr. A420520313, SKA-1214-2016. https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi, sk. 16.04.2018.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2010. gada 18. maija spriedums lietā Nr. SKA-122/2010. www.tiesas.lv, sk. 30.04.2018.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 20.aprīļa spriedums lietā Nr. A42446907, SKA-160/2010. https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi, sk. 16.04.2018.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 4.jūlija spriedums lietā Nr.SKA–603/2012, https://www.tiesas.lv/nolemumi/pdf/122065.pdf, sk. 17.04.2018.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2012.gada 6.jūnija spriedums lietā Nr. 2011-21-01 http://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?search[number]=2011-21-01, sk.02.02.2018.

Downloads

Published

2019-03-19

Issue

Section

Law Science