UNDERAGE PATIENT’S RIGHTS

Authors

  • Ksenija Gaide Mg.sc.ing., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2019.5278

Keywords:

patient, representative, rights, under-aged person,

Abstract

The legal framework for the treatment of an under-aged patient is topical throughout the world. In Latvia, the rights of an under-aged patient are defined in Article 13 of the Patients' Rights Act, however, there is a significant contradiction in the article. It is related to the age of a under-aged patient, when he or she is entitled to independently decide on his / her own treatment, including a refusal of medical services, but there are legal cases where a medical practitioner may disregard this patient's will.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Administratīvā procesa likums (25.10.2001.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/ doc.php?id=55567, sk. 20.03.2019.

Bāriņtiesu likums (22.06.2006.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=139369, sk. 20.03.2019.

Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/ doc.php?id=49096, sk. 20.03.2019.

Bērnu tiesību konvencija (20.11.1989.). Apvienoto Nāciju Organizācija. Starptautisks dokuments. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150, sk. 20.03.2019.

Civillikums (28.01.1937.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=225418, sk. 20.03.2019.

Krimināllikums (01.04.1999.). LR likums ar groz. līdz 11.10.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=88966, sk. 29.03.2019.

Pacientu tiesību likums (17.12.2009.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/ doc.php?id=203008, sk. 20.03.2019.

Par Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu (10.12.2009.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=202995, sk. 20.03.2019.

Appelbaum, P.S., Līdz, C.W., Meisel, A. (1987). Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice. Fair Lawn, NJ: Oxford University Press. 191 p.

Balodis, K. (2007). Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.

Boka, V. (11.03.2019.). Bezkompromisa tiesiskuma un drošas ārstniecības perspektīva Latvijā. http://www.arstubiedriba.lv/bezkompromisa-tiesiskuma-un-drosas-arstniecibas-perspektiva-latvija/, sk. 14.04.2019.

Brazier, M., Cave, E. (2007). Medicine. Patients and the Law. 4th edition. London: Penguin books. 397 p.

Brikmane, E. (07.08.2014.). Vecmāmiņai, vedot bērnu pie ārsta, var lūgt uzrādīt pilnvaru. https://lvportals.lv/skaidrojumi/264116-vecmaminai-vedot-bernu-pie-arsta-var-lugt-uzradit-pilnvaru-2014, sk. 14.04.2019.

General Medical Counsil (2019). Making decisions. Retrieved 26.04.2019 from https://www.gmc-uk.org/ ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors/0-18-years/making-decisions#paragraph-24

Latvijas Republikas Augstākā tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017.gada 30.novembra lēmums lietā Nr. 6800602-17/44, SKA-1568/2017. http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/ administrativo-lietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2017, sk. 28.04.2019.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 26. jūnija spriedums lietā Nr. A42484105 SKA-155/2008. http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs?nr=+SKA-155%2F2008+&date_from=&date_to=&case_nr=&ecli_nr=&dep=&ruling=&name=&action=filter, sk. 29.04.2019.

Liepiņš, A., Vētra, J. (2016). Transformācijas process ārstniecības personuciviltiesiskās atbildības regulējumā. Zinātniskie raksti: 2015. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas:Pedagoģija. Tiesības. Rīga: RSU, 47.-59. lpp.

Lūse, L. (01.03.2010). Stājies spēkā Pacientu tiesību likums. https://lvportals.lv/norises/205868-stajies-speka-pacientu-tiesibu-likums-2010, sk. 14.04.2019.

National Health Service (29.03.2019). Children and young people. Consent to treatment. Retrieved 26.04.2019. from https://www.nhs.uk/conditions/consent-to-treatment/children/

Olševska, R. (03.08.2012.). Bērnus ārstē bez maksas un steigas. http://www.la.lv/bernus-arste-bez-maksas-un-steigas-3, sk. 18.05.2019.

Palkova, K. (2016). Tiesiskā regulējuma problemātika nepilngadīgo personu ārstēšanas procesā. RSU zinātniskās konferences “Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē” raksti. 303. lpp.

Praktiskais likumdošanas ziņnesis (08.02.2010.). Pacientu tiesības aizsargās likums. https://www.tvnet.lv/ 5761060/pacientu-tiesibas-aizsargas-likums, sk. 02.04.2019.

Rožkalns, R. (11.03.2013.). Informētā piekrišana ārstniecībā – pacienta tiesības un ārsta pienākumi. https://lvportals.lv/skaidrojumi/254253-informeta-piekrisana-arstnieciba-pacienta-tiesibas-un-arsta-pienakumi-2013, sk. 28.03.2019.

Rožkalns, R. (27.05.2013.). Nepilngadīgu pacientu tiesības un viņu ārstniecība. https://lvportals.lv/ skaidrojumi/255829-nepilngadigu-pacientu-tiesibas-un-vinu-arstnieciba-2013, sk. 20.03.2019.

Vahere, B. (2008). Ārsts informē, pacients piekrīt. https://www.doctus.lv/2008/1/arsts-informe-pacients-piekrit, sk. 28.03.2019.

Downloads

Published

2019-05-18

Issue

Section

Law Science