CROSS-BORDER TREATMENTS CONCEPT AND ITS HISTORICAL DEVELOPMENT

Authors

  • Diāna Mežajeva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2019.5289

Keywords:

consumer, cross-border treatment, mobility, patient, rights

Abstract

Mobility of individuals, in certain cases also of patients, has reached the highest level in history and it is permissible for this mobility to continue to grow. The author believes that there are several important reasons for cross-border healthcare: economic well-being of individuals, free movement of services, consumer freedom. The author considers it important to study the concept of cross-border treatment and its historical development in order to understand why the need for cross-border treatment has historically arisen and patient mobility has developed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ārstniecības likums (12.06.1997.). LR likums. https://likumi.lv/doc.php?id=44108, sk. 12.04.2019.

Eiropas Kopienu komisija (15.12.2008.). Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par pacientu drošību, ieskaitot veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0836&from=en, sk.10.04.2019.

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.). LR likums. https://likumi.lv/doc.php?id=57980, sk. 04.04.2019.

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija (26.10.2012.). Eiropas Savienības starptautiskais akts. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=LV, sk. 05.03.2019.

Pacientu tiesību likums (17.12.2009.). LR likums. https://likumi.lv/doc.php?id=203008, sk. 16.04.2019.

Par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (09.03.2011.). Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2011/24/ES. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32011L0024&from=EN, sk. 05.03.2019.

Par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (29.04.2004.). Eiropas Parlamenta un padomes Regula 883/2004. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=LV, sk. 15.03.2019.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums (18.03.1999.). LR likums. https://likumi.lv/doc.php?id=23309, sk. 15.04.2019.

Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība (18.08.2018.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 555. https://likumi.lv/ta/id/301399-veselibas-aprupes-pakalpojumu-organizesanas-un-samaksas-kartiba, sk. 30.03.2019.

Ančevska, I. (2018). Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti. Promocijas darbs. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38351, sk. 29.04.2019.

Ašnevica-Slokenberga, S. u.c. (2015). Medicīnas tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 798 lpp.

Bankava, A., Palčeja, E. (21.08.2018.). Pacientu drošība un ārstniecības personu juridiskās atbildības līkloči. Jurista Vārds, Nr. 34., 12. lpp.

Bojārs, J. (2010.). Starptautiskās privāttiesības I. Rēzekne: Apgāds Zvaigzne ABC. 424 lpp.

Brikmane, E. (20.11.2013.). Pārrobežu veselības aprūpe Latvijā un Eiropā. https://lvportals.lv/ skaidrojumi/259222-parrobezu-veselibas-aprupe-latvija-un-eiropa-2013, sk. 15.03.2019.

Connell, J. (2006.). Medical Tourism: Sea, Sun, Sand and … Surgery. Tourism Management, 27 (6), pp.1093-1100. Retrieved 16.03.2019 from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0261517705001871

Eiropas Savienības tiesa (2018., sept.). Tiesa un veselības aprūpe. https://curia.europa.eu/jcms/upload/ docs/application/pdf/2018-11/qd-04-18-747-lv-n.pdf, sk. 16.03.2019.

Glinosa, A., Matthias, R.B., Maarsea, H.H. (2010). A typology of cross-border patient mobility. Health & Place, 16 (6), pp. 1145-1155. Retrieved 29.04.2019 from https://www.sciencedirect.com/science/ article/abs/pii/S1353829210001085.

Horowitz, M.D. (13.11.2007). Medical Tourism: Globalization of the Healthcare. MedGenMed, 9(4). Retrieved 29.04.2019 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/

Judgment of the European Court of 23 October 2003 No C-56/01 “Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine”. Retrieved 22.04.2019 from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX%3A62001CJ0056.

Kēnings, M. (2010.). Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra. 133 lpp.

Kinca, A. (21.03.2018.). Pat saziedotā nauda Laimai pagaidām nelīdz – nākas atgriezties Latvijā un gaidīt donoru. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pat-saziedota-nauda-laimai-pagaidam-nelidz-nakas-atgriezties-latvija-un-gaidit-donoru.a272205/, sk. 29.04.2019.

Klišāns, V. (2009). Vēsture vidusskolai. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC. 160 lpp.

Kowalska-Bobko, I., Mokrzycka, A., Saganb, A., Włodarczyka, W.C., Zabdyr-Jamróza, M. (2016). Implementation of the Cross-Border Healthcare Directive in Poland: How not to Encourage Patients to Seek Care Abroad? Health Policy, 120 (11)., pp. 1233-1239 Retrieved 29.04.2019 from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016885101630183X.

Lazdiņš, J., Osipova, S. (1998). Latvijas un Eiropas viduslaiku tiesību vēsturē sastopamie jēdzieni un to skaidrojumi. http://www.you-books.com/book/J-Lazdins/Latvijas-un-Eiropas-viduslaiku-tiesibu-vesture-sas, sk. 29.04.2019.

Mazure, L. (2014). Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība. Rēzekne: Līga Mazure. 350 lpp.

Mazure, L. (2018). Pacienta gribas attīstības spirāle. Indivīds. Sabiedrība. Valsts, 231.-246.lpp. http://journals.rta.lv/index.php/ISS/article/view/3010/2898, sk. 30.04.2019.

Osipova, S. (2004.). Viduslaiku tiesību spogulī. Rīga, Tiesu Namu aģentūra. 408 lpp.

Ozoliņa, Ž., Tisenkopfs, T. (2005.). Latvija eiropeizācijas krustceļos. LU Akadēmiskais apgāds, 136 lpp.

Pennings, G., De Wert, G., Shenfield, F., Cohen, J., Tarlatzis, B., Devroey, P. (2008). ESHRE Task Forceon Ethics and Law 15: Cross-Border Reproductive Care. Human Reproduction, vol. 23 (10), pp. 2182–2184. Retrieved 22.04.2019 from https://academic.oup.com/humrep/article/23/10/2182/710873

Roga, B. (19.10.2011.). Hipokrāta zvērestu mēdz piesaukt nevietā. Cilvēks. Valsts. Likums. https://lvportals.lv/norises/238053-hipokrata-zverestu-medz-piesaukt-nevieta-2011, sk. 20.04.2019.

Roķis, K. (14.03.2008.). Kārdinošais medicīnas tūrisms. Cilvēks. Valsts. Likums. https://lvportals.lv/ norises/172456-kardinosais-medicinas-turisms-2008, sk. 05.04.2019.

Spuriņš, U. (2018). Medicīnas pakalpojumu eksports kā perspektīva attīstības nozare. http://www.arstubiedriba.lv/medicinas-pakalpojumu-eksports-ka-perspektiva-attistibas-nozare/, sk. 22.04.2019.

Zemītis, U. (2003). Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 319 lpp.

Downloads

Published

2019-05-18

Issue

Section

Law Science