ELECTRONIC DOCUMENTS IN THE MUNICIPALITY AND WORK ON THEIR PRESERVATION

Authors

  • Inga Treikale Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2019.5312

Keywords:

archival, electronic documents, information systems, municipality, storage

Abstract

With the rapid development of modern technologies, more and more new information systems are entering the institutions and electronic documents are being created. Electronic documents have equivalent legal power to paper documents, formed in information systems, in e-mail, in e-address. Like paper documents, electronic documents must be sorted, described, stored in order to ensure their use, in accordance with the rules for the management of documents and archives. The inclusion of electronic documents with archival value in the reference system and the transfer to permanent national storage is important in the presentation of the institution's activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi (06.11.2012.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 748. http://likumi.lv/doc.php?id=252615, sk. 03.04.2019.

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām (28.06.2005.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.473 ar groz. līdz 01.06.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=111613, sk. 05.04.2019.

Elektronisko dokumentu likums (31.10.2002.). LR likums ar groz. līdz 30.06.2018. https://likumi.lv/doc. php?id=68521, sk. 05.04.2019.

Oficiālās elektroniskās adreses likums (16.06.2016.). LR likums ar groz. līdz 01.09.2018. https://likumi.lv/ ta/id/283229-oficialas-elektroniskas-adreses-likums, sk. 04.04.2019.

Paziņošanas likums (16.06.2010.). LR likums ar groz. līdz 01.09.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=212499, sk. 04.04.2019.

Latvijas Nacionālais arhīvs (2015). Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014-2020.gadam “Radošā Latvija”. Arhīvu nozares attīstības stratēģija. Dokumentu un arhīvu pārvaldība. Nacionālais dokumentārais mantojums. https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Strategija_arhivi_final.pdf, sk. 05.04.2019.

LR Valsts kontrole (2015). Vai arhīvā tiek nodrošināta elektronisko dokumentu glabāšana? http://www.lrvk. gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-5_2015/10.06.2015-zinojums_publicesanai_final.pdf, sk. 28.04.2019.

Švēde, A. (13.09.2016.). Vienotās Pašvaldību sistēmas lietojumprogramma LIETVARIS. https://www.zzdats. lv/wp-content/uploads/2016/07/10.-Jaunums_Vienotas_pasvaldibu_sistemas_saime_lietvedibas_sistema_ LIETVARIS.pdf, sk. 05.04.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (2019). Elektroniskie dokumenti. http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/Epakalp/?doc=12694, sk. 05.04.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (02.01.2019.). Par oficiālās elektroniskās adreses komunikāciju. Visām ministrijām un pašvaldībām adresēta vēstule Nr.19-21/19.

Downloads

Published

2019-05-18

Issue

Section

Applied History. Archival Science. Communication Science