DOCUMENT MANAGEMENT PROBLEMS IN EU STRUCTURAL FUNDS PROJECTS IN LATVIA

Authors

  • Ilga Vasiļjeva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2019.5313

Keywords:

European Regional Development Fund (ERDF), Latvia, management of documents, EU

Abstract

The role of the EU Structural Funds in the national economy of Latvia is significant, yet document management problems in the projects funded by the EU Structural Funds have been little researched. In the period 2007-2019, a gradual transition to electronic project document management occurred in Latvia. The present research performed a comparative analysis of tender documents submitted for ERDF calls for project proposals for the programming periods of 2007–2013 and 2014–2020. The research found that the range of tender documents for ERDF calls for project proposals to be submitted by organisations is strictly regulated in a particular period, yet there are general instructions on how to prepare documents in accordance with the relevant legal framework of the Republic of Latvia. Organisations have to create document management systems to enhance the preparation and management of ERDF project proposal documents.

Downloads

Download data is not yet available.

References

De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi (02.12.2014.). Ministru kabineta noteikumi Nr.741. https://likumi.lv/ta/id/271006-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-komercsabiedribam-kuras-sniedz-pakalpojumus-ar-vispareju-tautsaimniecisku, sk. 20.12.2018.

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība (04.09.2018.). Ministru kabineta noteikumi Nr.558. https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba, sk. 03.09.2018.

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi (06.11.2012.). Ministru kabineta noteikumi Nr.748. https://likumi.lv/doc.php?id=252615, sk. 08.11.2018.

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām (28.06.2005.). Ministru kabineta noteikumi Nr.473. https://likumi.lv/doc.php?id=111613, sk. 09.11.2018.

Elektronisko dokumentu likums (31.10.2002.). LR likums. https://likumi.lv/doc.php?id=68521, sk. 09.10.2018.

Ēku būvnoteikumi (02.09.2014). Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529. https://likumi.lv/doc.php?id=269164, sk. 16.03.2019.

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam (14.10.2013.). Ministru kabineta rīkojums Nr. 486. file:///C:/Users/aija/Downloads/IS_pamatnostadnes_2013.pdf, sk. 04.09.2018.

Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā (22.08.2000.). Ministru kabineta noteikumi Nr.291. https://likumi.lv/doc.php?id=10127, sk. 05.08.2018.

Noteikumi par ēku energosertifikāciju (09.07.2013.). Ministru kabineta noteikumi Nr.383. https://likumi.lv/doc.php?id=258322, sk. 20.03.2019.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana (30.06.2015.). Ministru kabineta noteikumi Nr.337. https://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-, sk. 25.03.2019.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (03.05.2017.). Ministru kabineta noteikumi Nr.239. https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba, sk. 30.03.2019.

Par koncepciju "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis" (19.02.2013.). Ministru kabineta rīkojums Nr.57. https://likumi.lv/doc.php?id=254909, sk. 30.01.2019.

Publisko iepirkumu likums (15.12.2016.). LR likums. https://likumi.lv/doc.php?id=287760, sk. 21.02.2019.

Valsts valodas likums (09.12.1999.). LR likums. https://likumi.lv/doc.php?id=14740, sk. 23.11.2018.

Björk, B.C. (2002). The Impact of Electronic Document Management on Construction Information Management. Proceedings of International Council for Research and Innovation in Building and Construction. CIB w78 conference. Retrieved 18.02.2019 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.198.517&rep=rep1&type=pdf

Briedis, P., Lauriņš, E. (2008). E-pārvaldes attīstība Latvijā. Latvijas Universitātes raksti. Vadības zinātne, 721. sēj., 201.–216. lpp. https://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/721_201-384.pdf, sk. 02.04.2019.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (2015). Projektu īstenošana. Nodarbinātība un sociālā iekļaušana. 3.1.4.1.3. ”Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”. https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2007-2013/projektu-istenosana, sk. 15.12.2018.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (2019). 4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 2. kārta. 4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 2.kārta, sk. 18.01.2019.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (2019). Izsludinātās atlases. https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-2, sk. 18.01.2019.

Gabrielaitis, L., Bausys, R. (2005). A Case Study of Project Document Management in Building Design. ICT in Construction and Facilities Management, pp.25-33. Retrieved 02.02.2019 from http://www.irbnet.de/ daten/iconda/CIB6774.pdf

Kalve, I., Platā, K., Robežniece, I. (2012). Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata. Rīga: SIA Izdevniecība «Dienas Bizness».

LR Finanšu ministrija (2019). Latvijai pieejamie ES fondi.https://www.esfondi.lv/latvijai-pieejamie-ES-fondi, sk. 21.12.2018.

Mezirow, J. (1996). Contemporary Paradigms of Learning. Adult Education Quarterly, 46 (3), pp.158-172. Retrieved 21.12.2018 from https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/074171369604600303

Stanka, I. (2018). Privāto organizāciju dokumentu un arhīvu pārvaldības problēmas. Indivīds. Sabiedrība. Valsts. Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, 300.-304.lpp. http://journals.ru.lv/index.php/ISS/article/view/3001/2907, sk. 11.11.2018.

Su, Y.H. (2007). The learning society as itself: lifelong learning, individualization of learning, and beyond education. Studies in Continuing Education, Vol. 29, No. 2, pp.195-206. Retrieved 21.12.2018 from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01580370701403514

Downloads

Published

2019-05-18

Issue

Section

Applied History. Archival Science. Communication Science