THE CONCEPT OF A PERSON'S RIGHT TO DEATH AND IT’S HISTORICAL DEVELOPMENT

Authors

  • Lauma Voiciša Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6672

Keywords:

deference, easy death, freedom of choice, human rights

Abstract

Universal Declaration of Human Rights, European Convention on Human Rights, European Charter of Fundamental Rights and the Constitution of the Republic of Latvia ensures the right for a person to live, but there are no articles of law in the regulatory enactments of the Republic of Latvia that guarantee the right for the person to choose to die. These laws and regulations also guarantee each person’s right to dignity. It is necessary to rate the non-recognition of the right to death, in conjunction with the obligation of the State to make sure to respect the dignity of each person, their cross-compliance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (04.11.1950.). Eiropas Padomes starptautiskais tiesību dokuments. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_LAV.pdf

Eiropas Savienības pamattiesību harta (07.06.2016.). Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas harta Nr. 2016/C 202/02. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=LT, sk. 28.04.2020.

Latvijas Republikas Satversme (07.11.1922.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme, sk. 04.05.2020.

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (10.12.1948.). Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskais tiesību dokuments. http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija, sk. 28.04.2020.

Baltic News Network (2017). Latvijā uzsāk parakstu vākšanu, lai legalizētu eitanāziju. https://bnn.lv/latvija-uzsak-parakstu-vaksanu-lai-legalizetu-eitanaziju-216762, sk.24.04.2020.

Binding, K., Hoche, A. (1920). Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Mass und ihre. University of Michigan Library.

Dribins, L. (2005). Cilvēka cieņa ir neaizskarama. http://providus.lv/article/cilveka-ciena-ir-neaizskarama, sk. 20.04.2020.

Eiropas Savienības Tiesas 2001.gada 9.oktobra spriedums lietā Nr.C-377/98 Nīderlande/Eiropas Parlaments un Padome. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:61998CJ0377, sk. 23.04.2020.

Gabrieljans, A. (2015). Eitanāzijas ģenēze valsts un tiesību evolūcijā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1 (70), 11.-19.lpp. http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/article/view/4320/4305, sk. 21.04.2020.

ManaBalss (09.03.2017.). Par labu nāvi - eitanāzijas legalizēšana. https://manabalss.lv/par-labu-navi/show, sk. 17.04.2020.

Nortona, A.L. (sast.), (1999). Ideju vārdnīca. Rīga: Apgāds “Zvaigzne ABC”. 596 lpp.

Platons (1982). Valsts. Rīga: Apgāds “Zvaigzne ABC”. 183 lpp.

ProCon.org (2020). Euthanasia & Physician-Assisted Suicide (PAS) around the World. Retrieved 25.03.2020 from https://euthanasia.procon.org/euthanasia-physician-assisted-suicide-pas-around-the-world/

Rubenis, A. (1996). Ētika XX gadsimtā. Rīga: Apgāds “Zvaigzne ABC”. 223 lpp.

Spektors, A. (sast.), (2020). Eitanāzija. https://tezaurs.lv/#/sv/eitanāzija, sk. 15.04.2020.

Ziemele, I. (2000). Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Rīga: SIA “Izglītības soļi”.409 lpp.

Ziemele, I. (2019). Brīvs cilvēks brīvā valstī ir vislielākais dzinējspēks. https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/i-ziemele-brivs-cilveks-briva-valsti-ir-vislielakais-dzinejspeks/, sk. 04.05.2020.

Ziņu aģentūra LETA (2018). Statistika: Mākslīgi veikto abortu skaits Latvijā nošokēs. https://nra.lv/latvija/252637-statistika-maksligi-veikto-abortu-skaits-latvija-nosokes.htm, sk.24.04.2020.

Рязанцев, С. (1994). Философия смерти. Санкт-Петербург: АО "СПИКС". 318 c.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Law Science