CONTACT PERSON IN FAMILY LEGAL RELATIONS

Authors

  • Gunta Vanaga Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6674

Keywords:

child, contact person, parents, right of access

Abstract

One of the issues that parents need to agree on when separating a relationship is the issue of the child's communication with the separated parent, it is a question of exercising the right of access. In disputes over the child's right to maintain personal and direct contact with a parent with whom the child does not live together on a daily basis, a contact person is often involved. Analyzing the involvement of the contact person in the process of communication between the child and the parent, several problems crystallize that affect the course of exercising the right of access. The article will analyze the legal and factual aspects of the contact person's participation, focusing on the involvement of the Orphan's Court as a contact person in this process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.). LR likums ar groz. līdz 06.01.2020. https://likumi.lv/ta/ id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums, sk. 20.03.2020.

Bērnu tiesību konvencija (20.11.1989.) Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskais akts. https://likumi.lv/ta/ lv/starptautiskie-ligumi/id/1150, sk. 16.03.2020.

Civillikums (28.01.1937.) LR likums ar groz. līdz 06.12.2019. https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums, sk. 16.03.2020.

Civilprocesa likums (14.10.1998.). LR likums ar groz. uz 01.07.2019. https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums, sk.10.04.2020.

Code of Civil Procedure (20.04.2005). Law of the Republic of Estonia. Amendments in force until 31.12.2013. Retrieved 10.04.2020 from https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513122013001/consolide.

Code of Enforcement Procedure (20.04.2005.). Law of the Republic of Estonia, Amendments in force until 31.12.2014. Retrieved 10.04.2020 from https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/516092014002/consolide

Convention on Contact Concerning Children (15.05.2003). European Treaty Series - No. 192. Retrieved 16.03.2020 from https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId =090000168008370f

Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2016). Eiropas Savienības Starptautiskais akts. https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ES, sk.16.03.2020.

Family Law Act (18.11.2009.). Law of the Republic of Estonia, Amendments in force until 08.07.2014. Retrieved 10.04.2020 from https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013016/consolide

Balodis, K. (2007). Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC. 383 lpp.

Celmiņa, I., Daugule, D. (19.11.2019.). Saskarsmes tiesību īstenošanas problemātika. Jurista vārds, Nr.46 (1104), 10.-24.lpp.

ECT 2001. gada 12. jūlija spriedums lietā K. un T. pret Somiju [GC], Nr. 25702/94, 151. punkts. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-59587"]}, sk. 20.03.2020.

Grāvere, L., Henzele, L., Rūsiņa, Z. (06.06.2017.). Saskarsmes tiesības īstenošanas problemātika. Jurista vārds. Nr.24 (978), 16.-19.lpp.

Haružika, A. (2013). Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu bērnu tiesību jomā analīze. Tiesībsarga biroja pētījums. ECT 1989.gada 22.jūnija spriedums lietā Erikssons pret Zviedriju, Nr.11373/85. http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/ECT_prakse_bernu_tiesibu_joma_2013.pdf, sk. 04.04.2020.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2011.gada 10.oktobra spriedums lietā Nr. A420734110. https://manas.tiesas.lv/eTiesas/, sk. 10.04.2020.

Preller, B. (2013). Don't mess up your children in a divorce or separation. Retrieved 20.03.2020 from http://voices.news24.com/bertus-preller/2013/03/if-you-do-mess-up-your-marriage-or-relationship-please-dont-mess-up-your-children- procesā/

Saeima (29.10.2015.). Likuma „Grozījumi Civillikumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/31DB89B6186459B9C2257DD30044FCC3?OpenDocument, sk.08.04.2020.

Siliniece, I. (2019). Saskarsmes tiesību nozīme un tiesiskais statuss. Indivīds. Sabiedrība. Valsts. Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, 233.-238.lpp. http://journals.rta.lv/ index.php/ISS/article/view/4286/4284, sk. 20.03.2020.

Tukuma rajona tiesas 2017.gada 7.marta spriedums lietā Nr. C37095116. https://manas.tiesas.lv/eTiesas/, sk. 10.04.2020.

Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 11.maija spriedums lietā Nr.C08032617.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Law Science