THE CONCEPT OF MONEY LOUNDERING AND CONSTITUENT ELEMENTS THEREOF

Authors

  • Ina Streļča Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6677

Keywords:

legalization, money laundering, proceeds of crime

Abstract

The number of offences related to money laundering continues to grow recently. In Latvia, the prevention of money laundering is relatively new in terms of laws and legal practices. This work is based on a study of the composition of a criminal offence committed in the legalization of proceeds, an analysis of the objective and subjective features of Article 195 of the Criminal Law, as well as an examination of the concept of money laundering. The work also explores the essential preconditions for the prevention and combating of money laundering of documents issued by international organizations, as well as the conformity of the Latvian legal base with the requirements of international organizations in this regard.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (15.11.2000.). Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautisks dokuments https://m.likumi.lv/doc.php?id=25089, sk. 15.04.2020.

Krimināllikums (17.06.1998.).LR likums https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums, sk. 12.04.2020.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums (20.07.2008.). LR likums ar groz. līdz 30.06.2020. https://likumi.lv/doc.php?id=178987, sk. 15.04.2020.

Starptautiskā konvencija par cīņu pret terorisma finansēšanu (09.12.1999.). Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautisks dokuments https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1419, sk. 14.04.2020.

Eiropas Savienības Tiesas 2020.gada 19.marta spriedums lietā Nr. C-234/18. http://curia.europa.eu/ juris/document/document.jsf?text=&docid=224581&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10435862, sk. 14.07.2020.

FATF Standarts (2003). FATF 40 Recommendations. Retrieved 16.04.2020 from https://www.fatf-gafi.org/ media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf

Judins, A. (22.01.2008). Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Jurista Vārds, 3.

Juriss, J. (2012). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. [Promocijas darbs]. Rīga: Latvijas Universitāte.

Krastiņš, U. (2000). Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 259 lpp.

Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. (2003). Krimināllikuma zinātniski – praktiskais komentārs. 2. sevišķā daļa. Rīga: „AFS”. 265 lpp.

Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. (2008). Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 504 lpp.

Latvijas Republikas Krimināllietu departamenta Senāta 2020.gada 27.marta lēmums lietā Nr. 15830008614. file:///D:/Users/istrelca01/Downloads/Anonimizets_nolemums_409062%20(1).pdf, sk. 14.07.2020.

Lieljuksis, A. (2007). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana. Rīga: SIA P&Ko. 379 lpp.

Podpriroga, D. (2006). Vainas noteikšana krimināltiesībās. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 112 lpp.

Zvejniece, R. (12.08.2008.). Diskusija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Jurista vārds, 30.

Кернер, Х., Дах, Э. (1996). Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. Москва: Международные отношения. 236 c.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Law Science