LEGAL STATUS OF THE APARTMENT OWNER IN THE MANAGEMENT OF THE RESIDENTIAL HOUSE

Authors

  • Egita Rizga Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6682

Keywords:

Apartment owner, residential house, residential house manager

Abstract

This article examines the legal status of the apartment owner in managing the residential house. An apartment property is being studied, which together with other apartment properties forms the joint ownership of the residential house and the apartment owner, who manages the separate apartment property and, together with other apartment owners, forms a community of the residential house, which together decides issues relating to the joint ownership of the residential house. The handling of apartment property to the extent of the legal capacity of the apartment owner and the community of the residential house in relation to the detached apartment property and joint ownership of the residential house will be considered. The rights and obligations of the apartment owner are analyzed. As well as exploring the rights and responsibilities of the residential house manager. And how closely the apartment owner is associated with the residential house manager. In order to fully realize the maintenance of the residential house and the well-being of apartment owners, there must be understanding and receptivity between the residential manager and apartment owners.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Civillikums (28.01.1937.). Latvijas Republikas likums. Valdības Vēstnesis, 20.02.1937., Nr. 41.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (04.06.2009.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 19.06.2009., Nr. 96.

Dzīvokļa īpašuma likums (28.10.2010.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 17.11.2010., Nr. 183.

Noteikumi par būvju klasifikāciju (22.12.2009.). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 1620. Latvijas Vēstnesis, 30.12.2009., Nr. 205, zaudējis spēku 01.06.2017.

Luksa, M. (2017). Mājas pārvaldīšanā viss ir īpašnieku ziņā. https://lvportals.lv/norises/285780-majas-parvaldisana-viss-ir-ipasnieku-zina-2017, sk. 04.05.2020.

Zīverts, V. (13.07.2015.). Kas ir dzīvokļu īpašnieku kopība un kopīpašums? http://www.lna.lv/lv/klientiem/ skaidrojumi/3/, sk. 29.04.2020.

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta 2019.gada 12.decembra spriedums lietā Nr. C31346614, SKC-109/2019.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Law Science