DELEGATION OF MUNICIPAL FUNCTION

Authors

  • Valērija Petrova Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6683

Keywords:

function delegation, municipal

Abstract

The aim of this research is to get more knowledge on question about municipality function delegation. To understand that delegation of municipality functions are happening. Is in regulations of Republic of Latvia is completely adjusted the question about delegation of municipality functions. In the result of this research there were detected fundamental questions about delegation of municipality functions, which are not adjusted in regulations of Republic of Latvia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Darba likums (20.06.2001.). LR likums ar groz. līdz.30.06.2020. https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums, sk. 28.03.2020.

Par pašvaldībām (19.05.1994.). LR likums ar groz. līdz 30.06.2020. https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam, sk. 28.03.2020.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums (19.07.1995.). LR likums ar groz. spēkā esošs. https://likumi.lv/doc.php?id=36190, sk. 28.03.2020.

Valsts pārvaldes iekārtas likums (06.06.2002.). LR likums ar groz. spēkā esošs. https://likumi.lv/doc. php?id=63545, sk. 28.03.2020.

Aizkraukles novada pašvaldības dome (28.11. 2019.). Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles siltums”, lēmums Nr.298. http://www.aizkraukle.lv/lv/pasvaldiba/dome/domes-sezu-lemumi-un-audio-ieraksti/2019-3-2/, sk. 28.03.2020.

Bostanci, B., Erden, N. (2020). Investigating the satisfaction of citizens in municipality services using fuzzy modelling. Socio-Economic Planning Sciences, 69. Retrieved 28.04.2020 from https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0038012119300175, sk. 28.04.2020.

Daugavpils pilsētas dome (28.12.2015.). Par deleģēšanas līguma noslēgšanu, lēmums Nr.570. https://old.daugavpils.lv/lv/540, sk. 28.03.2020.

Dukure, V., Fogels, A. u.c. (1998). Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (2008). Akadēmisko terminu datu bāze – deleģēt. http://termini.lza.lv/term.php?term=dele%C4%A3%C4%93%C5%A1ana&list=dele%C4%A3%C4%93%C5%A1ana&lang=LV, 02.04.2020.

Liepiņa, I., Rācenājs, K., Preisa, N. (zin. red.), (2020). Darba likums ar komentāriem.https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2020/02/new_dl_ar_kom.pdf, sk. 07.04.2020.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Law Science