THE RIGHT OF A PARTICIPANT IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS TO ACCESS THE CASE MATERIALS

Authors

  • Artis Lauva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6686

Keywords:

access to case materials, case law problems with access to case materials, problems that are related to administrative proces

Abstract

Publication is dedicated to reflect problems that are connected with participant rights in the administrative process, more precisely, problems with administrative process participant’s rights to access the case materials. Publication gives an in-depth insight of problems that are connected with Administrative Procedure Law regulations about rights to access the case materials and case law that are related to the topic of the publication. Author of publication identifies problems that are regulated in The Administrative Procedure Law and are connected to the topic of publication.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Administratīvā procesa likums (25.10.2001.). LR likums ar groz. līdz 01.03.2017. https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums, sk.11.04.2020.

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (04.11.1950.). Eiropas Padomes starptautisks daudzpusējs dokuments. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/649, sk.13.04.2020.

Fizisko personu datu apstrādes likums (21.06.2018.). LR likums ar groz. līdz 31.05.2019. https://likumi.lv/ ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums, sk.11.04.2020.

Informācijas atklātības likums (29.10.1998.). LR likums ar groz. līdz 06.10.2015. https://likumi.lv/ta/id/50601-informacijas-atklatibas-likums, sk.13.04.2020.

Komercnoslēpuma aizsardzības likums (28.02.2019.). LR likums. https://likumi.lv/ta/id/305532-komercnoslepuma-aizsardzibas-likums, sk. 20.04.2020.

Krimināllikums (17.06.1998.). Latvijas Republikas likums ar groz. uz 01.07.2019. https://likumi.lv/ta/id/88966, sk.13.04.2020.

Kriminālprocesa likums (21.04.2005.). LR likums ar groz. līdz 24.12.2019. https://m.likumi.lv/doc.php?id=107820, sk. 20.04.2020.

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme, sk. 10.04.2020.

Par tiesu varu (15.12.1992.). LR likums ar groz. līdz 01.01.1993. https://likumi.lv/doc.php?id =62847&version_date=01.01.1993, sk. 12.04.2020.

Par valsts noslēpumu (17.10.1996.). LR likums ar groz. līdz 29.06.2019. https://likumi.lv/ta/id/41058-par-valsts-noslepumu, sk. 20.04.2020.

Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija (10.12.1948.). ANO Ģenerālās asamblejas dokuments. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/, sk.13.04.2020.

Banisar, D. (2006). Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Information Laws. Privacy International. Retrieved 14.04.2020 from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1707336

Briede, J. (zin. red.), (2008). Administratīvais process tiesā. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Darbishire, H. (2010). Proactive Transperency: The Future of the Right of Information? Retrieved 14.04.2020 from https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/25031

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2020.gada 7.aprīļa spriedums lietā Nr. A420391414, SKA-73/2020. http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs?nr=SKA-73%2F2020& date_from=&date_to=&case_nr=&ecli_nr=&dep=&ruling=&name=&action=filter, sk. 12.04.2020.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2019.gada 17.jūnija spriedums lietā Nr. A420325417, SKA-1271/2019. http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs?nr=SKA-1271%2F 2019&date_from=&date_to=&case_nr=&ecli_nr=&dep=&ruling=&name=&action=filter, sk. 11.04.2020.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017.gada 20.janvāra lēmums Nr. 6-70015715/6, SKA-172/2017. http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs?nr=SKA-172%2F2017 &date_from=&date_to=&case_nr=&ecli_nr=&dep=&ruling=&name=&action=filter,sk.11.04.2020.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 23.janvāra spriedums lietā Nr. A43006711, SKA – 41/2013. https://www.tiesas.lv/nolemumi/pdf/123531.pdf ,sk. 12.04.2020.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2015.gada 21.decembra spriedums lietā Nr. 2015-03-01. https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?case-filter-years=%5B2015%5D&case-filter-status=&case-filter-types=&case-filter-result=%5B43%5D&searchtext=2015-03-01, sk. 20.04.2020.

Lūse, L. (01.12.2009.). Adopcijas noslēpums – bērna un adoptētāja aizsardzībai. https://lvportals.lv/ skaidrojumi/201258-adopcijas-noslepums-berna-un-adoptetaju-aizsardzibai-2009, sk. 20.04.2020.

Spīgulis, A. (12.07.2016.). Lietas dalībnieku tiesības iepazīties ar lietas materiāliem administratīvajā procesā. Jurista Vārds, 28.

Strupišs, A. (2003). Komerclikuma komentāri A daļa Komerclikuma vispārīgie noteikumi. Rīga: A.Strupiša juridiskais birojs. 303 lpp.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Law Science