ASSESSMENT OF THE INDICATORS CHARATERIZING THE STANDART OF LIVING OF THE INHABITANTS IN LATVIA

Authors

  • Anastasija Jeršova Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6698

Keywords:

economic growth, financial well-being, standard of living

Abstract

Financial well-being characterizes the provision of the inhabitants with basic goods and services and the standard of living of the inhabitants, which can be assessed by using certain indicators. Theoretical study of the standard of living and standard of living indicators of the inhabitants provides an opportunity to assess the standard of living of the inhabitants in Latvia. Clarification and evaluation of correlations between various indicators characterizing the standard of living of the inhabitants creates conditions for the development of proposals for raising the standard of living of the inhabitants in Latvia. The author of the article believes that Latvian government should implement measures that would reduce regional development inequality in Latvia. Equalization of regional development would promote the activation of entrepreneurship in specific regions, which would accordingly increase the income of the inhabitants for both entrepreneurs and employees.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anča, G., Barisa, L., Cimdiņš, P. u.c. (2006). Tautas attīstība. Rīga: Jumava&Sorosa fonds Latvija&UNDP. 93 lpp.

Bērziņa, K., Bērziņš, G., Blunavs, G., u.c. (2008). Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. 78 lpp.

Centrālā statistikas pārvalde (2015., 5.janv.). Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika. http://www.csb.gov.lv/ dokumenti/iedzivotaju-dzives-limena-statistika-28548.html, sk. 01.11.2019.

Centrālās Statistikas pārvaldes datubāze (2019., 12.dec.). Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijas statistiskajos reģionos. https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__mb__ienakumi/IIG060.px/table/ tableViewLayout1/, sk. 15.04.2020.

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze (2019., 28.maijs). Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji. http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG010.px, sk. 27.04.2020.

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze (2020). Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010). https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/tabulas/metadati-iekszemes-kopprodukts-latvija-kopa-eks-2010, sk.27.04.2020.

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze (2020., 28.febr.). Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa Latvijas statiskajos reģionos (%). https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/ nabadziba/tabulas/mig020/personu-ipatsvars-zem-minimala-ienakuma-limena, sk. 15.04.2020.

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze (2020., 9.marts). Iekšzemes kopprodukts pavisam, uz vienu iedzīvotāju un uz vienu nodarbināto. https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikp__IKP__ikgad/IKG10_010.px/table/ tableViewLayout1/, sk. 27.04.2020.

Dārziņa, L. (2009., 12.okt.). Statistika domāta skolēniem. Var noderēt arī politiķiem. https://lvportals.lv/norises/ 198958-statistika-domata-skoleniem-var-noderet-ari-politikiem-2009, sk. 27.04.2020.

Eiropas Savienība (2019). Dzīve Eiropas Savienībā. https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living _lv#tab-2-5, sk. 01.11.2019.

Grēviņa, R., Kaža, V., Kroders, K., u.c. (2000.). Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca: 4478 termini ar tulkojumu angļu, vācu, franču, krievu valodā. Rīga: Zinātne. 130 lpp.

Hermansons, Z. (2012.). Teritorijas attīstības indeksa praktiskā pielietojuma analīze un tā pilnveidošanas iespējas. Economics and Business, 22 (1). Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 59.-65.lpp.

Latvijas Vēstnesis (1999., 20.sep.). Par nabadzības novēršanu, 310/311 https://www.vestnesis.lv/ta/id/17846, sk. 01.04.2020.

Safronova, N. (2014). Iedzīvotāju dzīves kvalitāte Latvijā. Materiālais aspekts. Daugavpils Universitātes 53. starptautiskā zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds “Saule”. 1.-8.lpp.

Stratēģiskās analīzes komisija (2006). Dzīves kvalitāte Latvijā. Rīga: Zinātne. 13 lpp.

Šenfelde, M. (2014.). Makroekonomika. Rīga: RTU Izdevniecība. 241 lpp.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (2019.). Teritorijas attīstības indekss. http://www.vraa.gov.lv/lv/ publikacijas/attistibas_indekss/, sk.27.04.2020.

Vilkinsons, R., Pikita, K., (2011). Līmeņrādis. Rīga: Zvaigzne ABC. 333 lpp.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Economics and Management