IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF ACCESS

Authors

  • Ilona Delvere Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2021.6914

Keywords:

best interests of the child, mediation, obligations of parents, right of access, rights of the child

Abstract

Family disarmament is a painful process for all members of the family, but especially for young children. There is an increasing trend in Latvia when divorced parents are unable to mutually agree on the rights of access to a common child. The aim of the research work was to explore the legal aspects of the implementation of the rights of access. Seeking an effective solution in the case of parental divorce better protect the rights of the child and ensure his or her interests. Exploratory tasks: 1) to explore the substance of the right of access. 2) to analyse legal aspects of the determination of the procedures for contact. 3) to identify the best interests of the child in the process of determining and implementing the rights of contact. The conclusions of the study: The right of access to the rights of access must be determined, primarily taking into account the interests of each child. The child must be given the right to express his or her views and be given the opportunity to participate in decision making. The representation of a professional child in civil proceedings must be developed. An effective outside court dispute settlement mechanism should be established. Provision should be made for compulsory mediation for the settlement of family disputes, based on the best interests of the child. Create a professional support service for the family in the place of residence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Administratīvā procesa likums (25.10.2001). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/55567, sk. 21.04.2021.

Bāriņtiesu likums (22.06.2006). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/139369/redakcijas-datums/2014/01/01, sk. 21.04.2021.

Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/49096/ redakcijas-datums/2000/01/27, sk. 21.04.2021.

Bērnu tiesību konvencija (20.11.1989). Apvienoto Nāciju organizācija. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150, sk. 21.04.2021.

Civillikums (29.01.1937). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums, sk. 21.04.2021.

Eiropas Savienības Pamattiesību Harta (2012). Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, Nr. 2012/C326/391. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT, sk. 21.04.2021.

Latvijas Republikas Advokatūras likums (27.04.1993). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ ta/id/59283, sk. 21.04.2021.

Mediācijas likums (22.05.2014). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/doc.php?id=266615, sk. 21.04.2021.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komiteja (2005). Bērnu tiesību konvencijas Vispārējais komentārs Nr. 7 Bērnu tiesību īstenošana agrīnā bērnībā. https://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/ General%20Comment%20No.%207.docx, sk. 06.04.2021.

Augstākās tiesas 2006. gada 8. jūnija lēmums lietā Nr. SKA-299/2006. http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/ judikaturas-nolemumu-arhivs, sk. 12.04.2021.

Breslavs, G. (red.), (1999). Psiholoģijas vārdnīca. Rīga: Mācību grāmata.

Celmiņa, I., Daugule, D. (19.11.2019). Saskarsmes tiesību īstenošanas problemātika. Jurista Vārds, 46 (1104), 10-24.

Ceļmale, L. (06.06.2017). Bērna labāko interešu princips un tā piemērošana praksē. Jurista Vārds, 24 (978).

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (2015). Bērniem draudzīga tiesu sistēma- speciālistu viedokļi un pieredze. Pētījuma kopsavilkums. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-child-friendly_justice-summary_lv.pdf, sk. 10.03.2021.

Grape, L., Thørnblad, R., Handegård, B. H. (2021). Children sharing Preferences on Contact and Residence Arrangements in Child-inclusive Family Mediation in Norway. International Journal of Children's Rights, 29 (1), 31-53. https://doi.org/10.1163/15718182-28040008

Haugen, G. M., Marples, R., James, A., Rantalaiho, M. (2010). The Voice of the Child in Family Mediation: Norway and England. International Journal of Children’s Rights, 18 (3), 313-333. https://doi.org/10.1163/157181810X494173

Hāgas Konference par starptautiskajām privāttiesībām (2008). Pārrobežu sazināšanās ar bērniem. Vispārējie principi un labas prakses rokasgrāmata. https://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Transfrontier_Contact_Concerning_Children_General_Principles_and_Guide_to_Good_Practice.doc, sk. 10.03.2021.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (2015). Tiesu prakses vispārinājums. Administratīvo tiesu prakse lietās par bāriņtiesu lēmumiem. http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi, sk. 25.04.2020.

Latvijas Republikas Tiesībsargs (2018). Latvijas Republikas Tiesībsarga 2017.gada ziņojums. https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/gadazinojumi/gada-zinojumi, sk. 21.04.2021.

Latvijas Republikas Tiesībsargs (2021). Latvijas Republikas Tiesībsarga 2020.gada ziņojums. https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/gadazinojumi/gada-zinojumi, sk. 21.04.2021.

Satversmes tiesas 2021. gada 25. marta spriedums lietā Nr. 2020-36-0. https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?search[number]=2020-36-01, sk. 06.04.2021.

Sertificētu mediatoru padome (2021). Ģimenes mediācijas programmas statistikas apkopojums 2017.-2020.gads. http://www.mediacija.lv/?Resursi:Statistika, sk. 21.04.2021.

Smiltēna, A. (30.03.2021). Parens patriae doktrīna – valsts intervence bērna labākajās interesēs. Jurista Vārds, 13 (1175), 24-27.

Svence, G. (1999). Attīstības psiholoģija. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC.

Timpare, E. (16.06.2020). Mediācija – viens no ģimenes strīdu risināšanas līdzekļiem. Jurista Vārds, 24/25 (1134/1135), 63-65.

Torgāns, K. (red.), (2012). Civilprocesa likuma komentāri. II daļa (29.-60.1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (2020). Par mediācijas izmantošanu bāriņtiesas darbā. Metodiskie ieteikumi. https://www.bti.gov.lv/lv/par-mediacijas-izmantosanu-barintiesas-darba, sk. 21.04.2021.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (2020). Pārskati par bāriņtiesu darbu. Kopsavilkumi no 2010.gada līdz 2020. gadam. https://www.bti.gov.lv/lv/oficiala-barintiesu-statistika, sk. 21.04.2021.

Delvere, I. (2020). Bāriņtiesas kompetence bērnu tiesību aizsardzības sistēmā. Bakalaura darbs. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Downloads

Published

2023-01-11

Issue

Section

Law Science