THE ALLOWANCE FOR IDLE TIME

Authors

  • Ilga Krampuža Rezekne Academy of Technologies
  • Viktorija Blinova Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2021.6924

Keywords:

an emergency situation, conditions, downtime allowance

Abstract

Following the identification of an emergency situation, a downtime allowance was introduced in the Republic of Latvia to compensate for the restrictions imposed on employers and the self-employed. Payment of the allowance is intended only for those employees and self-employed persons who have paid social insurance contributions in previous periods, thus small producers, craftsmen, small farms were left without social support, although their activities were severely restricted or banned altogether. It cannot be argued that the payment of the downtime allowance was linked to the payment of the allowance to dependent children, so that in future the allowance for children in emergency situations is not linked to any other type of support. The analysis of the conditions of downtime allowance shows that the criteria for receiving the allowance are very variable, which interferes employers from orienting themselves to the proposed solutions and applying them in a timely manner, moreover, excessive changes are not related to one of the basic principles of good legislation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Ilga Krampuža, Rezekne Academy of Technologies
    Mg.iur., Mg.soc.sc.

References

Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998). Latvijas Republikas likums, red. uz 30.06.2021. https://likumi.lv/ta/id/49096, sk. 01.05.2021.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums (05.06.2020). Latvijas Republikas likums, red. uz 30.06.2021. https://likumi.lv/ta/id/315287-covid-19-infekcijas-izplatibas-seku-parvaresanas-likums, sk. 01.05.2021.

Darba likums (20.06.2001). Latvijas Republikas likums, red. uz 31.05.2021. https://likumi.lv/ta/id/26019, sk. 01.05.2021.

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922). Latvijas Republikas likums, red. uz 01.01.2019. https://likumi.lv/ta/id/57980, sk. 01.05.2021.

Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem (26.03.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.165, red. uz 31.12.2020. https://likumi.lv/ ta/id/313514-noteikumi-par-covid-19-izraisitas-krizes-skartiem-darba-devejiem-kuri-kvalificejas-dikstaves-pabalstam-un-nokaveto-nodoklu, sk. 01.05.2020.

Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība (24.03.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.152, red. uz 26.03.2020. https://likumi.lv/ta/id/313429-noteikumi-par-dikstaves-pabalstu-darbiniekiem-kurus-skar-covid-19-izplatiba, sk. 01.05.2021.

Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība (31.03.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.179, red. uz 31.12.2020. https://likumi.lv/ ta/id/313680-noteikumi-par-dikstaves-pabalstu-pasnodarbinatam-personam-kuras-skarusi-covid-19-izplatiba, sk. 01.05.2021.

Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība (23.04.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.236, red. uz 01.01.2021. https://likumi.lv/ta/id/314353-noteikumi-par-dikstaves-palidzibas-pabalstu-darba-nemejiem-un-pasnodarbinatajam-personam-kuras-skarusi-covid-19-izplatiba, sk. 01.05.2021.

Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija (24.03.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.151, red. uz 01.01.2021. https://likumi.lv/ ta/id/313428-noteikumi-par-nozarem-kuram-sakara-ar-covid-19-izplatibu-ir-butiski-pasliktinajusies-finansu-situacija, sk. 01.05.2021.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (06.11.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr. 655, red. uz 06.04.2021. https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasa, sk. 01.05.2021.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (12.03.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr. 103. https://www.vestnesis.lv/op/2020/51A.1, sk. 01.05.2021.

Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību (20.03.2020). Latvijas Republikas likums, red. uz 09.06.2020. https://likumi.lv/ta/id/313373/redakcijas-datums/2020/07/01, sk. 01.05.2021.

Briede, J., Danovskis, E., Kovaļevska, A. (2021). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Kovaļevska, A. (2008). Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, 32 (537). https://juristavards.lv/doc/ 180049-sociali-atbildigas-valsts-princips/, sk. 01.05.2021

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (25.03.2020). Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). http://tap.mk.gov.lv/doc/2020_03/EMAnot_25032020_dikstave. 502.docx, sk. 01.05.2020.

Latvijas Republikas Ministru kabinets (19.03.2021). Likumprojekta „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/FA16554D02711FA4C 258531 00224B2E?OpenDocument, sk. 01.05.2021.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2020.gada 25.jūnija spriedums lietā Nr. 2019-24-03. https://likumi.lv/ ta/id/315688, sk. 01.05.2021.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas Kolēģijas 2020. gada 11. jūnija lēmums, pieteikums Nr. 99/2020. Lēmums par atteikšanos ierosināt lietu. https://www.satv.tiesa.gov.lv/decisions/kolegijas-2020-gada-11-junija-lemums-pieteikums-nr-99-2020/, sk. 01.05.2021.

Valsts ieņēmumu dienests (2021). Statistika par atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai no 01.12.2020. līdz 27.04.2021. https://www.vid.gov.lv/lv/statistika-3, sk. 01.05.2021.

Международная организация труда (25.01.2021). Covid-19 и сфера труда. Вестник МОТ, 7. Полученное 28.02.2021 из https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_767671.pdf

Трубин, В., Николаева, Н., Санишвили, Т., Тарасова, В. (2020). Социальная политика в зарубежных странах в условиях пандемии. Социальный бюллетень, 12. Полученное 01.03.2021 из https://e-cis.info/upload/iblock/29a/29a4fef121e526f760024f56d9386d10.pdf

Downloads

Published

2023-01-11

Issue

Section

Law Science