ADMINISTRATIVE LIABILITY OF LEADER OF THE CONGREGATION

Authors

  • Laura Grodze Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2022.7014

Keywords:

congregation, duties, law, leader, liability

Abstract

The subject of the article is administrative liability of leader of the congregation. The influence of the church on the affairs of the state has decreased, which means that society is becoming secular, one in which the churches separate from the state, but in any case, church exists but does not dominate over the state. So, the responsibility of the church leader must also be separated from religious affairs. The liability of the leader of the congregation should not be considered as religious movement specified in the statutes of the congregation, but as complying of the duties delegated by the state. The research aim is to analyse the duties of the leader of the congregation and the basis of administrative liability, define in which cases the normative regulation provides for administrative liability, offer solutions in the normative regulation where the type of liability is not specified. Propose amendments to the existing regulatory framework. The conclusions of the research work shows that if the administrative liability of the leader of the congregation for incomplete comply or failure of the duties delegated by the state is provided for in the normative regulation, then the existing polity is protected and the relations between the state and the church are more precisely regulated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Administratīvā procesa likums. (25.10.2001). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

Administratīvās atbildības likums (25.10.2018). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums

Civillikums. (28.01.1937). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. (29.11.2012). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/ 253442-civilstavokla-aktu-registracijas-likums

Fizisko personu reģistra likums. (14.12.2017). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/296185-fizisko-personu-registra-likums

Krimināllikums (17.06.1998). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums

Latvijas Republikas Satversme. (15.02.1922). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme

Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem. (03.09.2013). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.761. https://likumi.lv/ta/id/259879-noteikumi-par-civilstavokla-aktu-registriem

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. (12.03.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr. 103. https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli. (07.03.2013). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli

Par kultūras pieminekļu aizsardzību. (12.02.1992). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/72551 -par-kulturas-piemineklu-aizsardzibu

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. (16.06.2005). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/111963-publisku-izklaides-un-svetku-pasakumu-drosibas-likums

Reliģisko organizāciju likums. (07.09.1995). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/36874-religisko-organizaciju-likums

Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām. (16.12.1966). Apvienoto Nāciju Organizācija, starptautisks daudzpusējs dokuments. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/705

Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā. (22.06.2021). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 412. https://likumi.lv/ta/id/324219-zinu-ieklausanas-un-aktualizesanas-kartiba-fizisko-personu-registra

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010. gada 6.maija spriedums lietā Nr. SKA-160/2010. https://www.tiesas.lv

Balodis, R. (09.11.2001). Informācija "Par Reliģisko organizāciju aktivitātēm pašvaldību teritorijās". Latvijas Vēstnesis, 162.

Balodis, R. (2002). Baznīcu tiesības. Reliģijas Brīvības Asociācija.

Balodis, R. (Red.). (2011). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Latvijas Vēstnesis.

Baltais, M. (17.05.2005). Iestādes rīcības brīvība un lietderības apsvērumi. Jurista Vārds, 18.

Bitāns, A. (1997). Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Izdevniecība AGB.

Briede, J. (Red.). (2013). Administratīvā procesa likuma komentāri. Tiesu namu aģentūra.

Dimitrovs, A. (15.02.2022). Valsts un baznīca. Jurista Vārds, 7.

Džugleja, T. (2011). Tiesību pamati. Talsu tipogrāfija.

Latvijas Bībeles biedrība. (1997). 1965. gada Bībeles tulkojuma revidētais teksts. https://www.bible.com/lv/bible/488/GEN.1.RT65

Lībiņa–Egnere, I. (15.02.2022). Republika. Jurista Vārds, 7.

National Secular Society. (2017). What is secularism. https://www.secularism.org.uk/what-is-secularism.html

Rogers, K. (2019). Church. Christian community. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/ topic/church-Christianity

Septītās dienas Adventistu baznīca (2005). Draudzes rokasgrāmata. https://ted.adventist.org/images/ secretariat/Church%20Manual%20-%20Latvian%20translation%202005.pdf

Downloads

Published

2023-01-03

Issue

Section

Law Science