THE IMPORTANCE OF DRIVING SCHOOLS IN THE LATVIAN ECONOMY AND THEIR FINANCING POSSIBILITIES

Authors

  • Justīne Gabrāne Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2023.7389

Keywords:

driving school, European Social Fund projects, financing, transport

Abstract

The demand for training for various categories of vehicles has been constant over several years. However, there is still a need for more professionals in the labor market for cargo and passenger carriers. Therefore, to ensure qualified employees in the transport sector, the availability of driving schools in all regions of Latvia, high-quality training, and adequate service prices, which would correspond to the capabilities of different households, are essential. Small and new driving schools, to win the market segment by competing with the leading driving schools in Latvia, must think about the quality of the offered services, compliance with customer requirements, and plan financing options - own or borrowed capital. The novelty of the research: the author investigated the importance of driving schools in the economy and their financing possibilities using European Social Fund projects.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ceļu satiksmes likums. (01.10.1997.). Latvijas Republikas likums, red. uz 22.03.2023. https://likumi.lv/ta/id/ 45467-celu-satiksmes-likums

Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. (25.01.2011). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi. Nr. 75, https://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib

Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. (31.07.2001). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 336, red. uz 01.01.2018. https://likumi.lv/ta/id/27973-noteikumi-par-attaisnotajiem-izdevumiem-par-izglitibu-un-arstnieciskajiem-pakalpojumiem

Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām. (13.04.2010). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 358, red. uz 01.06.2021. https://likumi.lv/ta/id/208534-noteikumi-par-transportlidzeklu-vaditaju-apmacibu-un-transportlidzeklu-vaditaju-apmacibas-programmam

Par akcīzes nodokli. (30.10.2003). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/81066-par-akcizes-nodokli

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. (11.05.1993). Latvijas Republikas likums, red. uz 01.01.2023. https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli

Pievienotās vērtības nodokļa likums. (29.11.2012). Latvijas Republikas likums, red. uz 01.01.2023. https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums

Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība. (02.02.2010). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 103, red. uz 01.04.2022. https://likumi.lv/ta/id/205042-transportlidzeklu-vaditaja-tiesibu-iegusanas-un-atjaunosanas-kartiba-un-vaditaja-apliecibas-izsniegsanas-apmainas-atjaunosanas-un-iznicinasanas-kartiba

Candemir, Y., & Çelebi, D. (2017). An Inquiry into the Analysis of the Transport & Logistics Sectors’ Role in Economic Development. Transportation Research Procedia, 25, 4692-4707. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.317

Ceļu satiksmes drošības direkcija. (2023). Vadītāja apliecības https://www.csdd.lv/vaditaja-apliecibas/ vaditaja-apliecibas

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. (2023). Par mums. https://www.cfla.gov.lv/lv?utm_source=https% 3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Docherty, I., & MacKinnon, D. (2013). Transport and Economic Development. The SAGE Handbook of Transport Studies. SAGE, 209-278.

Driving mobility for Europa (2022a). Direct automotive manufacturing jobs in the EU, by country. https://www.acea.auto/figure/direct-automotive-manufacturing-jobs-in-the-eu-by-country/

Driving mobility for Europa. (2022b). Excise duties on diesel, by EU country (€/1,000 litres. https://www.acea.auto/figure/excise-duties-diesel-by-eu-country-1000-litres/

Driving mobility for Europa. (2022c). Excise duties on petrol, by EU country (€/1,000 litres). https://www.acea.auto/figure/excise-duties-petrol-by-eu-country-1000-litres/

Driving mobility for Europa. (2022d). Share of VAT in the net price of cars, by EU country. https://www.acea.auto/figure/share-of-vat-in-net-price-of-cars-by-eu-country/

Elektronisko iepirkumu sistēmā (2023). Elektroniskie iepirkumi. https://www.eis.gov.lv/EIS/

GOV.UK. (2023). Learn to drive a car: step by step. https://www.gov.uk/learn-to-drive-a-car

Hörcher, D., & Tirachini, A. (2021). A Review of Public Transport Economics. Economics of Transportation, 25, 100196. https://doi.org/10.1016/j.ecotra.2021.100196

Your Europe. (2022.). Transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšana Eiropas Savienībā. https://europa.eu/ youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/get-driving-licence/index_lv.htm

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. (2023). PROTI un DARI! https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/

Kabat, L., Hampel, D., Grochova, L. I., Janova, J., & Strelec, L. (2014). Alternative Approaches for Assessing the European Countries Economic and Social Results. Procedia Economics and Finance, 12, 273-282. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00345-1

Klodāne, A. (2020). Dinamikas rindas un indeksi. [Lekciju materiāls]. Statistika (Ekon1089); Statistika (Ekon1060) (rta.lv)

Latvijas Republikas Finanšu ministrija (2023a). Fiskālie dati. https://www.fm.gov.lv/lv/fiskalie-dati

Latvijas Republikas Finanšu ministrija. (2023b). Atbalsts bezdarbnieku izglītībai. https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=7.1.1.0%2F15%2FI%2F001

Latvijas Republikas Finanšu ministrija. (2023c). Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā. https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=9.1.4.1%2F16%2FI%2F001

Latvijas Republikas Finanšu ministrija. (2023d). PROTI un DARI! https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=8.3.3.0%2F15%2FI%2F001

Latvijas Republikas Finanšu ministrija. (2023e). Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem. https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=9.1.1.1%2F15%2FI%2F001

Murakozy, B., & Telegdy, A. (2023). The Effects of EU-Funded Enterprise Grants on Firms and Workers. Journal of Comparative Economics, 51(1), 216-234. https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.09.001

Nodarbinātības valsts aģentūra. (2023). Atbalsts bezdarbnieku izglītībai. https://www.nva.gov.lv/lv/node/244

Oficiālās statistikas portāls. (2022). Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma reģionos un republikas pilsētās gada sākumā. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/IRD040

Pārresoru koordinācijas centrs. (2020). Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam. https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81 _1.pdf

Rutkovska, A. (2018). Vai Latvijā ražo automobiļus? https://www.makroekonomika.lv/vai-latvija-razo-automobilus

Shatu, F., Kamruzzaman, Md. (2022). Planning for Active Transport in Driverless Cities: A Conceptual Framework and Research Agenda. Journal of Transport & Health, 25, 101364. https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101364

Skota, T.L., Tulloch, K. (2021). Is Community Mobility Contingent Upon Driving? Attitudes Toward and Intentions to Use Alternative Modes of Transport According to a Mixed-Aged Sample. Journal of Transport & Health, 20, 100974. https://doi.org/10.1016/j.jth.2020.100974

Unāma, E., & Jansone, M. (2023). Krustpunktā: Trūkst šoferu, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumus. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-trukst-soferu-lai-nodrosinatu-sabiedriska-transporta.a171571/

Valsts ieņēmumu dienests. (2023). Aprēķinātais akcīzes nodoklis naftas produktiem (degvielai) 2022.gada 12 mēnešos. https://www.vid.gov.lv/lv/media/15348/download?attachment

Valsts izglītības attīstības aģentūra. (2021). ESF projekts Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. https://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu

Downloads

Published

2023-12-18