TYPES OF EVIDENCE IN CRIMINAL CASES OF CHILD SEXUAL ABUSE

Authors

  • Margarita Božko-Čače Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2023.7400

Keywords:

evidence, expert and psychologist opinion, material evidence, sexual abuse crime, testimony

Abstract

The research aim is to establish the most substantial types of evidence in child sexual abuse crimes, to study and analyse the legal regulations of evidence types and to identify the issues. The research explores the interpretation, types, and features of the notion of evidence. By summarising legal precedents in criminal cases of child sexual abuse, substantial types of evidence in sexual abuse crimes are established. Issues concerning the differentiation of the types of evidence are identified. Within the research, it has been concluded that substantial evidence in sexual abuse crimes against a child is the testimonies of the child victim, witness testimonies, psychologist and expert opinions, physical evidence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kriminālprocesa likums (21.04.2005). Latvijas Republikas likums, red. uz 03.11.2022. https://likumi.lv/doc.php?id=107820

Psihologu likums. (30.03.2017). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/290115

Tiesu ekspertu likums. (11.02.2016). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/280576

Attrash-Najjar, A., Cohen, N., Glucklich, T., & Katz, C. (2023).“I Was the Only One Talking about the Abuse”: Experiences and Perceptions of Survivors Who Underwent Child Sexual Abuse as Boys. Child Abuse & Neglect, 140, 106144. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106144

Božko-Čače, M. (2019). Sodu prakse lietās par seksuālu vardarbību pret bērniem. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 3/4, 64-98. http://journals.ru.lv/index.php/ACJ/article/view/4413

Gerke, J., Lipke, K., Fegert, J.M., & Rassenhofer, M. (2021). Mothers as Perpetrators and Bystanders of Child Sexual Abuse. Child Abuse & Neglect, 117, 105068. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105068

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (2023). Kriminālā statistika. https://www.ic.iem.gov.lv/node/69

Ivanov, M., Platonova, N., Kozlovskaya, G. (2015). Long-term Mental Health Consequences of Child Sexual Abuse. European Psychiatry, 30(1), 1208. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(15)30949-4

Kaur, S., Kaur, S., Rawat, B., & Sharma, R. (2022). A Mmultidisciplinary Approach in Pre-Pubertal Child Sexual Assault Cases – Forensic Evaluation and Suggestions. Legal Medicine, 58, 102097. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2022.102097

Kavalieris, A. (vad.), (2002). Noziegumu izmeklēšanas metodika. Papildināts trešais izdevums. SIA “P&Ko”.

Krastiņš, U., & Liholaja, V. (2018). Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa. (IX-XVII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums. Tiesu namu aģentūra.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 30.maija lēmums lietā Nr. SKK-60/2017. https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2012.gada 17.decembra lēmums lietā Nr. SKK–174/2012. https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2006.gada 30.maija lēmums lietā Nr. SKK-01-345/06. https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs

Meikališa, A., Strada, K. (2000). Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. Raka.

Miķelsons, U. (2004). Elektronisko pierādījumu izmantošanas tiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 16(321). https://m.juristavards.lv/doc/87538-elektronisko-pieradijumu-izmantosanas-tiesiskie-aspekti/

Nagle, V. (2018). Vardarbīgu dzimumnoziegumu būtiskākie izmeklēšanas problēmjautājumi nopratināšanas aspektā. Jurista Vārds, 44(1050), https://m.juristavards.lv/doc.php?id=273649

Peisniece, L., Zelča, I., Liniņš, K., Narkevics, Ē., & Logins, M. (2015). Tiesu ekspertīze un noziedzīga nodarījuma vietas apskate. Valsts policija.

Quadara, A., Fileborn, B., & Parkinson, D. (2013). The Role of Forensic Medical Evidence in the Prosecution of Adult Sexual Assault. Australian Institute of Family Studies, 15. https://aifs.gov.au/resources/practice-guides/role-forensic-medical-evidence-prosecution-adult-sexual-assault

Strada-Rozenberga, K. (zin. red.), (2019). Kriminālprocesa likuma komentāri: A daļa. Latvijas Vēstnesis.

Wood, G.J., Smith, J.A.S., & Gall, J.A.M. (2023). The Optimal Timing of Forensic Evidence Collection Following Paediatric Sexual Assault. Journal of Forensic and Legal Medicine, 95, 102499. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2023.10249

Aбдкaнoвa, A. (2018). Прoблемы рaсследoвaния преступлений прoтив пoлoвoй неприкoснoвеннoсти несoвершеннoлетних. Aктуaльные прoблемы, 1. http://elib.mitso.by/bitstream/edoc/2122/1/ Мaнькoвский%20Aктуaльные%20прoблемы%20№%201%202018-248-254.pdf

Downloads

Published

2023-12-18