ELABORATION, ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONALISM UNTIL 1940

Authors

  • Viktorija Larkina Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2023.7402

Keywords:

authoritarian regime, the Constitution of the Republic of Latvia, constitutional rights of Latvia, development of the Constitution of the Republic of Latvia, parliamentary democracy

Abstract

The Constitution is the core of the existence of a democratic and judicial state. The aim of the research is to examine the constitutional development of Latvia from the proclamation of the Republic of Latvia in 1918 to the occupation of Latvia in 1940. In order to achieve it, the author analyzed the origins of the constitutional rights of the Republic of Latvia, described the history of composing the Constitution of the Republic of Latvia, including the essence and functioning of the Constitution until 1940. The main conclusion of the research is that during this historical period, the Constitution of the State of Latvia functioned continuously, independently of the fact that an authoritarian regime was established in 1934.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Deklarācija par Latvijas valsti (27.05.1920). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/294145

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922). Latvijas Republikas likums, red. uz 01.01.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=57980

Likums par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanos un ieviešanu (20.06.1922). Latvijas Republikas likums. https://www.vestnesis.lv/ta/id/241070

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2014. gada 12. februāra spriedums lietā Nr. SA-1/2014. https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/tiesibu-aktu-raditajs

Balodis, A. (1991). Latvijas un latviešu tautas vēsture. Neatkarīgā teātra “Kabata” grāmatu apgāds.

Balodis, R. (zin. red.) (2014). Latvijas Republikas Satversmes komentāri: Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Latvijas Vēstnesis.

Blūzma, V. (2010). Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas Republikas Satversmes tapšanu (1920-1922). Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija, 129.-156.

Dišlers, K. (2017). Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Tiesu namu aģentūra.

Dreimanis, P. (1958). Latvju tautas vēsture. Imanta.

Ekmane, B., Peinberga, L., & Antēnau, I. (2013). 1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. Latvijas Vēstnesis.

Gerts, O. (14.06.2012). Par Latvijas Republikas Satversmes tēviem, pamatu licējiem. Latvijas Vēstnesis, 93. https://www.vestnesis.lv/ta/id/249153

Kurlovičs, G. (1995). Konsultants Latvijas vēsturē un civilzinībās 1. Zvaigzne ABC.

Kurlovičs, G. (1997). Konsultants Latvijas vēsturē un civilzinībās 2. Zvaigzne ABC.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006. gada 3. novembra spriedums lietā Nr. SA–5/2006. https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/tiesibu-aktu-raditajs

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013. gada 30. aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-172/2013. https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/tiesibu-aktu-raditajs

Latvijas Senāta Apvienotās sapulces 1929. gada 15. marta spriedums. https://www.archiv.org.lv/senats/index.php?id=51&kopa=4

Pleps, J. (12.06.2012). Par Latvijas Republikas Satversmi: vēsture un mūsdienas. Latvijas Vēstnesis, 91.

Spale, A., & Pleps, J. (2018). Konstitucionālās tiesības. Tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības koledža. https://issuu.com/biznesa-vadibas-koledza/docs/konstitucionalas-tiesibas-talmaciba

Šilde, Ā. (1976). Latvijas vēsture, 1914-1940. Daugava.

Taurēns, J. (1996). Latvijas vēstures pamatjautājumi un valsts konstitucionālie principi. Naturalizācijas pārvalde.

Downloads

Published

2023-12-18