THE INSTITUTIONAL COMPETENCE OF THE BORDER CONTROL OF THE AIRSPACE OF LATVIA

Authors

  • Artūrs Gaveika Rēzeknes Augstskola

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2013vol1.5.1153

Keywords:

Airspace, armed invasion Aviation Administration regulations, the law on Border Guard, National Armed Forces, The national territory, regime of airspace State Border Guard

Abstract

This paper reflects the problematic issues regarding the legal framework of Latvian airspace border control. Currently the legal framework in relation to airspace border control in Latvia is rather confusing and incomplete since there is no specific division between responsibilities of certain authorities and compliance to international airspace regulations as well as the competence of the NATO in the control of national airspace regime. Therefore it is essential to evaluate the functions and available resources of the State Border Guard as a law enforcement institution within the context of Border Guard law regarding the responsibility of the State Border Guard together with National Armed Forces in prevention and repelling of attacks on the airspace of the territory of Latvia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Artūrs Gaveika, Rēzeknes Augstskola
    Mg. iur., docents

References

Aizsardzības ministrijas nolikums. MK 2003.g. 29.apr. noteikumi Nr.236. Latvijas Vēstnesis. 2003. 13.maijs, Nr.70.

Atvērto debesu līgums. 1992.g. 24.marta starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis. 2002.13.nov. Nr.165.

Eiropas Konvencija par terorisma apkarošanu: 1977.g. 27.janv. starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis. 1999.24.marts, nr.92/95.

Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā. MK 2006.g. 21.nov. noteikumi Nr.966. Latvijas Vēstnesis. 2006. 6.dec. Nr.194.

Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā. MK 2006.g. 18.apr. noteikumi Nr.290. Latvijas Vēstnesis. 2006. 21.apr. Nr.64.

Kārtība, kādā Valsts robežsardze veic robežuzraudzības uzdevumus jūrā, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku tehniskos līdzekļus, peldlīdzekļus un gaisakuģus. MK 2010.g. 30.nov. noteikumi Nr.1076. Latvijas Vēstnesis. 2010. 3.dec. Nr.192.

Konvencija par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisakuģos. 1963.g. 14.sept. starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis. 1997. g. 8.apr. Nr.89/90.

Konvencija par cīņu pret nelikumīgu gaisakuģu sagrābšanu. 1970.g. 16.dec. starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis. 1997. 8.apr. Nr.89/90.

Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas attīstību. 2007.g. 2.marta starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis. 2007. 5.dec. Nr.195.

Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums. MK 2003.g. 23.sept. noteikumi Nr. 532. Latvijas Vēstnesis. 2003. 25.sept. Nr.132.

Latvijas Republikas valsts robežas likums. LR Saeimas 2009.g. 12.nov. likums. Latvijas Vēstnesis. 2009. 2.dec. Nr.189.

Nacionālo bruņoto spēku likums. LR Saeimas 1999.g. 4.nov. likums. Latvijas Vēstnesis. 1999. 24.nov. Nr.388/389.

Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā. MK 2003.g. 2.dec. noteikumi Nr.674. Latvijas Vēstnesis. 2003. 5.dec. Nr.172.

Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. MK 2010.g. 27.jūl. noteikumi Nr.675. Latvijas Vēstnesis. 2010. 30.jūl. Nr.120.

Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām. 2004. g. 26.okt. starptautisks dokuments. Oficiālais Vēstnesis. 2004. 25.nov. Nr.L349.

Par aviāciju. LR Saeimas 1994.g. 5.okt. likums. Latvijas Vēstnesis. 1994. 20.okt. Nr.123.

Par Eiropas Konvenciju par terorisma apkarošanu. LR Saeimas 1999.g. 4.marta likums. Latvijas Vēstnesis. 1999. 24.marts. Nr.92/95.

Par Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisakuģu sagrābšanu. LR Saeimas 1997.g. 24.marta likums. Latvijas Vēstnesis. 1997. 8.apr. Nr.89/90.

Par Konvenciju par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisakuģos. LR Saeimas 1997.g. 24.marta likums. Latvijas Vēstnesis. 1997. 8.apr. Nr.89/90.

Robežsardzes likums. LR Saeimas 1997.g. 27.nov. likums. Latvijas Vēstnesis. 1997. 16.dec. Nr.1044/1045.

Starptautiskās Civilās aviācijas konvencija (ICAO konvencija). 1944.g. 7.dec. starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis. 1997. 8.apr. Nr.89/90.

Valsts pārvaldes iekārtas likums. LR Saeimas 2002.g. 6.jūn. likums. Latvijas Vēstnesis. 2002. 21.jūn. Nr.94.

Valsts robežas likums. LR Saeimas 1994.g. 27.okt. likums. Latvijas Vēstnesis. 1994. 10.nov. Nr.132.

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes reglaments. 2008.g. 1.marta Reglaments Nr.1. Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75.panta otro daļu.

Valsts robežsardzes darbības stratēģija 2009. – 2011.gadam.

Valsts robežsardzes reglaments. 2008.g. 21.apr. reglaments nr.12.

BOJĀRS, J. Starptautiskās publiskās tiesības II. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 140., 141.lpp.

BOJĀRS, J. Starptautiskās publiskās tiesības III. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 220.lpp.

DIEDERIK - VERSCHOR I.H. An introduction to Air Law. In Cooperation With M.A.Butler (Legal Adviser, Air Safety Support International Limited, UK), 2006, Eight Revised edition. Kluwer Law International. p 98.

Минобороны Беларуси об инциденте с нарушением границы Литвы: МиГ-29 был задействован в районе Гродно в связи с нарушением белорусской границы [tiešsaiste]. Белорусская информационная компания. 18.04.2013 21:20 Политика, Общество, Безопасность [atsauce 2013.g. 2.maijs]. Pieejas veids: http://belapan.com/archive/2013/04/18/619104/.

Valsts robežsardzes pamatfunkciju izpildes rezultāti. No: Valsts robežsardzes ikgadējo atskaišu materiāliem (par 2011. un 2012.gadu ar autora apkopoto statistiku laika periodā no 2003.-2009.gadam.

Downloads

Published

2013-10-21