LATEST TRENDS OF UNEMPLOYMENT TALLY AND NUMERICAL DEVELOPMENT IN THE BALTIC COUNTRIES

Authors

  • Einārs Ulnicāns Mg.oec., pētnieks, Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts lektors, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2013vol1.5.1161

Keywords:

Unemployment, unemployment rate, registered unemployment rate, number of unemployed persons, number of registered unemployed persons, Baltic countries

Abstract

Publication describes two main types of unemployment official tally - statistical evaluation and official registration of the unemployed. Brief description is provided with regard to the employment facilitation authorities in Latvia, Lithuania and Estonia, as well as the unemployment tally and support legislation in all three countries. The statistically estimated unemployment trends between countries are compared from 1998 to 2012 and quarterly trends from 2007 to 2012, as well as the trends of recorded unemployment changes from 2004 to 2012. Statistically evaluated and registered unemployment is compared. Hypotheses for the potential causes of differences are raised.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums.[tiešsaiste].Latvijas Republikas 09.05.2002. likums. [atsauce 2013.g. 29.janv.] Pieejas veids: http://www.likumi.lv/doc.php?id=62539

Labour Market Services and Benefits Act. 28.09.2005(Igaunijas Republikas 28.09.2005 Darba tirgus pakalpojumu un pabalstu likums) [tiešsaiste]. [atsauce 2013.g. 30.janv.] Pieejas veids: http://www.tootukassa.ee/public/Tooturuteenuste_ja_-toetuste_seadus_ENG_2.pdf 3. Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymas. 2006 m. birželio 15 d. Nr. X-694, Vilnius (Lietuvas Republikas 16.06.2006 Nodarbinātības atbalsta likums) [tiešsaiste] [atsauce 2013.g. 12.apr.] Pieejas veids: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440900

Darbo rinka [tiešsaiste]. Lietuvas Republikas Darba biržas mājas lapa [atsauce 2013.g.15.apr.] Pieejas veids: http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/rodikliai_men_pabaigoje.aspx

Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības līmenis, darba meklētāju īpatsvars(%).Tabula NBG02[tiešsaiste]. Latvijas Republikas Centrālās statistiskas pārvaldes datu bāze. [atsauce 2013.g. 15.apr.] Pieejas veids: http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html, tālāk http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp.

Employment and unemployment(LFS).Definitions[tiešsaiste]. Eiropas Savienības statistikas biroja(Eurostat) mājas lapa. [atsauce 2013.g. 29.janv.] Pieejas veids: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/methodology/definitions 7. The Fund. Governance and organization[tiešsaiste]. Igaunijas Republikas Bezdarba apdrošināšanas kases(Eesti Töötukassa) mājas lapa [atsauce 2013.g. 30.janv.] Pieejas veids: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=14054 8. The Fund. Statistics[tiešsaiste]. Igaunijas Republikas Bezdarba apdrošināšanas kases(Eesti Töötukassa) mājas lapa [atsauce 2013.g. 15.apr.] Pieejas veids:http://www.tootukassa.ee/index.php?id=13066

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma. Tabula NBG01[tiešsaiste]. Latvijas Republikas Centrālās statistiskas pārvaldes datu bāze. [atsauce 2013.g. 15.apr.] Pieejas veids: http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html, tālāk http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp.

Labour force, employment and unemployment by age, place of residence, sex, year. Table M3030901[tiešsaiste]. Lietuvas Republikas statistikas departamenta datubāze. [atsauce 2013.g.15.apr.] Pieejas veids: http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=1350, tālāk http://db1.stat.gov.lt/statbank/VarVal.

Labour force, employment and unemployment by age, place of residence, sex, quarter. Table M3030101[tiešsaiste]. Lietuvas Republikas statistikas departamenta datubāze. [atsauce 2013.g.15.apr.] Pieejas veids: http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=1350, tālāk http://db1.stat.gov.lt/statbank/VarVal.

Labour status of population aged 15-74 by sex and age group by Year. Table ML 330 [tiešsaiste] Igaunijas Republikas Valsts statistikas aģentūras datu bāze. [atsauce 2013.g.15.apr.] Pieejas veids: http://www.stat.ee/en , tālāk http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Social_life/databasetree.asp

Labour status of population aged 15-74 by sex and age group by Year, Quarter. Table ML 461 [tiešsaiste] Igaunijas Republikas Valsts statistikas aģentūras datu bāze. [atsauce 2013.g.15.apr.] Pieejas veids: http://www.stat.ee/en , tālāk http://pub.stat.ee/px web.2001/I_Databas/Social_life/databasetree.asp

Lithuanian Labour Exchange. Information. [tiešsaiste]. Lietuvas Republikas Darba biržas mājas lapa [atsauce 2013.g. 30.janv.] Pieejas veids: http://www.ldb.lt/en/Information/Pages/default.aspx

Nodarbinātība un bezdarbs. Metodoloģija[tiešsaiste]. Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. [atsauce 2013.g. 29.janv.] Pieejas veids: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/metodologija/nodarbinatiba-un-bezdarbs-36895.html

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars pēc dzimuma un pa ceturkšņiem. Tabula NB02[tiešsaiste]. Latvijas Republikas Centrālās statistiskas pārvaldes datu bāze. [atsauce 2013.g. 15.apr.] Pieejas veids: http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html, tālāk http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp.

Nodarbinātības un bezdarba jēdzienu skaidrojums [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa[atsauce 2013.g. 15.apr.] Pieejas veids: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6#skaidrojums

Nodarbinātības valsts aģentūras struktūra [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa[atsauce 2013.g. 30.janv.] Pieejas veids: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=24

Reģistrētais bezdarba līmenis valstī. NVA apkopotā statistika[tiešsaiste]. Latvijas Republikas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa[atsauce 2013.g.15.apr.] Pieejas veids: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6#bezdarbs

Downloads

Published

2013-10-21