CONTENTS OF THE NOTION AND ROLE OF PUBLIC ORDER AND OTHER THREATS IN THE BORDER CROSSING

Authors

  • Artūrs Gaveika Rēzeknes Augstskola, Rēzekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2014vol1.6.1167

Keywords:

Border control, public order, public security, threats to public health

Abstract

The concept of public policy as a legal concept is quite complicated, much debated concept of jurisprudence, it is reflected in several laws of the Schengen acquis and in the case law. Due to interpretation problems the attempts to proportionate balance in public order interests ensuring free movement of persons in the European Union space have become the subject of a number of judicial precedents in both separate Schengen Member States as well as throughout the European Union. An important step in conflict resolution is the concept and terminology analysis and unification, which in the legal framework of the Schengen acquis must be initiated by defining the basic concept s such as „public order”, „national security”, „threats to public health” as well as to harmonize the terminology, the author offers a lecture. That is why the author’s main suggestion in this study is to work out unitary and harmonized terminology.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Artūrs Gaveika, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne
    Mg. iur., viesdocents

References

Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985.gada 14.jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām. Ministru un valsts sekretāru Kopīgā Deklarācija, tiekoties Šengenā 1990.gada 19.jūnijā. Oficiālais Vēstnesis. L 239, 22/09/2000 lpp. 0019 – 0062.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006 (2006.g. 15.marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas robežu kodekss) [tiešsaiste]. Official Juornal. L 105, 13.04.2006. [atsauce 2014.g. 20.jan.]. Pieejas veids: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/lv/oj/2006/l_105/l_105 20060413lv00010032.pdf

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 (2001. gada 15. marts), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 20.jan.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001 R0539:LV:HTML

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.g. 29.apr. Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (dokuments attiecas uz EEZ) [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 11.jan.]. Pieejas veids: http://www.rs.gov.lv/ index.php?id=825&sa=&top=0&doc=2745 ES dalībvalstu ārējo robežu pārvaldīšanas plāns [tiešsaiste].ES Padome. 14.06.2002, 10019/02. 9834/1/02. [atsauce 2014.g. 11.jan.]. Pieejas veids: www.consilium.europa.eu/ uedocs/.../en/.../71141.doc -

Padomes 2010.gada 29.jūnija Lēmums par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā [tiešsaiste]. (2010/365/ES). [atsauce 2014.g. 11.jan.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=lv&ihmlang=lv&lng1=lv, lv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=518813:cs

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas režīmu [tiešsaiste]. 10.04.2013. starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis. 2013.g. 21.nov. Nr.227 (5033). Pieejas veids: http://likumi.lv/doc.php?id=262076

Latvijas Republikas valsts robežas likums. LR Saeimas 2009.g. 12.nov. likums. Latvijas Vēstnesis. 2009. 2.dec. Nr.189.

Par robežkontroles pagaidu atjaunošanu uz iekšējām robežām. LR Ministru kabineta 2010.g. 12.maija (prot. Nr.22 24.§) rīkojums Nr.254. Latvijas Vēstnesis. 2010. 14.maijs, Nr.76.

Par Starptautisko konvenciju par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu. LR Saeimas 1997.g. 11.sep. likums. Latvijas Vēstnesis. 1997g. 24.sep. Nr. 242.

Robežsardzes likums. LR Saeimas 1997.g. 27.nov. likums. Latvijas Vēstnesis. 1997. 16.dec. Nr.1044/1045.

Šengenas pārvaldība – zonas bez kontroles pie iekšējām robežām stiprināšana [tiešsaiste]. Eiropas Komisija. Brisele: 2011, 16.sep., COM(2011) 561 galīgā redakcija. EK paziņojums. [atsauce 2014.g. 11.jan.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri COM:2011:0561:FIN:LV:PDF

Šengenas informācijas sistēmas darbības likums. LR Saeimas 2007.g. 14.jūn. likums. Latvijas Vēstnesis. 2007.g. 27.jūn. Nr.102.

Latvijas Republikas valsts robežas likums. LR Saeimas 1994.g. 27.okt. likums. Latvijas Vēstnesis. 1994. 10.nov. Nr.132.

Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) [tiešsaiste]. (Vīzu kodekss ). [atsauce 2014.g. 10.jan.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0810:EN:NOT

О Государственной границе Российской Федерации. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I. [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 12.jan.]. Pieejas veids: http://femida.info/

О Государственной границе Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 12.jan.]. Pieejas veids: http://www.newsby.org/news/2008/

Ģenerāladvokāta P.Mengoci (Paolo Mengozzi) 2013.g. 11.apr. secinājumi Lietā C-84/12 Rahmanian Koushkaki pret Bundesrepublik Deutschland [tiešsaiste]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 62012CC0084:LV:HTML

Ģenerāladvokāta Īva Bota [YVES BOT] 2012.g. 6.marta Secinājumi Lietā C-348/09 P. I. pret Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 22.jan.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CC0348:LV:HTML

Tiesas 2012.g. 14.jūn. spriedums Lietā C-606/10 [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 25.jan.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX:62010CJ0606:LV:HTML

ES Tiesas 2008.g. 10.jūl. spriedums Lietā C-33/07 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Tribunalul Dâmboviţa (Rumānija) iesniedza ar lēmumu, kas Tiesā reģistrēts 2007.g. 24.jan., tiesvedībā Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti pret Gheorghe Jipa [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 13.jan.]. Pieejas veids: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db55fe6da5856e4cc6b9e2b6e1edef38b2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKbx10?doclang=LV&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=67583&occ=first&dir=&cid=321068

ES Tiesas 2006.g. 31.jan. spriedums Lietā C-503/03 Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti. Personu brīva pārvietošanās - Direktīva 64/221/EEK - Trešās valsts pilsonis, dalībvalsts pilsoņa laulātais - Ieceļošanas un uzturēšanās tiesības - Uz sabiedriskās kārtības apsvērumiem balstīts ierobežojums - Šengenas informācijas sistēma - Ziņojums nolūkā liegt ieceļošanu [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 15.jan.]. Pieejas veids: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode= dbl&lang=en&lng1=en,lv&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=421201:cs

Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2004-26-01 „Par Imigrācijas likuma 42.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”. LR Satversmes tiesas 2005.g. 2.sep. lēmums. Latvijas Vēstnesis. 2005.g. 8.sep. Nr.143.

Judgment of 27 February 1962, Commission of the EEC / Italy (10/61, ECR 1962 p. 1) (FR1962/00001 NL1962/00003 DE1962/00003 IT1962/00003 EN1962/00001 DA1954-1964/00287 EL1954-1964/00657 PT1962-1964/00001 ES1961-1963/00127) [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 11.jan.]. Pieejas veids: http://curia.europa.eu/en/content/juris/c1_juris.htm

DUBURE, V., FOGELS, A., FRIDRIHSONS, I., u.c. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: NORDIK, 1998, 302 lpp.

GAVEIKA, A. Ārkārtas situāciju novēršanas tiesiskās reglamentācijas tendences un problēmas uz Latvijas Republikas ārējām robežām. Tēzes LU II Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskai konferencei 2011.g. 17.jūnijā. Rīgā.

MATVEJEVS, A. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Rīga: Petrovskis un Ko, 2009, 327 lpp.

Par Šengenas robežu kodeksa piemērošanu. Eiropas Komisija. Latvijas Vēstnesis. 2010. 15.okt., nr.164.

Par Šengenas zonas stiprināšanu. Eiropas Komisija. Latvijas Vēstnesis. 2011. 28.sep., nr.153.

Grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Schengen-Staaten im EU Rahmen. Heranführung der Staaten Mittel-und Osteuropas. Seminar. Weimar: Thüringerr Polizeiverwaltungsamt, 1999, S.147.

БЕЛЬСКИЙ Л.С. Полицейское право. Лекционный курс. Под ред. Куракина А.В. Москва: Дело и Сервис, 2004, 235 c.

Prezidentūra [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 11.jan.]. Pieejas veids: http://www.iem.gov.lv/lat/eiropas_savieniba/prezidentura/?ins_print=1

Šengenas informācijas sistēma [tiešsaiste]. ES Padome. [atsauce 2014.g. 21.jan.]. Pieejas veids: http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/justice-et-affaires-interieures-%28jai%29/sirene-schengen-information-system/sis?lang=lv

Šengenas informācijas sistēma [tiešsaiste]. [atsauce 2013.g. 11.dec.]. Pieejas veids: http://www.vp.gov.lv/?id=620

Šengena. Tavi vārti uz brīvu pārvietošanos Eiropā. Eiropas Savienība. 2013[tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 11.jan.]. Pieejas veids: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3012122LVC.pdf

Šengena, tavi vārti uz brīvu pārvietošanos Eiropā [tiešsaiste]. ES: Consilium (Publikāciju birojs). Belģija, Brisele: 2011. [atsauce 2014.g. 11.jan.]. Pieejas veids: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/ QC3011151LVC.pdf.

Valsts robežsardzes pamatfunkciju izpildes rezultāti. No: Valsts robežsardzes ikgadējo atskaišu materiāliem (Par 2011. - 2012.g.), (nepublicēts).

Downloads

Published

2014-10-21