COMPETITIVENESS OF WOMEN IN THE LABOUR MARKET IN LATGALE

Authors

  • Anda Zvaigzne Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta vadošā pētniece, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente
  • Inese Saulāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektore
  • Aija Čerpinska Rēzeknes Augstskolas lektore, Rēzekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2014vol1.6.1174

Keywords:

Employment, Latgale region, women’s competitiveness

Abstract

Competitiveness in the labour market is a range of various factors that assist an employee in getting or retaining a job, while an employer can attract and maintain a labour force adequate to meet the employer’s needs. The research aim is to examine the competitiveness of women in the labour market in Latvia and to develop proposals for its improvement. The present research deals with employment trends, especially focusing on statistical data on women. The research also examines statistical data on job vacancies, unemployment, wages, and other related data. To identify the factors influencing women’s competitiveness, 214 women were surveyed in Latgale region. According to the survey, there are several factors influencing women’s competitiveness in the labour market. Education, length of service, and experience are the most significant factors. The longer women’s unemployment period is, the more these women require support to restart their employment and to be competitive in the labour market. Research methods employed: the monographic method, the descriptive method, analysis and synthesis, the graphic method, document analysis, statistical analysis, and a sociological method – a survey. The survey results were processed using the tools of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and Microsoft Excel

Downloads

Download data is not yet available.

References

Konkurences likums.LR Saeimas 2001.g. 4.okt. likums. Latvijas Vēstnesis. 2001. 23.okt. Nr. 151 (2538).

Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesiju pamatgrupām Latgalē 2010.gadā (LVL).Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2010.gadā: statistisko datu krājums – Rīga: CSP, 212 lpp.

Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa statistiskajiem reģioniem 2010.gadā (LVL). Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2010.gadā: statistisko datu krājums – Rīga: CSP, 212 lpp.

Darbinieku skaita sadalījums pa profesiju pamatgrupām Latgalē 2010.gadā (tūkst.). Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2010.gadā: statistisko datu krājums – Rīga: CSP, 212 lpp. 5. Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas (2007). Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi” nr.vpd1/esf/nva/04/np/3.1 .5.1./0001/0003, Jelgava, 2007 6. MIHEJEVA L. (2004) Konkurence, konkurences salīdzināšanas priekšrocības un konkurētspēja/ Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā, Jelgava: SIA „Jelgavas tipogrāfija”, 193-207lpp.

SAULAJA I. (2012) Analysis of Factors Affecting the Labour Market in Latvia, International Journal of Arts and Sciences, International Journal of Business and Management Studies, volume 01, number 01, 119-126 p. ISSN: 2158-1479

ZVAIGZNE A., SAULAJA I., ZEIFERTE DZ. (2013) Main factors of direct effect on employment in Latvia In: Proceedings of the international scientific conference „Economic Science for Rural Developmen”, Jelgava, April 25-26, Latvia University of Agriculture. № 31: Integrated and sustainable regional development, p.190-197, ISSN 1691-3078; ISBN 978-9934-8304-7-1 Abstracted/Indexed: ISI Web of Knowledge, AGRIS, EBSCO.

АЗОЕВ Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика Монография. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

ФАТХУТДИНОВ Р.А. „Управление конкурентоспособностью организации” 2-е изд., испр. и доп. - М.: Эксмо, 2005. — 544 с.

Bezdarbnieku skaits Latgalē 2008.-2012.gadam [tiešsaiste]. [atsauce 2013.g. 3.dec.] Pieejas veids: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=404&txt=416&t=stat

Brīvās darbavietas pa statistiskajiem reģioniem vidēji gadā2008.-2012.gadam:[tiešsaiste]. [atsauce 2013.g. 3.dec.] Pieejas veids: http://data.csb.gov.lv/Selection.aspx?px_tableid=SocialaIkgad%C4%93jie+st atistikas+datiAiz%C5%86emt%C4%81s+un+br%C4%ABvas+darbvietas+apmaks%C4%81tais+darba+laiksjvs0060g.px&px_language=lv&px_type=PX&px_db=Sociala&rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0

Ķīkule I.Rokasgrāmata arodbiedrību speciālistiem „Vai dzimumam ir nozīme, aizstāvotsavas tiesības darba tirgū?”[tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 10.janv.]. Pieejas veids: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201003/dzimumvienl_7.pdf

RAČKO E. Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana un paaugstināšanas potenciāls Eiropas Savienībā [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g. 14.janv.]. Pieejas veids: http://du.lv/files/000/008/032/kopsavilkums_racko_save.pdf?1377776973

Downloads

Published

2014-10-21