FINANCING POSSIBILITY INNOVATION DEVELOPMENT IN LATVIA

Authors

  • Ērika Žubule Rezekne Academy of Technologies
  • Tatjana Davidova Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2009vol1.1.1768

Keywords:

innovations, science, entrepreneurial activity, investments, development

Abstract

In are paper analyzed the necessary innovation development financing springs and kinds, innovations role and influence on the Latvia national economy development tendencies in an aggregate. In work investigated main on the take indexes of innovation economies, the analysis of the given economic situation is executed identify in its positives moments and failings, possibilities of potentials and threats in the future, as also produced suggestions providing of an industry effective development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Ērika Žubule, Rezekne Academy of Technologies
    M.oec., assistant professor
  • Tatjana Davidova, Rezekne Academy of Technologies
    M.oec.

References

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam [tiešsaiste]. Apstiprināts ar Ministru kabineta 04.07.2006. noteikumiem Nr.564 [Atsauce 21.05.2009.]. Pieejas veids: www.nap.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/National_development_plan_ 2007-2013_lat.pdf

Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam [tiešsaiste]. Apstiprināta ar LR Ministru kabineta 19.10.2005. rīkojumu Nr. 684 [Atsauce 21.05.2009.]. Pieejas veids: www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_11631_2.pdf

Nacionālā inovāciju koncepcija [tiešsaiste]. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2001. [Atsauce 22.10.2008.]. Pieejas veids: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=3375

Nacionālā inovāciju programma 2003.-2006.gadam [tiešsaiste]. Apstiprināta Ministru kabineta 01.04.2003. sēdē [Atsauce 21.05.2009.]. Pieejas veids: www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_11154_3.doc

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013. gadam [tiešsaiste]. [Atsauce 21.05.2009.]. Pieejas veids: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2675

ĀBELTIŅA, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2008.152 lpp.

BOĻŠAKOVS, S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.

BOĻŠAKOVS, S. Inovatīvā uzņēmējdarbība – cik novērtēta un izprasta Latvijā? Komersanta Vēstnesis. 2006. Nr.14, 14.-15.lpp.

BOĻŠAKOVS, S. Inovatīvā uzņēmējdarbība un tās finansēšanas aspekti. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2005. 104.lpp.

BOĻŠAKOVS, S. Studiju kursa „Inovāciju vadība” lekciju konspekti [tiešsaiste]. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 79 lpp. [Atsauce 23.10.2008.]. Pieejas veids: http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=310&do=read&id=24

Corporatin Tax and Innovation [online]. European Cmmission, Innovation Papers[cited 22.10.2008.]. Aviable from Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/library/enterprise-europe/issue7/articles/en/enterprise05_en.htm

DIMZA, V. Inovācijas Pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 206 lpp.

DRAVNIECE, A., VIESTURS, U. Lai nodrošinātu inovatīvu progresīvu ekonomiku valstī. Kapitāls. 1998. Nr. 4, 90.-94.lpp.

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne, 2000. 702 lpp.

European Innovation Scoreboard 2008 [online]. [cited 21.05.2009.]. Aviable from Internet: http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=475&parentID=51

Inovāciju apsekojuma rezultāti 2003. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 43. lpp.

Inovatīvās darbības pamatelementi: Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2005. 248.lpp.

KIPERE, Z. Izglītība, zinātne un komercializācija. Zinātnes Vēstnesis. 2003. Nr. 6 (256)

NIEDRĪTIS, J.Ē. Uzņēmējdarbībās konkurētspēja un inovācijas. Starptautiskā zinātniskā konference Biznesa Augstskolā „Turība”. Rīga, 2000. 190.lpp.

NIEDRĪTIS, J.Ē. Inovatīvā uzņēmējdarbība un tās veicināšana. Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 2000. 268.-273.lpp.

Pētniecības un jauninājumu (inovāciju) statistika.Rīga:Centrālā statistikas pārvalde, 2008. 68.lpp.

STABULNIEKS, J. Kā latviski raksturot procesu, nevis galarezultātu? Komersanta Vēstnesis. 2006. Nr. 9, 10.-11. lpp.

Steindorf-Sabath, N. Inovācija uzņēmējdarbībā [tiešsaiste]. [Atsauce 22.10.2008.] Pieejas veids: http://www.innovation.lv/ino2/publications/leonardo_manual/LV/lv/wso/index.cfm@fuseactionlearnl_id5467pl_id5466.htm

VEDĻA, A. Inovatīvās darbības organizācija. Rīga: Petrovskis & Co, 2007, 196 lpp.

Zinātniskais pētījums nacionālās inovāciju programmas izstrādei [tiešsaiste]. LR Ekonomikas ministrija: Politikas dokumenti. [Atsauce 22.10.2008.] Pieejas veids: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=48

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Ekonomikas ministrija, 2008.g.decembris 138.lpp.

МОЛЧАНОВА, О. Инновационный менеджмент [онлайн]. [Ссылка 13.01.2009.] Доступ в интернете: http://www.spa.msu.ru/images/File/Vestnik

Centrālā statistikas pārvaldes oficiālās mājaslapas informācija [tiešsaiste]. [Atsauce 21.05.2009.]. Pieejas veids: http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp

Eiropas Savienības Statistikas biroja oficiālās mājaslapas informācija [tiešsaiste].[Atsauce 12.02.2009.]. Pieejas veids: http://europa.eu/index_lv.htm

ES Ietvara programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā oficiālās mājaslapas informācija [tiešsaiste]. [Atsauce 22.10.2008.] Pieejas veids: http://www.zinatne.lv/doc_upl/Vestis78e.doc

Eurostat [online]. [cited 22.01.2009.]. Available from Internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Finanses. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra [tiešsaiste]. [Atsauce 22.10.2008.] Pieejas veids: http://www.liaa.gov.lv/?object_id=855

Inovācija Latvijā [tiešsaiste]. [Atsauce 22.10.2008.] Pieejas veids: www.innovation.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras oficiālās mājaslapas informācija [tiešsaiste]. [Atsauce 22.04.2009.] Pieejas veids: http://www.liaa.gov.lv/?object_id=660

Pašreizējā situācija. LR Ekonomikas Ministrija [tiešsaiste]. [Atsauce 21.05.2009.] Pieejas veids: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=3373

Downloads

Published

2009-06-30