LINSEED FOR RENEWABLE ENERGY

Authors

  • Liena Poiša Latvia University of Agriculture, Jelgava (LV)
  • Aleksandrs Adamovičs Latvia University of Agriculture, Jelgava (LV)
  • Veneranda Stramkale Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)
  • Ļubova Komlajeva Latvia University of Agriculture, Jelgava (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2010vol1.2.1793

Keywords:

ash, carbon, linseed, oil content

Abstract

The renewable energy acquisition reduces dependence on fossil energy, which has a beneficial impact not only on agriculture but also on the country's economic development, since it has reduced the amount of bad emissions and the quantity of imports. This study is to determine the carbon content, ash content and yield influencing factors of linseed in order to clarify the possible use of alternative energy. The linseed is suitable for energy production from biomass, because it is derived from different products, which are used for solid fuel and bio diesel production.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamovičs, A., Agapovs, J., Aršanica, A. u.c. (2007). Enerģētisko augu audzēšana un izmantošana. Valsts SIA ‘‘Vides projekti”, 190 lpp.

Cars, A. (2008). Energoresursi. SIA Baltic Communication Partners, 102 lpp.

Čubars, E., Noviks, G. (2009). Evaluation of reed resources in the Lubans lake and substantiation of their use in energy production. Enviroment. Technology. Resources: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference June 25-27. Vol. 1. Rezekne, pp. 66-73.

Energy from field energy crops – a handbook for energy producers (2009). MTT Agrifood Research Finland, 60 p.

Hein, D., Karl, J. (2006). Conversion of biomass to heat and electricity. Book: Renewable Energy. Vol. 3C, pp. 374-413.

Ivanovs, S., Stramkale, V. (2001). Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 191 lpp.

Kalniņš, A. (2009). Biodegvielas. Rīga, 140 lpp.

Špoģis, K. (1998). Lauksaimniecības nozaru bioenerģētiskā efektivitāte. LLU Raksti: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Nr. 17 (294), Jelgava: LLU, 97.-102. lpp.

Stramkale, V., Poiša, L., Vikmane, M. u.c. (2008). Eļļas linu audzēšana un izmantošanas iespējas Latvijā. Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2008. gada 17. aprīlis. Rēzekne, 412.-420. lpp.

Tardenaka, A., Spince, B. (2006). Characterization of fuel granules and briquettes produced from fine-dispersed wastewood. International conference Eco-Balt 2006, May 11-12, 2006, Riga, Latvia, pp. 37-38.

Белосельский, Б.С., Соляков, В.К. (1980). Энергетическое топливо. Энергия. Москва, 168 с.

Велейшикова, Е. В. (2008). Применение факторно‐стоимостного анализа для управления качеством льнопродукции. Льноводство: реалии и перспективы: сборник научных материалов международной научно‐ практической конференции на РУП «Институт льна» 25‐27 июня 2008 года. Могилев: Могилев. обл.тип., 369‐375 с.

Груздевене, Э., Янкаускиене, З., Манкевичене, А. (2009). Влияние условий окружающей среды и генотипа на урожай и качество семян льна масличного. Enviroment. Technology. Resources: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference June 25‐27, 2009, Vol. 1. Rezekne, pp. 154‐159.

Льноводство (1976). Москва: Колос, 583 с.

Ульянчик, В.И., Лукашик, Г.Н. (2008). Влияние ростовых веществ и микроудобрений на продуктивность и качество льна масличного. Льноводство: реалии и перспективы: сборник научных материалов международной научно‐практической конференции на РУП «Институт льна» 25‐27 июня 2008 года. Могилев: Могилев. обл.тип., 184‐190 с.

Atjaunojamie energoresursi [atsauce 2009. g. 18. septembris]. Pieejas veids: http://ukinlatvia.fco.gov.uk/lv/about-uk/enviroment/renewable-energy

Linu nozares attīstības iespēju ekonomiskais izvērtējums un rīcības programmas izstrāde (2007) [tiešsaiste]. Atskaite par zinātnisko pētījumu. [atsauce 2009. g. 5. aprīlis]. Pieejas veids: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/linu_projekts_atskaite_2_1217_AM.pdf.

Eiropas Kopienu Statistikas biroja Eurostat mājaslapa [atsauce 2010. g. 12. februāris]. Pieejas veids: http://ec.europa.eu/eurostat.

LR Centrālā statistikas pārvalde [atsauce 2009. g. 12. februāris]. Pieejas veids: http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp

Siltumapgādē izmantosim vietējo kurināmo – koksnes un citu biomasu (2003) [tiešsaiste]. ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda (ANO AP/PVF) projekts: Ekonomiski efektīva koksnes izmantošana Latvijas pašvaldību siltumapgādes sistēmās. 50 lpp. [atsauce 2009. g. 30. novembris]. Pieejas veids:

Vidužs, A. Organisko vielu dedzināšana laukos – apkārtnes sakopšana vai tuvredzīga rīcība? (2002). Vides Vēstis, Nr. 3 (49), [atsauce 2009. g. 9. septembris]. Pieejas veids: http://videvestis.lv/content.asp?ID=49&what=22.

Downloads

Published

2010-06-30