WORK SAFETY AND BUSINESS OPPORTUNITIES FROM THE POINT OF VIEW OF THE UNEMPLOYED

Authors

  • Kristīne Ivanova Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)
  • Liena Poiša Latvian University of Agriculture, Jelgava (LV)
  • Einārs Ulnicāns Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2011vol1.3.1808

Keywords:

breaches of work safety, business activities, labour protection, survey, training of the unemployed, the unemployed, work environment

Abstract

The purpose of the study is to evaluate business opportunities and statistics on work safety in Latgale and Rezekne, and the unemployed people’s view on the necessity and use of the labour protection in Rezekne and its district. The unemployment rate in Rezekne is much higher than in other major Latvian cities - 23% of the economically active population. In order to improve employment in the city, it is important to improve work safety for workers and encourage the unemployed to start secure business activities, for example, a small business of bio-energy production.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.-2013. gadam. MK 2006.g. 31.okt. rīkojums Nr. 835.

ADAMOVIČS, A., AGAPOVS, J., ARŠANICA, A. u.c. Enerģētisko augu audzēšana un izmantošana. Valsts SIA „Vides projekti”, 2007. 190 lpp.

ARHIPOVA, I., BĀLIŅA, S. Statistika ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.

Darba apstākļi un riski Latvijā 2009.-2010. Pasūt. Latvijas Darba devēju konfederācija. Rīga, 2010. 122 lpp.

Energy from field energy crops – a handbook for energy producers. MTT Agrifood Research Finland, 2009, 60 p.

GOŠA, Z. Statistika. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 334 lpp.

IVANOVA, K., ULNICĀNS, E. Grāmatveža ētika Rēzeknes grāmatvežu un darba devēju skatījumā 2008. – 2009. gadā. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi. Studentu un docētāju 11. zinātniski praktiskā konference. 2009.gada 28. maijs. Rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2010. 41. – 48.lpp.

Karjeras iespēju izpēte. Metodiskais palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas darbā. Rīga: Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra, 2003.62 lpp.

KRASTIŅŠ O. Statistika un ekonometrija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 1998.436 lpp.

POIŠA, L., ADAMOVIČS, A. Hemp (Cannabis sativa L.) as an Environmentally Friendly Energyplant. RTU zinātniskie raksti. 13. sēr., Vides un klimata tehnoloģijas.5. sēj.,2010, 80.-85. lpp. Pieejas veids: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/9742

POIŠA, L., ADAMOVIČS, A., STRAMKALE, V. Miežabrāļa (Phalaris arundinacea L.) alternatīvās izmantošanas iespējas. Cilvēks. Vide. Tehnologijas: 14. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums 2010. gada 22. aprīlis. Rēzekne: RA izdevniecība, 2010. 266. - 273. lpp.

RAŠČEVSKA, M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 279 lpp.

Miežabrāļa audzēšana enerģētiskām vajadzībām [tiešsaiste]. SIA “Latgran” dati [atsauce 2009. g. 13. sep.]. Pieejas veids http://www.latgran.com/index.phd?lang=lv&id=5

Reģistrētais bezdarba līmenis Latvijā [tiešsaiste]. Nodarbinātības valsts aģentūras dati [atsauce 2010. g. 31. dec.]. Pieejas veids: http://www.nva.lv/index.php?cid=6#bezdarbs

VDI 2009. gada darbības publiskais pārskats [tiešsaiste]. Valsts darba inspekcijas dati [atsauce 2010. g. 28. dec.]. Pieejas veids: http://www.vdi.lv/files/vdi_darbibas_parskats_2009.pdf

Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях [tiešsaiste]. Доклад МОТ к Всемирному дню охраны труда – 2010 [atsauce 2010. g. 28. dec.]. Pieejas veids: http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/2010/report2010.pdf

Nodarbinātības valsts aģentūra. Nepublicētie materiāli par 2010. gadu.

Downloads

Published

2011-06-23